ܢܳܪܓܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܦܘܼܪܫܳܢܳܐ

ܢܳܪܓܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܦܘܼܪܫܳܢܳܐ

«ܐܢ ܬܪܰܓ ܠܡܬܥܰܠܝܘ܆ ܝܐܐ ܠܟ ܠܰܡܫܰܪܳܝܘܼ ܓܰܢܒܪܐܝܬ ܘܠܰܡܣܳܡ ܢܳܪܓܳܐ ܥܠ ܥܩܪ̈ܐ ܠܡܶܦܣܰܩ ܘܠܡܶܚܪܰܒ ܨܠܳܝܐ ܟܰܣܝܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣܐ ܕܰܓܗܝܼܢ ܠܘܬ ܢܰܦܫܳܟ!»

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ)

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܝܨܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܨܳܠܐ ܠܡܶܩܰܦ ܠܕܘܼܡܝܐ ܒܝܫܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܬܐ ܛܒ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܪ̈ܓܝܼܓܝܢ ܘܒܰܣܝܼ̈ܡܝܢ ܚܫ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ «ܟܕܝ̈ܢܝ ܝܰܨܪܐ» ܛܒ ܡܼܢ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܕܠܒܐ.. ܥܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܒܠܥܕ ܟܘܐܪܐ ܘܟܘܼܚܕܐ ܟܝܳܢܢ ܬܰܚܘܼܒܐ  ܒܳܣܡܐ ܠܗ ܘܡܶܬܦܰܝܓ ܕܢܰܪܟܶܢ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܠܰܡܫܰܘܚܕܘܼ ܠܢܛܘܪܐ ܗܿܘ ܕܩܐܡ ܟܕ ܛܥܝܼܢ ܙܝܢܐ ܘܣܰܟܪܐ ܒܡܰܥܠܳܢܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܕܟܒܪ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܕܩܳܫܝܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܘܡܬܢܰܘܠܝܼܢܢ ܘܡܬܢܰܘܓܝܼܢܢ ܒܰܥܘܝܼܪ̈ܬܐ!

ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܪܳܡܙ ܗ̱ܘܐ ܟܕ ܕܐܩ ܟܝܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ) ܚܕ ܡܼܢ ܣܳܦܪ̈ܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܘܡܠܝܼ̈ܛܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܕܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ: «ܐܢ ܬܪܰܓ ܠܡܬܥܰܠܝܘ܆ ܝܐܐ ܠܟ ܠܰܡܫܰܪܳܝܘܼ ܓܰܢܒܪܐܝܬ ܘܠܰܡܣܳܡ ܢܳܪܓܳܐ ܥܠ ܥܩܪ̈ܐ ܠܡܶܦܣܰܩ ܘܠܡܶܚܪܰܒ ܨܠܳܝܐ ܟܰܣܝܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣܐ ܕܰܓܗܝܼܢ ܠܘܬ ܢܰܦܫܳܟ!» ܒܕ ܚܘܒܐ ܠܐ ܙܐܦܳܢܐ ܗ̱ܘ ܐܶܒܳܐ ܘܠܶܒܐ ܘܐܘܣܝܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܚܘܒܐ ܗܢܐ ܠܐ ܩܐܡ ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܝܳܬܢܳܝܬܐ ܘܫܰܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܚܘܼ̈ܒܠܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܘܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܘܼܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܕܰܪܟܳܢܘܼܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܘܐܦܠܐ ܪܳܘܚܳܐ ܘܡܶܬܬܰܩܢܳܐ ܪܘܼܚܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܒܰܥܝ̈ܢ ܘܡܣ̈ܬܰܢܩܳܢ. ܕܗܝܼ ܪܘܼܚܐ ܝܳܪܒܐ ܘܪܳܘܚܐ ܘܡܬܗܰܒܒܐ ܠܦܘܬ ܪܰܒܘܼܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܪܰܕܝܘܼܬܐ ܘܪܡܝܼܣܘܼܬܐ ܘܢܰܟܦܘܼܬܐ ܕܫܰܦܝܼܪܘܼܬ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ «ܐܝܬܝܩܝ» ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܬܓܰܘܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܗܢܐ ܗܳܘܐ ܡܫܰܝܢܐ ܥܡ ܢܦܫܗ ܒܬܫܡܫܬܐ ܛܒܬܐ ܡܳܪܰܬ ܬܘܼܟܠܳܢܳܐ ܝܳܬܢܳܝܳܐ ܕܥܳܠܒܳܐ ܘܙܳܟܝܳܐ ܝܰܥܪ̈ܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܪܘܼܫܳܢܐ ܘܪܰܒܘܼܬܐ… ܘܡܝܩܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗ. ܘܡܬܚܰܦܰܛ ܠܒܢܝܳܢܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܓܰܘܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܢܝܼܚܐ ܕܡܬܗܒܒ ܒܫܘܼܦܪ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܳܝܐ.. ܘܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢ ܥܡܠܗ ܘܛܢܢܗ ܡܬܬܩܦ ܘܗܳܘܐ ܟܪܘܠܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܚܰܟܝ̈ܡܐ ܘܢܰܗܝܪ̈ܐ.. ܡܛܠܗܕܐ ܐܰܡܝܼܪܐ ܗ̱ܝ: «ܠܐ ܡܳܛܐ ܠܢܝܼܫܐ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܰܪܕܶܐ ܘܰܪܡܝܼܣ ܘܰܡܝܰܩܰܪ. ܘܥܶܠܰܬ ܓܠܝܼܙܘܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܫܒܘܼܩܝܳܐ ܕܪܰܕܝܘܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ.»

ܘܐܡܿܪ ܡܰܠܦܢܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ (813-903) ܗܿܘ ܕܪܰܒܰܬ ܟܳܬܒ ܪܘܼܚܐ ܫܰܪܒܗܿ: «ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ. ܘܐܢܕܶܝܢ ܠܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܛܰܡܰܐܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܡܰܐܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܓܠܺܝܙܘܼܬܳܐ ܕܡܼܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܘܼܬܳܐ.»

ܠܐ ܢܿܛܥܐ: «ܦܐܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪܘܼܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܘܼܒܐ. ܚܕܘܬܐ. ܫܠܳܡܳܐ. ܡܰܓܪܰܬ ܪܘܼܚܐ. ܒܰܣܝܼܡܘܬܐ. ܛܒܘܼܬܐ. ܗܝܡܢܘܬܐ. ܡ̣ܰܟܝܼܟܘܬܐ. ܡܣܰܝܒܪܳܢܘܼܬܐ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝܼܡ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܢܘܢ܆ ܒܣܪܗܘܢ ܙܩܰܦܘ. ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܟܐܒ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܝܓܳܬܗ. ܢܚܐ ܗܟܝܠ ܒܪܘܼܚܐ܆ ܘܠܪܘܼܚܐ ܢܶܫܠܡ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܣܪ̈ܝܼܩܰܝ ܫܘܼܒܚܳܐ܆ ܕܡܰܩܠܝܼܢ ܚܰܕ ܥܠ ܚܰܕ ܘܚܳܣܡܝܼܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ» (ܓܠܛܝ̈ܐ 5 : 22-26).

ܘܡܰܩܦ ܫܠܝܼܚܐ: «ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܙܳܪܥ ܒܰܪܢܫܐ. ܗܰܘ ܗ̱ܘ ܚܳܨܕ. ܡܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܙܳܪܥ܆ ܡܼܢ ܒܶܣܪܐ ܚܒܳܠܐ ܗ̱ܘ ܚܳܨܶܕ. ܘܡܰܢ ܕܒܪܘܼܚ ܙܳܪܥ܆ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܢܶܚܨܘܕ» (ܓܠܛܝ̈ܐ 6 : 8).

ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܡܬܢܰܩ̈ܠܢ ܘܐܦܠܐ ܪ̈ܳܘܚܳܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܝܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܫܘܘ̈ܫܳܛܐ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܡܬܝܰܗܒܝܼܢ ܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܘܢܨܚ̈ܢܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܠܐ ܓܳܡܪ ܘܐܦܠܐ ܬܳܟܒ ܫܰܝܢܐ ܒܗܝܼܠܐ. ܕܬܡܢ ܗ̱ܘ ܫܘܼܒܚܳܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܙܳܟܘܼܬܐ. ܘܬܡܢ ܗ̱ܘ ܩܘܼܢܳܝܐ ܕܒܘܼ̈ܣܳܡܐ ܘܩܘܼܕܳܝܐ ܕܛܘ̈ܒܐ ܡܩܰܘܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܬܰܟܰܢ ܙܰܗܪܝܼܪܐ ܕܗܘܼܒܳܒܳܐ ܘܚܰܕܘܼܐ ܗܢܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܢܶܫܬܰܟܠܰܠ ܐܰܘܳܢܳܐ ܫܰܦܝܼܪܐ ܒܐܳܦܰܕܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ.

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܡܒܘܥܐ: ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܘܫܘܼܓܢܝܐ ܓܘܝܐ. ܦܐܬܐ: 103-106