ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܪܒܐ – ܥܒܕ ܐܠܐܚܕ ܟ݂ܐܔܘ

ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܪܒܐ – ܥܒܕ ܐܠܐܚܕ ܟ݂ܐܔܘ

ܫܓ݂ܘܫܝܐ ܪܒܐ – ܥܒܕ ܐܠܐܚܕ ܟ݂ܐܔܘ
فبراير 19, 2019
Bashar Issa

ܫܓ݂ܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܦܣܳܣܳܐ܆ ܢܦܰܠ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ

ܕܠܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܦܠܰܓ݂ ܠܥܰܡܰܢ

ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܶܙܚܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܒܰܕܪܰܬ݂ ܟܽܘܠܰܢ

ܘܛܶܪܟ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܗܰܦܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܢܺܝܫܰܢ

ܦܰܘܕ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܫܩܰܠܢܰܢ

ܢܰܕܺܝܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܡ܆ ܥܰܡ ܚܒܳܠܳܐ܆ ܫܟܰܢܘ ܒܠܶܒܰܢ

ܓܰܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܦܰܠܦܠܳܢܳܐ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ

ܘܳܝ ܠܳܟ݂ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ܆ ܩܫܰܝܬ ܥܰܠ ܟܽܘܠܰܢ

ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ܆ ܒܰܡܕܺܝܢܽܘܬ݂ܰܢ

ܐܽܘܿ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܦܰܠܗܶܕ܆ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܟܽܘܠܰܢ

ܡܰܢ ܗܽܘ ܕܰܙܪܰܥ܆ ܠܰܢܟ݂ܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܰܣܕܺܝܪܽܘܬ݂ܰܢ

ܡܰܢܽܘ ܕܩܰܪܶܒ܆ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܶܦܘܳܬ݂ܰܢ

ܒܩܳܠܳܐ ܚܢܺܝܓ݂ܳܐ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܐ ܓܳܥܺܝܢܰܢ

ܕܢܰܪܚܶܩ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ

ܘܰܢܡܰܠܶܟ݂ ܫܰܝܢܶܗ܆ ܒܟܽܘܠ ܣܽܘܪܗܳܒܳܐ܆ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܬ݂ܰܢ

ܐܽܘܿ ܫܳܡܽܘܥܳܐ܆ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ܆ ܘܬܰܟ݂ܫܦ̈ܳܬ݂ܰܢ

ܥܒܕ ܐܠܐܚܕ ܟ݂ܐܔܘ