نسور السريان

قصائد وجدانية سريانية 2017

المشرف: مشرف

صورة العضو الشخصية
ابن السريان
مدير الموقع
مدير الموقع
مشاركات: 5480
اشترك في: الخميس إبريل 23, 2009 4:36 pm

قصائد وجدانية سريانية 2017

مشاركة غير مقروءة بواسطة ابن السريان » الجمعة مارس 31, 2017 7:24 amܕܡܟܝܐ ܚܠܝܬܐ

ܠܡܐ ܚܐܒܝܒܬܐ ܓܦܝܫܐܬ ܡܐܚܣܬܐ
ܥܝܢܐܟ ܟܡܣܟܘܪܝܘ ܟܘܬܠܐܟ ܫܢܬܐ

ܠܝܒܝ ܕܡܟܘܢܐ ܘܡܝܢܘܟ ܪܚܩܘܢܐ
ܡܝ ܚܝܪܬܐ ܕܥܝܢܘܟ ܠܘ ܠܘ ܟܣܘܥܘܢܐ

ܒܠܒܝ ܙܪܝܥܘܗܐܬ ܘܡܝܢܝ ܠܘ ܟܪܚܩܐܬ
ܐܘܥܡܪܐ ܟܘܠܝܗ ܒܠܒ ܓܕܦܝܫܐܬ

ܗܐܬ ܒܗܪܐ ܕܥܝܢܝ ܘܪܘܚܐ ܒܘܓܫܡܐ
ܨܪܬܘܟ ܒܗܘܢܝ ܘܗܐܘܬܠܝ ܐܫܡܐ

ܚܘܒܟ ܚܒܝܒܬܐ ܟܡܠܟ ܒܐܕܡܐ
ܩܘܧܐܟ ܒܐܕܢܝ ܒܠܝܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ

ܡܡܪܝܐ ܟܛܠܒܢܐ ܥܡܪܐ ܘܗܢܝܘܢܐ
ܐܪܚܝܡܐ ܕܠܒܝ ܘܐܠܗ ܟܦܝܫܘܢܐ

ܥܗܕܐ ܓܕܒܝܘܢܐ ܒܚܘܒܐ ܓܚܘܝܝܢܐ
ܐܚܐܝܝܐ ܟܘܠܝܗ ܙܘܓܐ ܓܦܝܫܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.09.2014ܡܘܪ ܐܚܐ

ܡܘܪ ܐܚܐ ܒܪܐ ܕܪܝܫ ܥܝܢܐ
ܐܝܒܘܟ ܩܐܝܡ ܒܢܝܘܢܐ
ܦܪܣܠܘܟ ܡܠܬܐ ܕܚܢܘܢܐ
ܒܩܘܠܐ ܕܐܪܝܐ ܥܐܫܝܢܐ

ܗܐܘܘܬ ܐܝܐܢ ܡܥܕܪܘܢܐ
ܘܠܡܫܝܚܘܝܐܵ ܕܟܪܘܢܐ
ܗܐܘܝ ܒܐܫܡܘܟ ܕܘܡܘܪܐܵ
ܘܐܝܒܘܟ ܩܐܝܡܠܐܢ ܕܰܝܪܐܵ

ܒܪܓܠ ܡܟܠܐ ܕܦܐܩܝܪܐܵ
ܟܡܦܪܣ ܒܗܝܬܘܬܐ ܘܕܰܝܪܐܵ
ܥܰܠ ܦܐܩܝܪܐܵ ܘܥܐܬܝܪܐܵ
ܘܨܠܘܬܐ ܡܩܪܒܝ ܠܩܒܝܪܐܵ

ܡܘܪ ܐܚܐ ܐܣܝܐ ܕܝܠܐܢ
ܡܰܟܪܗܘܢܐܵ ܟܡܰܢܚܠܐܢ
ܒܕܪܒܐ ܚܒܪܐ ܗܐܬ ܐܝܠܐܢ
ܡܰܒܝܫܘܬܐ ܟܡܢܛܪܠܐܢ

ܡܘܪ ܐܚܐ ܒܪܐ ܕܪܝܫ ܥܝܢܐ
ܐܝܒܘܟ ܩܐܝܡ ܒܢܝܘܢܐ
ܨܠܘܬܳܟ ܫܘܪܐ ܬܗܘܝܠܐܢ
ܘܠܡܪܝܐ ܡܩܪܒܰܬ ܨܠܰܘܘܬܐܢ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 09.10.2010قصيدة بمناسبة وفاة عمي والد زوجتي التي ودعته وقدمت لألمانيا
ولم ولن تراه بعد ذلك ولم تحضر دفنه

ܒܪܬܐ ܝܐܬܡܬܐ


ܐܝܩܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܛܪܝܠܐܰ ܒܓܘܠܘܬܐ ܫܚܢܐܵ ܫܩܝܠܐܰ
ܐܫܢܐܵ ܣܐܓܝ ܡܫܦܥܠܐܰ ܠܝܘܡܐܵ ܕܘܬܐܵ ܕܠܘܩܝܠܐܰ


ܒܝܘܡܐ ܟܒܪܐ ܐܬܝܠܐܰ ܡܚܐܣܶܗ ܒܐܒܐ ܘܠܚܙܝܠܐܰ
ܕܡܥܐܵ ܘܕܡܥܐܵ ܡܰܟܪܠܐܰ ܢܗܪܐ ܡ ܕܡܥܐܵ ܣܡܠܐܰ

ܐܪܥܐ ܨܗܝܬܐ ܡܪܘܝܠܐܰ ܘܢܘܪܐ ܒܠܶܒܝ ܡܰܩܬܠܐܰ
ܐܰܒܥ ܝܘܡܐ ܕܚܘܙܝܠܐܰ ܠܐܕܥ ܟܘܡܐ ܓܡܰܠܘܰܫܠܐܰ

ܗܝܰ ܠܗܩܬܐ ܕܠܘܩܝܠܐܰ ܒܝܢ ܕܪܘܥܘܢܐܶܗ ܛܘܥܢܠܐܰ
ܠܝܘܡܐܵ ܕܫܐܦܥ ܡܕܥܪܠܐܰ ܒܡܡܪܐ ܐܥܠܝܗ ܐܙܡܪܠܐܰ

ܐܙܝܘ ܒܚܨܪܐܰ ܐܥܠܐܰ ܠܫܥܬܐ ܐܝܒܐܰ ܕܚܘܙܝܠܐܰ
ܟܘܠܘܬܐ ܡܪܘܪܐ ܟܘܠܐܰ ܫܞܢܐܵ ܒܠܶܒܐܵ ܐܡܠܝܠܐܰ


ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 07.11.2008
ܒܪܢܘܫܐ

ܝܐ ܒܪܢܘܫܐ ܐܙܘܠܘܗܐܬ
ܓܕܘܬܐܵ ܝܘܡܐ ܘܐܝܒܗ ܓܡܝܬܐܬ

ܓܙܘܟ ܗܐܬܗ ܘܐܫܡܐ ܓܦܝܫܐܬ
ܥܠܡܢ ܣܡܠܘܟ ܠܪܘܚܘܟ ܡܫܝܠܐܬ

ܒܘܬܐܵ ܘܙܘܙܐܵ ܗܐܬ ܠܟܡܝܕܐܬ
ܥܡܠܘܟ ܒܠܚܘܕ ܐܥܡܳܟ ܓܡܒܠܐܬ
ܪܘܚܳܟ ܠܡܪܝܐ ܓܕܡܕܥܪܐܬ
ܘܒܝܢܰ ܦܘܬܐ ܐܶܒܗ ܓܠܘܩܐܬ
ܥܠܰܚܐܝܝܕܳܟ ܡܘܢܗ ܓܕܡܐܬ
ܠܕܝܢܐ ܠܝܒܳܟ ܗܐܬ ܡܰܕܥܪܐܬ
ܠܘ ܡܰܫܦܥܐܬ ܐܘܙܒܢܝܕܳܟ
ܙܘܟ ܞܐܝܝܦܐ ܠܝܥܝܬܝܕܰܟ
ܠܡܪܝܐ ܡܩܐܪܒ ܐܝܨܠܘܬܝܕܰܟ
ܕܫܘܒܩ ܡܘܪܰܢ ܐܝܚܛܝܬܝܕܰܟ
ܥܰܠܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܛܪܝܐ ܥܝܢܰܟ
ܥܡܰ ܩܰܕܝܫܐܵ ܚܰܪܝܬܝܕܰܟ
ܟܘܠ ܚܘܫܰܒܐ ܡܕ ܦܐܓܪܝܕܰܟ
ܕܗܘܘܢ ܚܐܬܐܵ ܐܚܰܝܝܕܰܟ
ܠܘܝܘܡܰܢܐ ܡܛܝܒ ܪܘܚܳܟ
ܐܶܡܐ ܕܬܐܵ ܘܐܶܒܗ ܓܙܘܟ


ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 22.11.2009


ܡܘܝܐ ܐܬܝ ܐܝܠܝܢܐܰ

ܡܝܚܛܝܬܐ ܟܐܠܝܨܝܢܐ
ܨܠܝܘ ܡܶܚܠܘܦܗ ܕܟܘܠܝܢܐ

ܡܘܡܰܘܬܐ ܪܐܚܝܩܝܢܐ
ܐܒܢܐܵ ܠܡܪܝܐ ܗܐܘܝܢܐ

ܚܐܝܝܐܵ ܗܘܠܶܗ ܐܝܠܝܢܐ
ܒܰܒܣܡܘܪܐܵ ܡܒܣܡܪܶܗ

ܥܠܶܨܠܝܒܐ ܡܐܨܪܶܗ
ܫܬܶܠܶܗ ܡܐܝܐܵ ܒܡܪܘܪܶܗ

ܦܐܝܫ ܠܚܘܕܶܗ ܕܠܘ ܡܘܪܶܗ
ܡܪܝܐ ܫܒܰܩ ܠܟܘܠܝܢܐ


ܨܠܝܘܐܬ ܡܳܪ ܡܶܚܠܘܦܝܢܐ
ܣܐܠܩ ܡܫܝܚܐ ܠܒܰܒܝܢܐ

ܘܠܡܶܬܕܘܳܟ ܢܛܪܝܢܐ
ܠܶܒܐ ܟܕ ܠܶܒܶܟ ܗܘܠܐܢ

ܘܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܘܡܐ ܦܘܫܠܐܢ


ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 13.04.2012

ܚܘܒܐ

ܡܢ ܒܐܣܝܡܐ ܛܥܡܐ ܕܞܘܒܐ
ܓܚܘܝܗ ܐܶܒܶܗ ܛܠܝܐ ܘܣܘܒܐ

ܟܡܐ ܫܐܦܝܪܐ ܙܪܥܬ ܚܘܒܐ
ܒܝܢ ܕܢܘܫܐܵ ܡܶܢ ܟܘܠ ܓܐܒܐ

ܓܝܘܥܶܗ ܘܪܕܐ ܒܕܟܬܗ ܕܟܘܒܐ
ܘܓܦܘܝܚ ܪܝܚܐ ܣܐܓܝ ܟܘܒܐ

ܚܘܒܐ ܡܰܗܘܐ ܠܬܝܘ ܟܠܘܒܐ
ܗܐܒ ܟܘܠ ܡܶܕܶܗ ܡܶܢ ܟܘܠ ܠܶܒܐ

ܕܠܘ ܡܝܚܘܒܐ ܓܩܘܝܡ ܩܪܘܒܐ
ܓܡܐܠܟ ܐܕܡܐ ܥܠ ܟܘܠ ܕܪܒܐ


ܓܡܦܬܚ ܬܰܪܥܐܵ ܩܕܘܡ ܒܥܠܒܘܒܐ
ܘܪܢܝܐܵ ܒܝܫܐܵ ܓܝܘܥܢ ܒܠܶܒܐ

ܝܐ ܒܪܢܘܫܐ ܕܥܐܪ ܠܝܚܘܒܐ
ܓܡܦܪܣ ܫܠܘܡܐ ܚܠܘܦ ܕܘܩܪܘܒܐ

ܚܐܝܐܵ ܟܪܝܝܗ ܟܕ ܗܰܒܳܒܐ
ܒܘܬܐܪ ܡܘܬܐ ܕܟܪܐ ܟܘܒܐ


ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 26.06.2015

ܡܬܝܕܥܘܢܐ

ܟܘܠ ܟܰܬܶܒܐ ܘܙܐܡܘܪܐ
ܟܘܠ ܡܒܚܢܘܢܐ ܘܐܘܡܘܪܐ
ܟܣܘܝܡ ܠܢܦܫܶܗ ܫܒܗܳܪܐ
ܛܐܥܢ ܠܐܬܐܪܐ ܒܡܪܘܪܐ

ܟܘܠ ܚܰܕ ܒܢܦܫܶܗ ܫܓܝܫܝܐ
ܘܡܣܐܟܪ ܐܘܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ
ܒܡܟܬܐܒ ܙܒܢܐ ܩܐܡܘܝܐ
ܐܥܕ ܗܐܘܝ ܚܐܪܘܝܐ

ܣܛܐܪ ܡܰܡܶܠܐܵ ܠܟܫܡܥܐܬ
ܘܡܢܶܗ ܥܡܠܐ ܠܟܚܘܙܐܬ
ܡܬܝܕܥܘܢܐ ܠܘ ܛܘܥܐܬ
ܠܐܡܬܐ ܘܡܶܢܐܗ ܪܐܚܝܩܐܬ

ܓܕܘܬܐܶܗ ܝܘܡܐ ܓܡܝܚܰܫܘܐܬ
ܠܘܙܪܘܥܝܕܶܟ ܓܕܚܨܕܐܬ
ܚܣܪܘܢܐܵ ܠܶܒܘܟ ܒܘܢܐܬ
ܕܠܘ ܐܝܩܘܪܐ ܓܕܦܝܫܐܬ


ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 28.06.2015
ܩܝܐ ܚܘܪܐ ܩܝܐ

ܩܝܐ ܚܘܪܐ ܡܪܠܝ ܩܝܐ؟
ܡܶܢ ܓܣܝܡܐܬ ܒܠܶܒܐ ܟܠܝܐ؟

ܕܠܘ ܡܝ ܚܘܒܐ ܥܡܪܐ ܛܥܝܐ
ܒܣܐܓܝ ܘܪܕܐܵ ܓܢܬܐ ܓܚܠܝܐ

ܚܐܝܝܗ ܒܚܘܒܐ ܓܘܢܐܵ ܓܡܠܝܐ
ܠܰܚܐܒܝܒܐܵ ܓܢܘܟܪ ܡܪܝܐ

ܙܘܟ ܒܣܪܗܘܒܐ ܠܒܪܬܐ ܟܠܝܐ
ܟܢܛܪܐ ܡܶܢܘܟ ܟܒܪܐ ܚܠܝܐ

ܒܙܒܢܐ ܥܝܢܰ ܒܥܝܢܳܟ ܠܩܝܐ
ܚܘܒܐ ܒܐܕܡܐ ܕܠܶܒܳܟ ܓܫܪܝܐ

ܡܪܠܰ ܓܠܝܬܐ ܚܘܒܶܟ ܗܰܘܝܐ
ܫܡܫܐ ܒܢܗܪܐ ܘܨܗܪܐ ܒܠܰܠܝܐ

ܗܰܬ ܚܐܒܝܒܬܐ ܒܘܬܐܪ ܡܪܝܐ
ܓܘܒܶܟ ܒܠܶܒܝ ܕܘܡܐ ܓܝܥܝܐܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 01.05.2015


ܐܬܐܝ ܥܝܕܐ
ܐܬܐܝ ܥܝܕܐ ܠܓܐܒܝܢܐ ܕܘܕܐ ܓܕܘܬܐܶܗ ܠܣܝܕܝܢܐ
ܦܨܝܚܐ ܒܪܝܬܐ ܐܥܡܝܢܐ ܕܡܘܠܕ ܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢܐ

ܡܫܝܚܐ ܗܰܘܝ ܓܐܒܝܢܐ ܘܥܝܕܐ ܐܬܐܝ ܐܥܠܝܢܐ
ܠܒܘܫܐܵ ܚܰܬܐܵ ܓܠܘܫܝܢܐ ܟܘܠܢ ܒܥܝܬܐ ܡܨܰܠܝܢܐ

ܫܐܟܪ ܘܕܫܢܐܵ ܫܳܩܠܝܢܐ ܠܟܝܣܐ ܣܐܓܝ ܡܘܠܝܢܐ
ܥܡܰܚܘܪܘܢܐܵ ܠܬܡܝܢܐ ܠܓܕܐ ܘܩܫܬܐ ܡܥܝܕܝܢܐ

ܘܒܝܓܢܬܐ ܡܫܬܰܥܝܢܐ ܘܙܡܝܪܘܬܐܵ ܙܡܪܝܢܐ
ܐܬܐܝ ܥܝܕܐ ܠܓܐܒܝܢܐ ܕܘܕܐ ܓܕܘܬܐܶܗ ܠܣܝܕܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 01.12.2006

ܫܰܬܐ ܒܪܟܬܐ

ܐܝܫܰܬܐ ܚܬܬܐ ܐܬܐܝܐ ܐܥܠܝܢܐ
ܐܶܡܐܡܐ ܘܒܐܒܐ ܟܐܠܢ ܐܥܡܝܢܐ
ܐܠܘܗܐ ܡܘܪܟ ܥܡܪܐܵ ܕܶܡܝܢܐ
ܘܛܘܪܶܗ ܒܐܒܝܢܐ ܬܘܓܐ ܒܪܝܫܝܢܐ
ܐܘܓܕܐ ܘܩܫܬܐ ܟܫܗܪܝ ܓܐܒܝܢܐ
ܐܘܕܘܕܐ ܐܬܐܝ ܘܚܠܬܝ ܠܣܝܕܝܢܐ
ܐܠܘܗܐ ܡܰܬ ܚܘܒܐ ܒܠܶܒܝܢܐ
ܒܝܫܰܬܐ ܚܬܬܐ ܡܰܦܨܚ ܟܘܠܝܢܐ
ܟܘܣܐܵ ܕܚܘܒܐ ܬܘܟܐ ܡܰܥܠܝܢܐ
ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܘܡܐ ܟܘܠܐܢ ܗܘܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 01.12.2006

ܫܰܬܐ ܚܬܬܐ

ܝܘܡܐ ܝܘܡܐ ܟܒܘܢܝܢܐ ܫܰܬܐ ܟܫܦܥܐ ܐܥܠܝܢܐ
ܗܘܟܐ ܚܐܝܗ ܟܡܩܨܸܼܲܝܢܐ ܘܥܡܪܐ ܟܙܝܗ ܡܶܢܝܢܐ

ܟܘܠܢ ܠܢܦܫܢܐ ܡܫܝܠܝܢܐ ܐܫܩܕ ܠܡܘܢܶܗ ܡܰܛܝܢܐ
ܬܳܟܐ ܐܥܡܢ ܚܫܘܝܢܐ ܠܐܝܢܐ ܢܘܫܐܵ ܚܰܛܝܢܐ

ܢܦܫܢ ܡܠܘܓܠ ܡܫܓܝܢܐ ܘܦܠܚܘܢܝܕܢ ܦܪܫܝܢܐ
ܡܢܶܗ ܛܘܘܝܗ ܓܛܘܪܝܢܐ ܘܐܦܘܕܐܵ ܓܡܪܚܩܝܢܐ

ܟܘܠܢ ܡܶܡܪܝܐ ܛܠܒܝܢܐ ܘܥܡ ܚܕܘܕܶܗ ܡܨܰܠܝܢܐ
ܫܐܬܐ ܕܬܐܝܐ ܐܥܠܝܢܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܚܡܶܗ ܠܟܘܠܝܢܐ

ܒܘܐܬܐܪܝܕܢ ܚܘܝܝܢܐ ܘܠܝܡܪܕܘܬܐ ܦܠܚܝܢܐ
ܒܫܰܬܐ ܚܬܐܬܐ ܓܝܟܝܢܐ ܫܰܬܐ ܒܪܟܬܐ ܐܥܠܝܢܐ

ܥܡܰܚܰܒܝܒܐܵ ܕܡܝܢܐ ܐܠܘܗܐ ܡܪܚܡ ܐܥܠܝܢܐ
ܟܘܣܝܐܵ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܢܐ ܘܚܐܝܶܗ ܡܶܡܪܝܐ ܛܠܒܝܢܐ

ܩܘܡܐ ܟܘܠܢ ܪܩܕܝܢܐ ܘܚܐܓܐ ܪܐܒܐ ܣܝܡܝܢܐ
ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܚܬܝܢܐ ܥܡܚܕܘܕܐܵ ܩܝܡܝܢܐ

ܠܣܪܝܘܝܘܬܐ ܦܠܚܝܢܐ ܐܫܡܝܕܐܰ ܡܕܥܪܝܢܐ
ܠܥܰܡܐ ܟܘܠܐܵ ܡܚܘܝܢܐ ܠܥܳܠܡ ܐܚܢܐܰ ܓܦܝܫܝܢܐ

ܣܘܪܝܘܝܗ ܓܕܚܘܝܝܢܐ ܟܕܩܐܡܘܝܐܵ ܓܬܘܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 01.12.2006


ܟܪܳܚܡܢܐ ܐܶܡܝ ܘܒܐܒܝ

ܟܪܳܚܡܢܐ ܐܶܡܝ ܟܳܒܘܠܝ ܚܢܳܢܐ
ܚܘܒܐ ܟܘܒܝܠܝ ܒܰܒܐ ܘܐܚܘܢܐ

ܐܝܩܪܬܐ ܟܬܠܝ ܡܠܝܬܐܝܳܐ ܫܰܝܢܐ
ܬܘܟܼܘ ܚܘܪ̈ܘܢܐܵ ܣܐܓܝ ܦܨܝܚܘܢܐ

ܒܐܦܬܐ ܪܳܗܶܛܢܐ ܘܐܠܟܼܘܢ ܪܘܚܡܢܐ
ܠܙܰܒܢܐ ܒܰܣܝܡܐ ܣܐܓܝ ܡܫܦܰܥܢܐ

ܒܳܬܼܰܪ ܡܽܬܰܥܒܐ ܠܒܰܝܬܐ ܐܳܙܶܠܢܐ
ܠܗܪ̈ܓܐܵ ܕܡܝܕ̈ܝܺܠܝ ܣܰܓܝ ܝܘܠܦܢܐ

ܒܟܼܛܘܛܐ ܚܠܝܐ ܗܪ̈ܓܐܵ ܟܳܬܶܒܢܐ
ܘܰܠܘܰܪ̈ܕܐܵ ܒܓܢܬܼܐ ܡܰܝܐܵ ܡܰܫܬܝܢܐ

ܘܒܳܬܪ ܚܫܳܡܝܬܐ ܠܫܰܢܬܐ ܐܳܙܶܠܢܐ
ܡܨܰܠܶܢܐ ܠܡܪܝܐ ܘܒܳܬܼܪ ܕܘܡܰܟܼܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܝܐܵ 04.03.2010


ܐܶܡܝ ܚܠܝܬܐ

ܐܶܡܝ ܐܶܡܝ ܡܶܢ ܟܣܘܝܡܢܐ
ܬܥܒܐܶܟ ܐܰܥܠܝ ܠܘ ܛܐܥܝܢܐ

ܕܝܢܐ ܪܐܒܐ ܟܘܛܘܥܢܐ
ܐܶܠܰܟ ܠܰܝܒܝ ܐܕܡܰܕܥܘܢܐ

ܗܰܬ ܟܦܢܰܬܘܐ ܗܠܣܘܐܥܢܐ
ܗܰܬ ܨܘܗܐܬܘܐ ܗܠ ܫܘܬܝܢܐ

ܫܗܪܠܐܟ ܠܠܝܐܵ ܗܠ ܕܰܡܟܢܐ
ܠܘ ܕܡܟܬܘܐ ܒܚܡܬܐ ܓܸܟܢܐ

ܐܶܡܝ ܐܶܡܝ ܟܳܪܘܚܡܢܐܟ
ܝܐܓܝ ܠܗܝܩܐ ܠܚܙܝܬܝܕܐܟ

ܠܰܝܬܐ ܒܰܣܡ ܡܳܙܡܘܪܝܕܐܟ
ܘܠܕܡܘܞܐܘܳ ܥܐܠ ܕܪܘܥܘܢܐܟ

ܩܘܠܶܟ ܚܠܝܐ ܦܐܝܫ ܒܗܘܢܐ
ܥܡܪܐܟ ܝܘܪܟ ܟܘܛܘܠܒܢܐ

ܥܡܪܝ ܟܘܠܝܐܵ ܟܕܝܘܡܝܢܐ
ܟܘܬܰܟ ܐܶܡܐ ܠܟܚܘܙܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܳܝܐܵ 25.11.2006ܐܰܚܘܐܰ

ܐܚܘܐ ܩܪܝܬܐ ܕܓܐܒܳܪܐܵ
ܐܰܚܘܐ ܩܪܝܬܐ ܕܐܳܡܘܪܐܵ
ܐܳܚܘܐ ܩܪܝܬܐ ܕܠܐܳ ܡܳܪܐܵ
ܡܶܢܐܟ ܢܰܦܩ ܕܝܪܘܝܐܵ

ܟܳܞܢܐܵ ܘܫܰܡܘܫܐܵ ܘܐܣܝܐܵ
ܐܳܚܘܐ ܩܪܝܬܐ ܓܕ ܚܰܝܝܐܵ
ܥܰܡܐ ܕܝܕܐ ܣܪܝܘܝܐܵ
ܒܝܓܘܠܘܬܐ ܢܟܪܘܝܐܵ

ܐܰܚܘܐ ܜܒܝܢܐ ܓܰܠܼܰܒܐܵ
ܕܥܰܘܐ ܠܐܚܘܘܐ ܚܰܒܝܒܐܵ
ܐܳܚܘܐ ܩܪܝܬܐ ܕܰܥܢܒܐܵ
ܐܳܚܘܐ ܙܪܥܬܐ ܒܠܶܒܐܵ


ܐܚܘܘܐ ܢܒܥܐ ܕܳܚܡܪܐ
ܐܫܡܐ ܒܘܠܶܒܐ ܚܦܝܪܐ
ܐܰܚܘܐ ܙܪܥܬܐ ܒܳܐܬܪܐ
ܐܰܚܘܐܫܡܫܐ ܕܳܥܡܪܐ

ܐܰܚܘܐ ܒܪܬܐ ܫܰܦܪܬܐ
ܨܘܪܬܐܰ ܒܰܠܶܒܐ ܚܦܪܬܐ
ܒܙܒܢܐ ܕܫܰܦܥ ܥܰܡܪܬܐ
ܐܶܠܘ ܐܥܕܐ ܚܰܪܘܘܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 20.10.2008

ܡܪܝܐ ܥܰܠ ܬܪܳܥܟ ܕܳܝܩܢܐ

ܡܪܝܐ ܥܰܠ ܬܪܳܥܟ ܣܐܓܝ ܟܕܳܝܩܢܐ
ܒܳܥܝܢܐ ܡܶܢܳܟ ܠܚܛܝܬܝ ܫܒܩܳܢܐ

ܠܳܒܪܡܰܬ ܦܘܬܳܟ ܒܚܛܝܬܐ ܕܢܳܦܠܢܐ
ܐܶܠܐܳ ܗܰܘ ܐܝܕܳܟ ܘܡܶܢܐܰ ܢܳܦܩܢܐ

ܒܐܰܕܡܳܟ ܘܦܓܪܳܟ ܐܶܒܗ ܡܝܩܰܕܫܢܐ
ܠܝܪܚܡܐܵ ܕܠܶܒܳܟ ܡܪܝܐ ܛܘܠܒܢܐ

ܠܠܝܐ ܘܐܶܡܳܡܐ ܐܶܠܘܟ ܡܨܰܠܶܢܐ
ܘܛܘܠܒܢܐ ܡܶܢܘܟ ܚܝܠܐ ܘܥܕܪܳܢܐ

ܝܐ ܡܪܝܐ ܐܶܠܘܟ ܣܐܓܝ ܟܪܳܚܡܢܐ
ܒܝܘܡܐ ܕܢܘܚܳܡܐ ܩܘܠܳܟ ܫܘܡܥܢܐ

ܩܘܪܰܬܠܝ ܐܒܪܝ ܘܠܓܐܒܘܟ ܥܘܒܪܢܐ
ܚܘܝܝܢܐ ܐܥܡܳܟ ܘܒܚܘܒܳܟ ܡܦܨܚܢܐ


ܒܪ ܣܪܝܳܝܐܵ 05.03.2010

ܡܘܪܰܢ ܫܡܰܥ ܨܠܐܰܘܬܰܢ

ܡܘܪܰܢ ܩܰܒܠ ܬܫܡܫܬܰܢ
ܡܘܪܰܢ ܫܒܰܩ ܚܛܰܘܳܬܳܢ

ܠܳܙܒܛܳܬ ܚܛܝܬܐ ܐܥܠܰܢ
ܡܘܪܰܢ ܒܩܳܠܳܟ ܐܩܪܝܠܳܢ

ܘܒܳܦܪܕܝܣܐ ܡܰܚܬܠܰܢ
ܒܐܰܕܡܳܟ ܘܦܓܼܪܳܟ ܡܩܕܫܠܰܢ

ܘܡܰܒܝܫܳܬܐ ܢܛܪܬܠܰܢ
ܞܰܝܝܐܵ ܚܰܬܐܵ ܐܳܒܰܬܠܰܢ

ܠܓܰܒܳܟ ܡܳܪܝܐ ܡܣܩܬܠܰܢ
ܒܨܠܘܬ ܐܶܡܳܟ ܡܥܰܕܪܰܬܠܰܢ

ܒܰܒܐ ܣܛܐܪ ܡܶܢܳܟ ܠܰܬܠܰܢ
ܪܚܝܡܐ ܘܚܰܢܘܢܐ ܐܰܥܠܰܢ


ܒܪ ܣܪܝܳܝܐܵ 05.03.2010

ܝܘܡܐ ܒܝܫܐ

ܝܘܡܐ ܠܐܬܘܐ ܥܰܠܒܘܠܐ
ܚܠܝܬܐ ܕܠܶܒܝ ܢܰܦܝܠܐ
ܡܰܙܥܩܠܐܰ ܒܩܘܠܐ ܪܳܡܐ
ܡܥܕܪܠܝ ܐܘ ܝܐܪܚܝܡܐ
ܒܪܰܗܛܐ ܐܝܠܐ ܡܰܠܙܘܢܐ
ܠܝ ܚܒܝܒܬܐ ܡܥܕܪܘܢܐ
ܚܙܝܘܠܝ ܥܐܠܝ ܝܪܥܐ
ܘܥܝܢܐܰ ܡܠܝܐ ܒܝܕܡܥܐ
ܠܒܝܬܐ ܟܪܝܗܐܵ ܐܢܩܝܠܐ
ܘܙܥܬܐ ܒܠܳܒܝ ܢܐܦܝܠܐ
ܛܠܒܠܝ ܡܶܡܪܝܐ ܚܰܢܘܢܐ
ܥܕܪܳܢܐ ܥܡ ܚܠܡܳܢܐ
ܡܪܝܐ ܗܰܬ ܡܥܕܪܬܠܐܰ
ܘܠܘܒܝܬܝܕܐ ܡܰܕܥܪܬܠܐܰ
ܬܠܳܬܝ ܐܫܢܐܵ ܡܰܫܦܥܠܰܢ
ܒܚܘܒܐ ܡܠܝܘܰܠܳܒܰܢ
ܡܟܠܐ ܠܰܝܒܝ ܐܳܟܠܢܐ
ܘܠܝܚܙܝܬܝܕܐܰ ܨܐܗܝܢܐ
ܚܘܒܳܟ ܟܕܡܝܐ ܠܳܚܡܪܐ
ܟܫܘܬܳܢܐ ܠܟܣܘܰܥܢܐ
ܟܐܝܝܦܐ ܕܥܠܝ ܪܚܡܬܐ
ܕܡܘܠܰܬ ܐܥܠܝ ܐܳܒܝܬܐ
ܟܚܘܝܝܢܐ ܥܡܪܐ ܕܦܐܝܫ
ܗܠܘ ܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ
ܒܪ ܣܪܝܳܝܐܵ 10.11.2014
ܒܪܢܘܫܐ ܠܘ ܐܡܘܪܐ

ܐܢܐ ܒܪܢܘܫܐ ܠܬܢܐ ܐܡܘܪܐ
ܠܝܒܝ ܡܐ ܚܝܝܐܵ ܡܠܝܐ ܒܡܪܳܪܐ
ܬܫܥܝܬܐ ܕܓܘܒܐ ܟܬܒܘܠܝ ܡܡܪܐ
ܕܦܝܫܐ ܗܠ ܥܘܠܡ ܒܦܝܡܐܵ ܡܙܡܳܪܐ
ܥܣܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܘܬܝܠܘܟ ܟܒܪܐ
ܚܐܒܝܒܬܐ ܕܠܝܒܘܟ ܐܙܐܰ ܥܡ ܚܘܘܪܐ
ܝܘܡܐ ܕܐܙܐܝܐ ܟܐܠܝ ܐܘܥܡܪܐ
ܐܕܡܥܵܐܵ ܕܥܝܢܝ ܗܐܘܢ ܟܕܘܐ ܡܛܪܐ
ܠܝܬ ܦܪܫܘܢܐ ܒܝܢ ܥܬܡܐ ܘܒܗܪܐ
ܐܫܢܐܵ ܟܘܫܦܥܝ ܟܕ ܬܰܠܓܐ ܡܦܰܫܪܐ
ܠܘܦܐܝܫ ܡܢܐܵܗ ܒܠܚܘܕ ܐܡܡܪܐ
ܚܐܒܝܒܬܐ ܕܠܝܒܝ ܐܙܐܰ ܥܡ ܚܘܘܪܐ
ܫܡܰܥܐ ܚܰܒܝܒܐܵ ܓܕܘܡܪܢܐ ܟܰܒܪܐ
ܐܞܝܝܐܵ ܟܡܐܠܟܝ ܟܕܘܡܢ ܠܩܛܘܪܐ
ܝܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܝܡܐ ܒܡܪܘܪܐ
ܘܐܝܒܗ ܕܠܘ ܪܘܟܐܬ ܓܦܝܫܬ ܕܠܘ ܚܘܘܪܐ
ܟܘܠ ܡܶܕܶܗ ܟܙܝܗ ܟܦܘܝܫ ܐܳܡܶܡܪܐ
ܐܳܥܡܪܐ ܟܫܘܦܥ ܚܠܝܐ ܘܡܐܝܝܪܐ
ܐܚܰܝܝܐܵ ܚܠܝܐܵ ܟܡܪܟܝ ܐܳܥܡܪܐ
ܓܛܘܥܶܢܐ ܓܸܪܚܐ ܘܡܫܰܪܝܢܐ ܨܰܦܪܐ
ܬܫܥܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܟܬܸܘܠܝ ܡܡܪܐ
ܕܦܝܫܐ ܗܠ ܥܳܠܡ ܒܦܶܡܐܵ ܡܙܡܘܪܐ
ܚܐܒܝܒܬܐ ܕܠܝܒܝ ܐܙܐܰ ܥܡ ܚܘܘܪܐ
ܡܪܝܐ ܡܗܐܢܝܠܐܰ ܘܡܘܪܟ ܐܳܥܡܪܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 10.01.2008


ܐܪܒܥܝ ܐܫܢܐܵ ܡܫܦܥܠܝ
ܡܰ ܬܠܘܬܐ ܘܐܫܬܝ ܡܫܰܪܶܠܰܢ
ܐܪܒܥܝ ܐܫܢܐܵ ܡܫܦܥܠܝ
ܚܙܐܝܐ ܐܚܢܐ ܡܢ ܣܡܠܰܢ
ܘܠܩܐܡܳܝܐܵ ܡܰܕܥܪܠܰܢ

ܡܶܠܐܵ ܫܰܦܝܐܵ ܟܬܸܘܠܰܢ
ܒܩܝܢܘܬܸܐܵ ܚܠܝܐܵ ܙܡܪܠܰܢ
ܒܡܪܘܪܐܵ ܘܬܥܒܐ ܦܠܚܠܰܢ
ܘܥܰܬܝܒܪܘܬܐ ܠܚܙܝܠܰܢ
ܠܚܶܢܐ ܘܩܘܪܐ ܟܝܠܰܢ
ܒܩܝܛܐ ܘ ܣܬܸܘܐ ܫܓܸܝܠܰܢ
ܥܬܡܐ ܒ ܒܗܪܐ ܡܰܨܪܠܰܢ
ܥܰܡ ܟܰܘܟܒܐܵ ܘܨܗܪܐ ܫܗܪܠܰܢ
ܢܦܫܐܢ ܫܡܥܐ ܡܰܩܬܸܠܰܢ
ܠܕܒܪܐ ܕܥܰܡܢ ܡܰܒܗܪܠܰܢ
ܓܫܡܰܢ ܐܰܠܟܐ ܡܩܰܪܒܠܰܢ
ܕܟܪܘܢܐ ܠܥܘܠܰܡ ܦܳܫܠܰܢ
ܠܝ ܐܡܬܐ ܐܚܢܐ ܗܘܠܰܢ
ܒܝܬܓܐܙܐ ܕܐܚܢܐ ܣܡܠܰܢ
ܩܘܠܐܵ ܕܥܝܬܐ ܙܡܝܪܝܠܰܢ
ܒܡܟܬܰܒ ܙܒܢܐ ܟܬܸܘܝܠܰܢ
ܐܝܕܐ ܒܝܕܐ ܡܰܚܬܠܰܢ
ܒܶܚܕܘܝܘܬܐ ܡܰܥܡܪܠܰܢ
ܣܘܪܝܘܝܘܬܸܐ ܡܰܕܥܪܠܰܢ
ܠܝܫܳܢܐ ܕܐܡܬܸܐ ܦܪܣܠܰܢ
ܠܝܙܡܪܬܝܕܐܢ ܡܫܘܫܛܠܰܢ
ܘܠܚܰܓܝܕܐܢ ܡܥܰܬܪܠܰܢ
ܗܰܬܐ ܡܢ ܣܡܟܐ ܐܝܠܰܢ؟
ܡܘܢܶܗ ܡܘܙܕܟܐ ܐܰܥܠܰܢ؟
ܒܪ ܣܘܝܳܝܐܵ 29.08.2006
ܐܝ ܩܪܝܬܐ

ܐܬܸܝܐ ܠܒܳܠܝ ܐܝܩܪܝܬܐ ܐܚܩܐܵ ܘܓܰܢܳܬܐ
ܘܐܝܘܡܐܵ ܕܝܢܥܡܘܬܐ ܟܠܘܬܡ ܙܥܘܪܐܵ ܒܝܫܘܬܐ

ܬܥܒܐ ܒܳܬܸܪ ܬܸܢܝܚܘܬܐ ܡܘܪܗܛܐ ܒܢܕܪܳܬܐ
ܥܠܝܡܐ ܟܠܘܩܳܗ ܥܡ ܒܪܬܐ ܟܙܘܒܛ ܐܝܕܐܰ ܒܩܪܢܝܬܐ

ܘܟܘܡܰܪܠܐܰ ܒܐܕܢܐܰ ܡܠܬܐ ܟܪܘܚܡܢܶܟ ܘܪܕܐ ܚܠܝܬܐ
ܣܰܡܝܩܝ ܘܪܕܐܵ ܕܦܘܬܐ ܘܕܐܡܥ ܥܝܢܐܵ ܡܢܟܦܘܬܐ

ܘܒܠܝܒܐܰܥܰܒܪ ܙܚܬܐ ܡܘܢ ܓܕܡܐ ܠܚܘܪܝܘܬܐ
ܥܝܢܐܰ ܠܟܚܘܙܢ ܫܢܬܐ ܠܥܰܡܐ ܕܘܕܥ ܬܫܥܝܬܐ

ܡܘܢ ܓܕܡܐ ܠܐܡܐ ܘܚܘܬܐ ܓܸܝܟܐ ܒܝ ܚܘܒܐ ܒܪܬܐ
ܠܩܕܪܐ ܪܚܩܐ ܫܥܬܐ ܢܣܝܘܢܐ ܕܘܒܐ ܚܰܬܐ

ܘܓܒܪܐ ܓܫܳܗܪ ܥܡ ܒܪܬܐ ܘܒܚܘܒܐ ܟܫܘܬܢ ܐܝܩܗܘܬܐ
ܨܦܪܐ ܓܙܪܥܝ ܐܝܓܢܬܐ ܘܓܕܘܪܝ ܠܢܪܥܘܬܐ

ܘܣܘܒܐ ܒܕܘܐܵ ܕܩܝܠܝܬܐ ܟܡܨܐܠܳܗ ܠܝ ܬܫܡܬܐ
ܗܰܘܟܐ ܫܐܦܥ ܝܘܡܘܬܐ ܡܠܝܳܗ ܒܚܘܒܐ ܘܗܢܝܘܬܐ

ܒܪ ܣܘܝܳܝܐܵ 21.10.2008


ܩܐܡܫܠܝ ܪܚܡܬܐ
ܪܚܡܠܝ ܟܘܬܘܢܘ ܡܡܪܐ
ܡܘܟܚܠܐ ܕܥܝܢܘܬܐ
ܠܚܙܝܠܝ ܟܐܒܝ ܕܒܬܐ
ܟܬܝܘܠܝ ܥܰܠܣܒܘܬܐ
ܬܚܠܝܐ ܒܦܝܡܶܗ ܕܚܠܝܬܐ
ܘܡܫܡܘܥܐ ܒܟܘܠ ܡܕܝܬܐ
ܕܗܘܝܐ ܡܡܪܐ ܘܬܫܥܝܬܐ
ܘܡܦܪܘܣܐ ܒܟܠ ܒܪܝܬܐ
ܩܐܡܫܠܝ ܪܚܡܬܐ ܡܕܝܬܐ
ܥܐܠ ܣܦܬܗ ܕܗܢܪܐ ܟܠܝܬܐ
ܓܢܬܐ ܘܗܒܳܒܐܵ ܡܠܝܬܐ
ܘܐܝܠܳܢܐܵ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܬܐ
ܠܚܙܝܠܝ ܟܘܬܐܰ ܚܠܝܬܐ
ܟܕ ܘܪܕܐ ܒܓܐܘ ܕܟܢܬܐ
ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܘܝܘ ܡܠܝܬܐ
ܟܚܘܙܬܠܶܗ ܒܟܘܠ ܩܪܢܝܬܐ
ܟܣܝܡܝ ܚܰܓܐܵ ܘܡܫܬܘܬܐ
ܘܟܳܦܠܚܝ ܠܝܡܪܕܘܬܐ
ܕܠܐ ܙܚܬܐ ܒܥܰܫܝܢܘܬܐ
ܘܟܳܡܰܥܠܢ ܐܘܬܐ ܕ ܐܡܬܐ

ܒܪ ܣܘܝܳܝܐܵ 14.02.2006
ܡܚܪܟܐܢ
ܡܚܪܟܐܢ ܩܪܝܬܐ ܚܠܝܬܐ
ܒܟܪܡܐܵ ܘܚܩܠܐܵ ܝܐ ܡܠܝܬܐ
ܥܰܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ ܝܐ ܟܠܝܬܐ
ܠܚܙܝܠܝ ܟܘܬܐ ܩܪܝܬܐ
ܬܘܟܐ ܪܚܝܡܐܵ ܠܡܚܪܟܐܢ
ܫܗܪܐ ܬܐܡܐ ܡܰܩܡܠܐܢ
ܠܥܰܡܐ ܟܘܠܐܵ ܐܩܪܝܠܐܢ
ܒܝܩܪܝܬܝܕܐܢ ܡܰܠܬܡܠܐܢ

ܠܟܘܣܐܵ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܠܐܢ
ܥܡܐ ܚܰܒܝܒܐܵ ܘܫܬܝܠܐܢ
ܠܝܘܡܐܵ ܒܰܣܝܡܐܵ ܛܠܒܠܐܢ
ܠܘ ܥܰܡܐ ܕܘܬܗ ܘܐܝܠܐܢ
ܒܩܪܝܬܝܕܐܢ ܡܚܪܟܐܢ
ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܬܠܐܢ
ܠܘܩܰܕܝܫܝܕܐ ܪܚܡܠܐܢ
ܡܰܒܥܠܒܘܒܐܵ ܟܡܢܛܪܠܐܢ

ܡܰܟܪܗܘܢܐܵ ܟܡܪܚܩܠܐܢ
ܓܦܘܝܫ ܕܟܪܘܢܐ ܐܝܠܐܢ
ܘܠܘ ܟܗܢܐ ܟܘܪܝ ܣܠܝܡܐܢ
ܚܘܒܝܕܶܗ ܚܦܝܪܐ ܒܠܶܒܐܢ
ܘܡܐܪ ܡܬܰܝ ܚܰܣܝܐ ܕܝܠܐܢ
ܡܪܝܐ ܛܘܪܝܠܶܗ ܐܝܠܐܢ
ܥܝܬܘܬܐ ܘܡܕܪܫܘܬܐ
ܡܥܡܪܠܶܗ ܘܠܘ ܢܐܛܪܠܐܢ

ܒܪ ܣܘܝܳܝܐܵ 15.07.2007

ܡܰܢ ܚܒܪܐ ܕܝܠ؟
ܥܙܩܐ ܕܚܘܙܰܬ ܚܒܪܐ ܐܝܠܳܟ
ܒܗܘܟܐ ܙܒܢܐ ܡܫܚܠܦ ܐܥܠܳܟ
ܓܛܳܥܶܗ ܡܠܬܐ ܘܥܗܕܐ ܐܥܡܳܟ
ܩܛܥܠܶܗ ܒܝܘܡܐ ܕܠܐܩܝ ܐܶܒܳܟ
ܓܙܶܗ ܐܫܢܐܵ ܠܟܚܘܙܝܠܳܟ
ܠܘ ܟܡܫܐܝܠ ܝܘܡܐ ܐܥܠܳܟ
ܐܝܢ ܒܝܘܡܐ ܠܐܩܝ ܐܶܒܳܟ
ܐܳܫܒܩܘܢܐ ܟܛܘܠܒ ܡܶܢܳܟ
ܐܚܘܢܐ ܘܚܒܪܐ ܒܦܘܬܳܟ
ܘܒܥܠܒܳܒܐ ܪܰܒܐ ܒܬܪܳܟ
ܐܫܪܘܪܐ ܠܘ ܟܘܡܰܪܠܳܟ
ܠܕܪܒܐ ܬܪܝܨܐ ܠܟܡܰܕܝܠܳܟ
ܝܘܡܐ ܕܢܦܠܰܬ ܓܓܘܚܟ ܐܥܠܳܟ
ܐܝܣܟܝܢܐ ܓܡܰܚܬܠܐ ܒܚܐܨܳܟ
ܘܐܝܢ ܩܐܝܶܡܰܬ ܡܳܢܦܘܠܝܕܳܟ
ܐܘܩܐܡܳܝܐ ܓܕܠܘܩܰܬܠܶܗ ܒܦܘܬܳܟ
ܓܣܘܝܡ ܪܘܚܶܗ ܐܚܘܢܐ ܐܶܠܳܟ
ܠܳܬܠܶܗ ܚܒܪܐ ܣܛܐܪ ܡܶܢܳܟ
ܡܶܠܬܐ ܡܪܶܗ ܐܶܠܝ ܘܐܶܠܳܟ
ܙܘܟ ܓܒܐܗܐܘ ܐܕܡܒܟܶܠܳܟ
ܘܠܐ ܓܒܐܗܐܘ ܐܕܡܓܚܟܶܠܳܟ
ܗܐܢܐ ܓܳܚܟ ܐܥܠܝ ܘܐܥܠܳܟ
ܚܰܕ ܚܒܪܐ ܢܰܗܝܪܐ ܡܕܠܳܟ
ܛܰܘ ܡܳܥܣܪܐ ܒܝܫܐܵ ܐܶܠܳܟ
ܒܝܥܝܩܘܬܐ ܓܡܥܰܕܠܳܟ
ܘܝܘܡܐ ܕܒܥܐܬ ܓܬܘܶܗ ܓܐܒܳܟ
ܗܳܠ ܠܘܡܘܬܐ ܟܦܶܝܫ ܐܥܡܳܟ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 02.04.2005
ܫܥܬܐ ܕܒܝܬܐ

ܕܩܠܐ ܠܝܫܥܬܐ
ܩܐܝܡܢܐ ܒܙܚܬܐ
ܥܝܢܘܬܝ ܒܝܫܢܬܐ
ܘܥܰܠܦܘܬܝ ܕܥܬܐ
ܘܒܘܓܠܡܐ ܒܪܬܐ
ܐܥܡܝܘܐܰ ܚܠܝܬܐ
ܐܒܝܥܐ ܕܘܒܐ
ܢܫܩܐܰ ܡ ܣܒܘܬܐ
ܩܝ ܗܘܟܐ ܫܥܬܐ؟
ܡܢ ܣܡܠܝ ܚܛܝܬܐ؟
ܠܝܬ ܪܚܡܐܵ ܒܠܝܒܰܟ
ܘܠܳܟܳܕܥܰܬ ܙܚܬܐ
ܡܘܦܩܠܰܟ ܓܒܪܐ
ܡܓܐܘܝ ܕܡܠܟܘܬܐ
ܦܐܝܫ ܕܠܘ ܚܳܒܐ
ܘܬܐܝܗ ܒܒܪܝܬܐ
ܠܗܩܢܐ ܠܝܫܢܬܐ
ܕܥܪܐ ܡܶܚܰܬܐ
ܒܘ ܚܠܡܐ ܒܪܬܐ
ܘܟܡܠܐ ܬܫܥܝܬܐ
ܛܘܠܢܐ ܚܠܝܬܐ
ܘܣܡܢܐ ܡܫܬܘܬܐ
ܩܝ ܗܘܟܐ ܫܥܬܐ
ܡܢ ܣܡܠܝ ܚܛܝܬܐ
ܠܝܬ ܪܚܡܐܵ ܒܠܝܒܰܟ
ܘܠܳܟܳܕܥܰܬ ܙܚܬܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 13.11.2008
ܐܠܦ ܘܒܝܬ
ܐܠܦ ܘܒܝܬ ܝܘܠܦܝܢܐ
ܒܠܝܫܘܢܝܕܐܢ ܡܐܠܠܝܢܐ
ܠܰܡܠܦܘܢܐܵ ܡܝܩܪܝܢܐ
ܫܡܥܐ ܟܝܩܕܝ ܐܝܠܝܢܐ
ܠܘܐܬܪܝܕܐܢ ܪܚܡܝܢܐ
ܘܐܫܡܗ ܒܠܝܒܐܢ ܚܦܪܝܢܐ
ܓܦܘܝܫ ܠܥܘܠܡ ܐܝܠܝܢܐ
ܘܐܘܬܐ ܕܐܡܬܐ ܡܥܠܝܢܐ
ܠܒܘܫܐܵ ܙܗܝܐܵ ܠܰܘܫܝܢܐ
ܥܡܰܚܘܘܪܘܢܐܵ ܠܬܡܝܢܐ
ܒܝܥܝܬܐ ܘܡܨܐܠܝܢܐ
ܘܠܰܡܙܡܘܪܐܵ ܙܡܪܝܢܐ
ܦܓܪܐ ܟܘܠܰܢ ܫܘܩܠܝܢܐ
ܕܚܐܝܝܐܵ ܚܰܬܐܵ ܚܘܝܝܢܐ
ܠܐܝܡܢ ܘܒܐܒܢ ܫܡܥܝܢܐ
ܕܡܪܝܐ ܡܪܚܡ ܐܥܠܝܢܐ
ܒܙܒܢܐ ܕܗܪܓܐ ܗܪܓܝܢܐ
ܘܒܝܐܦܬܐ ܡܫܬܐܥܝܢܐ
ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ܕܥܪܝܢܐ
ܠܗܪܓܰܝܕܐܢ ܟܬܒܝܢܐ
ܠܦܘܬܢ ܘܐܝܕܢ ܡܫܓܼܝܢܐ
ܡܟܠܐ ܣܐܓܝ ܐܳܟܠܝܢܐ
ܠܦܪܣ ܚܙܘܐ ܚܘܙܝܢܐ
ܙܒܢܐ ܚܠܝܐ ܡܫܦܥܝܢܐ
ܘܪܕܗ ܒܓܢܬܐ ܙܪܥܝܢܐ
ܥܡܐ ܣܦܪܘܢܐܵ ܦܝܪܝܢܐ
ܬܚܬ ܐܝܠܘܢܐܵ ܝܬܘܝܢܐ
ܣܐܓܝ ܦܝܪܐܵ ܩܛܦܝܢܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 09.09.2006
ܡܕܪܫܬܐ

ܟܰܕ ܠܡܕܪܫܬܐ ܐܘܙܠܢܐ
ܨܠܝܒܐ ܒܰܦܐܝ ܪܳܫܡܢܐ
ܨܡܕܐ ܒܐܝܕܝ ܫܘܩܠܢܐ
ܒܓܐܒܐ ܕܐܪܚܐ ܡܗܰܠܟܢܐ
ܐܝܢ ܠܨܕܪܐ ܥܰܒܪܢܐ
ܫܠܘܡܐ ܠܚܒܪܝ ܐܳܡܪܢܐ
ܩܕܡ ܛܝܠܝܬܐ ܝܘܬܒܢܐ
ܩܘܪܝܢܐ ܐܘ ܟܳܬܒܢܐ
ܥܰܠ ܫܘܠܐ ܕܟܠܦܘܢܐ
ܒܣܪܗܳܒܐ ܓܡܦܐܢܶܢܐ
ܥܠܐ ܡܰܠܦܘܢܐ ܫܳܡܥܢܐ
ܗܪܓܐ ܒܗܘܢܝ ܡܰܚܬܢܐ
ܒܙܒܢܐ ܕܦܘܝܫ ܡܫܦܥܢܐ
ܥܡܐܚܘܘܪܳܢܐܵ ܠܳܩܝܢܐ
ܡܶܩܡ ܒܫܢܬܐ ܡܫܐܪܶܢܐ
ܨܠܘܬܐ ܠܡܪܝܐ ܡܨܐܠܶܢܐ
ܘܠܐܡܝ ܘܒܐܒܝ ܕܘܥܶܢܐ
ܘܚܰܝܐܵ ܐܠܶܗ ܛܳܠܒܢܐ
ܘܒܬܪ ܡܶܢܐܰ ܓܕܘܡܟܢܐ
ܚܠܡܐܵ ܚܠܝܐܵ ܓܢܘܛܪܢܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 09.09.2006


ܫܒܩܳܢܐ ܘܢܨܚܐ


ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܳܡܐ ܥܰܠ ܪܘܚܝ ܟܒܘܟܝܢܐ
ܐܝܕܪܒܐ ܨܦܪܐ ܠܡܪܝܐ ܓܠܘܩܝܢܐ
ܠܘܡܶܕܐܵ ܕܡܕܠܝ ܠܰܝܒܝ ܡܰܕܥܪܢܐ
ܠܐܕܥܢܐ ܠܐܒܢܐܵ ܘܒܢܘܬܐܵ ܡܘܪܐܘܢܐ
ܘܠܕܪܒܐ ܬܪܝܨܐ ܐܠܳܗ ܡܰܫܪܢܐ
ܡܰܫܦܥܠܝ ܐܫܢܐܵ ܠܘ ܟܡܫܰܝܠܢܐ
ܠܕܪܒܐ ܕܐܠܠܳܗ ܘܡܶܢܗ ܪܐܚܩܢܐ
ܝܐ ܡܪܝܐ ܫܒܩ ܠܝ ܐܳܠܟ ܚܰܛܝܢܐ
ܠܘܙܒܛܰܬ ܐܥܠܝ ܒܩܘܕܐܸ ܢܐܦܠܢܐ
ܒܚܰܝܐܵ ܬܥܝܫܐܵ ܘܐܒܗ ܐܝܫܓܼܫܢܐ
ܡܰܪܚܡܐܵ ܕܠܶܒܳܟ ܡܪܝܐ ܟܛܘܠܒܢܐ
ܕܡܪܚܡܬ ܐܥܠܝ ܘܠܘ ܚܫܘܐܬ ܕܝܢܐ
ܐܝܠܘܟ ܝܐ ܡܪܝܐ ܠܐܒܢܐܵ ܡܕܪܥܢܐ
ܫܡܥ ܟܰܒܪܝ ܐܒܪܝ ܘܟܘܬܝ ܠܘܣܝܡܰܬ
ܓܕܘܬܶܠܳܟ ܝܘܡܐ ܘܐܶܒܗ ܓܡܢܕܡܰܬ
ܐܝܢ ܫܦܥܝ ܫܢܐܝ ܘܐܠܶܗ ܠܘ ܚܫܘܰܬ
ܐܘܕܝܢܐ ܕܰܥܠܳܟ ܟܘܒܥ ܡܰܕܥܪܰܬ
ܚܘܒܐ ܕܐܠܠܘܗܐ ܠܐܒܢܐܵ ܡܘܠܦܐܬ
ܠܥܝܬܐ ܡܒܐܠܢ ܘܡܶܢܐܗ ܠܘ ܪܚܩܰܬ
ܠܚܛܝܬܝ ܐܒܪܝ ܟܘܪܥܢܐ ܫܒܩܰܬ
ܟܒܪܐ ܚܰܪܘܝܐ ܡܶܢܝ ܓܕܫܡܥܰܬ
ܦܘܫܐ ܒܝܚܘܒܐ ܘܡܶܢܐܗ ܠܘܪܚܩܰܬ
ܒܝܚܘܒܐ ܐܒܪܝ ܐܶܩܪܬܐ ܓܕܣܝܡܰܬ
ܘܒܳܕܪܒܐ ܕܐܠܠܗܐ ܐܶܒܗ ܓܕܦܝܫܰܬ
ܟܙܝܢܐ ܐܒܪܝ ܘܐܥܠܝ ܠܘ ܒܘܟܰܬ
ܕܡܥܐ ܡܥܝܢܘܬܳܟ ܐܥܠܝ ܠܘܡܪܦܰܬ
ܐܝܠܐ ܓܢܘܛܪܢܐ ܡܶܐܠܠܗܐ ܛܠܒܰܬ
ܫܘܒܩ ܠܚܛܝܬܝ ܘܡܶܢܗ ܠܘ ܪܚܩܰܬ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 18.06.2008


ܐܒܪܝ ܠܙܳܠܳܟ

ܐܒܪܝ ܠܙܳܠܳܟ ܘܡܶܢܝ ܠܘܪܚܩܐܬ
ܚܘܒܳܟܝܐ ܒܠܶܒܝ ܩܝܐ ܠܘܟܘܕܥܐܬ؟
ܝܘܡܐ ܕܙܳܠܳܟ ܚܐܝܶܐܵ ܓܕܡܰܟܠܐܬ
ܠܘܩܠܐ ܕܠܶܒܝ ܠܘ ܠܘ ܠܟܫܡܥܐܬ
ܐܒܪܝ ܠܙܳܠܳܟ ܠܘܠܘ ܡܓܼܒܳܢܐܬ
ܚܘܒܳܟܝܐ ܒܠܶܒܝ ܩܝܐ ܠܘܟܘܕܥܐܬ؟
ܐܝܢ ܦܝܫܰܬ ܗܰܬܗ ܐܢܐ ܓܦܘܝܫܢܐ
ܕܝܘܪܞܝ ܚܐܝܶܝܕܳܟ ܐܢܐ ܟܛܘܠܒܢܐ
ܕܡܥܐܵ ܡܥܝܢܝ ܣܐܓܝ ܟܡܪܦܝܢܐ
ܠܦܘܕܐܵ ܕܣܡܠܝ ܘܠܡܪܝܐ ܚܰܛܝܢܐ
ܐܝܢ ܐܙܳܟ ܐܒܪܝ ܘܡܶܢܝ ܪܐܚܝܩܐܬ
ܡܘܠܶܒܐ ܐܒܪܝ ܠܘܠܘ ܠܟܢܦܩܐܬ
ܠܘܡܘܬܐ ܐܪܒܝ ܒܠܶܒܝ ܓܕܦܝܫܐܬ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 27.06.2008ܐܚܘܢܐ

ܡܠܬܐ ܕܐܚܘܢܐ ܡܠܝܬܐ ܐܚܢܳܢܐ
ܐܝܢܐ ܕܘܕܥܠܐܰ ܓܚܘܝܐܶܗ ܒܗܢܝܘܢܐ
ܐܚܐ ܒܫܪܳܪܐ ܟܘܒܶܗ ܥܕܪܘܢܐ
ܠܓܢܘܛܪ ܡܶܢܳܟ ܕܘܥܪ ܐܘܕܝܢܐ
ܡܠܬܐ ܕܐܚܘܢܐ ܠܘ ܟܳܡܙܘܳܢܐ
ܠܟܘܝܐ ܕܝܢܐ ܘܠܘ ܟܘܡܝܙܒܳܢܐ
ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܟܢܚܬܐ ܕܘܬܶܠܳܟ ܚܪܶܢܐ
ܐܰܘ ܗܝܶ ܡܶܩܡ ܡܶܙܒܢܐ
ܠܓܕܘܡܶܗ ܡܶܕܶܐܵ ܠܚܘܒܐ ܕܐܚܘܢܐ
ܗܘܝܠܐܰ ܡܳܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܘܫܝܢܐ
ܚܒܝܒܬܐ ܕܙܐܰ ܓܚܘܙܰܬ ܚܪܶܬܐ
ܐܝܠܐ ܐܚܘܢܐ ܠܚܘܙܰܬ ܚܪܝܢܐ
ܚܘܒܐ ܕܬܠܘܬܐ ܒܘܠܶܒܐ ܟܝܬܐ
ܐܶܡܐ ܘܒܐܒܐ ܐܳܦ ܠܐܚܘܢܐ
ܘܒܪܝܫܐ ܕܟܘܠܐܵ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܳܢܐ
ܟܡܰܚܬ ܐܝܚܘܒܐ ܘܟܡܘܠܶܠܐܰ ܚܢܘܢܐ
ܚܘܒܐ ܡܐ ܐܠܳܗܐ ܠܟܚܘܙܐܬ ܟܘܬܐܰ
ܙܪܝܥܘܠܶܗ ܒܠܶܒܳܟ ܘܗܰܬܗ ܡܪܘܬܠܐܰ
ܒܥܝܢܳܬܳܟ ܬܠܝܐܰ ܘܠܐܒܢܐܵ ܡܶܠܦܬܠܐܰ
ܐܝܚܘܒܐ ܙܝܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܝܩܘܬܐ
ܟܦܝܫܘܠܳܟ ܚܐܨܐ ܒܝܘܡܐ ܣܢܝܩܘܬܐ
ܠܝܬ ܟܘܬܐܰ ܐܥܕܘ ܘܗܠ ܬܘܝܡ ܙܒܢܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 07.08.2008

ܝܘܡܐܵ ܕܫܐܦܥ
ܠܘܟܘܕܥܪܝ ܐܝܘܡܐܢܟ
ܐܳܫܗܪܐ ܕܰܠܠܝܐܢܟ
ܒܝܫܘܩܐܝܐ ܡܗܠܟܘܢܶܗ
ܠܚܙܘܝܐ ܕܚܘܳܪܳܢܐܵ
ܓܒܐ ܛܘܢܝ ܝܬܘܝܢܐ
ܬܝܘܐܳ ܘܩܗܘܬܐ ܫܘܬܝܢܐ
ܒܘ ܘܪܩܐ ܡܫܬܰܥܝܢܐ
ܘܠܘܙܒܢܐ ܡܫܦܥܝܢܐ
ܝܘܡܐܵ ܚܪܶܢܶܗ ܟܝܬܘܝܢܐ
ܥܰܠ ܡܪܕܘܬܐ ܡܡܠܝܢܐ
ܡܘܢܶܗ ܨܦܪܐ ܓܣܝܡܝܢܐ
ܠܝ ܐܡܬܝܕܐܢ ܕܒܘܢܝܢܐ
ܟܝܬܐ ܚܘܒܐ ܘܦܠܚܳܢܐܵ
ܥܰܡܪ ܐܶܒܐ ܫܠܘܳܢܐܵ
ܐܶܡܐ ܘܒܐܒܐ ܘܥܡܳܢܐܵ
ܟܳܫܗܪܝ ܒܓܼܞ ܒܣܬܘܢܐܵ
ܐܛܝܪܐܵ ܥܠܰ ܐܝܠܘܢܐܵ
ܘܐܪܚܝܡܐܵ ܒܕܪܒܘܢܐܵ
ܒܝܚܘܒܐ ܡܦܨܚܘܢܐܵ
ܒܝܘܡܐܵ ܕܘܬܠܶܗ ܚܪܝܢܐܵ
ܟܚܘܙܐܬ ܒܘܐܬܪܐ ܚܘܒܐ
ܓܘܠܘܬܐ ܓܘܠܐܰ ܬܥܒܐ
ܠܟܪܘܚܡ ܐܒܪܐ ܒܐܒܐ
ܘܟܪܗܳܢܐ ܡܶܢ ܟܘܠ ܓܐܒܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 09.10.2006

ܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܐܘܚܠܝܐ
ܝܪܚܐ ܕܢܝܣܢ ܐܘܚܠܝܐ
ܘܪܕܐܵ ܘܒܝܒܘܢܐܵ ܡܠܝܐ
ܫܡܰܝܐ ܡܰܥܝܘܐܵ ܟܠܝܐ
ܐܪܥܐ ܒܝܪܩܘܬܐ ܡܟܣܝܐ
ܒܝܚܘܒܐ ܐܳܠܶܒܐ ܫܦܝܐ
ܫܒܚܐ ܠܠܳܗܐ ܡܪܝܐ
ܫܰܬܐ ܚܬܬܐ ܓܡܫܪܝܐ
ܡܰܘܠܕ ܕܐܦܐ ܣܘܪܝܳܝܐ
ܠܟܠ ܟܠܕܘܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ
ܘܐܪܘܡܳܝܐ ܟܠܕܘܝܐ
ܘ ܐܳܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ
ܟܘܠܶܗ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ
ܦܠܰܚܐ ܠܐܬܪܐ ܚܠܝܐ
ܠܶܒܶܗ ܒܡܪܘܪܐܵ ܡܠܝܐ
ܟܒܘܟܶܗ ܒܝܡܘܡܐ ܘܠܝܠܝܐ
ܠܡܪܕܘܬܐ ܡܣܟܪܐ ܘܬܠܝܐ
ܒܣܠܐܢ ܢܛܘܪܐ ܘܬܟܠܝܐ
ܠܚܕܘܝܘܬܐ ܡܫܪܰܝܐ
ܟܘܠܐܢ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ
ܡܶܢ ܒܬ ܢܗܪܝܢ ܐܬܘܝܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 12.10.2008
ܡܘܠܘܕܐ ܕܙܥܘܪܐ
ܒܝܘܡܐ ܐܬܝܠܝ ܐܒܪܐ
ܫܐܦܥ ܐܥܠܝ ܒܥܝܩܘܬܐ
ܒܘܬܪ ܐܬܝܠܝ ܟܒܪܐ
ܥܐܒܪܢܐ ܒܦܨܝܚܘܬܐ
ܡܪܶܗ ܐܠܝ ܗܐܘܬ ܒܰܒܐ
ܘܗܘܝܐ ܐܶܡܐ ܐܪܚܡܬܐ
ܗܶܠܗܳܠܐ ܡܶܢ ܟܘܠ ܓܐܒܐ
ܨܠܘܬܐ ܠܡܪܝܐ ܘܬܘܕܝܬܐ
ܡܰܠܝ ܠܶܒܝ ܒܝܚܘܒܐ
ܟܪܗܘܢܐ ܠܬܠܶܗ ܕܟܬܐ
ܟܒܘܞܶܗ ܙܥܘܪܐ ܥܰܠ ܚܠܒܐ
ܐܶܡܐ ܐܥܠܝܐ ܒܙܚܬܐ
ܠܘܟܕܥܐ ܚܠܒܐ ܕܘܒܐ
ܐܬܝܠܐܰ ܪܓܼܫܐ ܚܰܬܐ
ܘܩܘܠܶܗ ܥܐܒܪ ܒܘܠܶܒܐ
ܕܡܥܐ ܡܶܥܝܢܐ ܟܢܚܬܐ
ܦܘܬܐ ܟܕܡܝܐ ܠܳܕܗܒܐ
ܫܦܪܐ ܡܰ ܐܠܠܗܐ ܡܠܝܬܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 18.01.2009


ܝܘܢܐ

ܝܘܢܐ ܡܛܝܠܐ ܐܝܟܪܬܐ
ܒܐܕܡܐ ܟܬܒܐ ܐܡܠܬܐ
ܡܠܝܬܐ ܟܶܒܐܵ ܕܝ ܐܡܬܐ
ܝܐܩܕ ܥܰܡܐ ܥܡ ܡܕܝܬܐ
ܘܥܝܬܐ ܘܒܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ
ܥܐܡܢ ܩܐܝܡ ܡܝ ܫܢܬܐ
ܡܪܐܵ ܚܐܪܝܘܐ ܒܪܝܬܐ
ܩܐܝܡ ܦܪܡܰܢ ܕܬܠܘܬܐ
ܒܥܠܒܘܒܐܵ ܒܢܐܝ ܕܝܚܛܝܬܐ
ܫܰܦܥ ܙܒܢܐ ܕܝܙܚܬܐ
ܗܰܘܝܢܐ ܥܰܡܐ ܚܰܬܐ
ܘܛܐܥܝܢܐ ܐܝܦܠܝܓܼܬܐ
ܘܦܪܫܘܢܐ ܠܬܠܳܗ ܕܟܬܐ
ܒܝܢܬܐ ܥܰܡܐ ܕܝ ܐܡܬܐ
ܟܬܠܰܢ ܕܪܒܐ ܕܣܗܕܘܬܐ
ܡܗܠܟܝܢܐ ܒܓܰܒܳܪܘܬܐ
ܘܡܕܥܪܝܢܐ ܐܢܪܥܳܬܐ
ܘܓܡܪܘܝܢܐ ܐܕܪܳܬܐ
ܡܰܕܡܥܐܵ ܕ ܥܝܢܳܬܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 12.12.2004

ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܐ
ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܐ ܝܰܬܝܘܶܝܢܰܐ
ܐܺܝܕܐ ܒܝܕܐ ܟܳܡܰܚܬܺܝܢܰܐ
ܥܰܝܢܐ ܠܥܰܝܢܐ ܟܳܚܰܝܪܝܢܰܐ
ܚܘܒܐ ܒܠܶܒܐ ܟܳܪܓܼܫܝܺܢܰܐ
ܠܒܪܝܬܼܐ ܟܘܠܰܐ ܟܳܛܳܥܺܝܢܰܐ
ܒܠܚܘܕ ܠܪܘܚܰܢ ܟܳܫܡܥܺܝܢܰܐ
ܒܰܣܶܝܡ ܙܰܒܢܐ ܟܡܰܫܦܥܺܝܢܰܐ
ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܐ ܕܗܘܺܝܢܰܐ
ܣܗܪܐ ܟܡܦܨܚ ܐܰܥܡܺܝܢܰܐ
ܘܟܰܘܟ̈ܐ ܟܙܡܪܺܝ ܐܶܠܰܝܢܰܐ
ܡܘ ܚܘܒܰܝܕܰܢ ܫܳܬܺܝܢܰܐ
ܥܡܪܐ ܟܘܠܶܗ ܪܶܘܺܝܢܰܐ
ܪܚܺܝܡ̈ܐ ܬܳܟܼܘ ܠܟܰܒܺܝܢܰܐ
ܚܰܓܳܐ ܪܰܒܐ ܣܰܝܡܝܢܰܐ
ܘܥܗܕܐ ܠܡܪܝܐ ܐܳܒܺܝܢܰܐ
ܙܰܘܓܐ ܠܥܳܠܡ ܦܰܝܫܝܺܢܰܐ

ܒܪ ܣܪܝܘ̈ܝܐ 15.08.2016


ܝܐ ܥܡܐ ܡܠܠܟܐ ܠܶܒܝ ܒܡܪܘܪ̈ܐ
ܠܘܦܐܝܫ ܐܡܢ̈ܐ ܘܠܐ ܙܰܡܘܪ̈ܐ
ܡܫܚܠܦܟܐ ܡܠܬܐ ܠܝܬ ܐܡܘܪܐ
أخوكم: أبن السريان

موقع نسور السريان
صورة

أضف رد جديد

العودة إلى “شعر سرياني وجداني”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد