قصائد وطنية سريانية

ܡܰܪܠܝ ܣܪܝܝܬܐ
ܡܪܠܝ ܡܪܠܝ ܣܪܝܝܬܐ
ܡܝܟܐ ܗܐܬܐܵ ܐܬܝܬܐ؟
ܘܡܘܢܐܵܗܐܘܝ ܒܘܒܝܬܐ ؟
ܘܒܝܫܘܬܝܕܐܢ ܘܒܝܥܝܬܐ؟
ܡܢ ܓܕܡܘܢܐ ܚܐܒܝܒܐ
ܢܘܪܐ ܕܐܠܩ ܒܘܠܝܒܐ
ܟܘܝܠܐܰ ܢܐܥܝܡܐ ܘܪܐܒܐ
ܘܒܳܬܐܵ ܟܐܠܢ ܡܶܢ ܟܠ ܓܐܒܐ
ܡܢ ܗܐܘܝ ܒܘܟܪܡܝܕܐܢ
ܘܒܝ ܕܡܘ ܕܘ ܒܝܬܝܕܐܢ
ܘܐܘ ܢܗܪܐ ܕܝ ܩܪܝܕܝܐܢ
ܘܐܢܘܫܐܵ ܕܝ ܫܘܬܝܕܐܢ
ܟܪܡܐܵܢܐܫܦ ܕܠܘ ܡܰܢܐܵ
ܘܒܘܬܐܵ ܟܐܠܢ ܡܰܚܐܝܐܵ
ܘܢܗܪܐ ܟܒܘܟܐܵ ܥܠܐܰ ܚܐܝܐܵ
ܘܫܘܬܐ ܟܶܪܟܐ ܐܥܠܝܐܵ
ܗܝܫ ܟܘܫܡܥܰܬ ܙܡܝܪܘܬܐ
ܒܓܐܘ ܕܰ ܒܘܬܐܵ ܘܰܥܝܬܘܬܐ؟
ܘܟܝܬܐ ܚܐܓܐܵ ܒܝ ܐܡܬܐ ؟
ܘܦܨܚܘܢܐ ܒܟܘܠ ܩܪܢܝܬܐ؟
ܗܝܫ ܟܫܡܥܘܢܐ ܙܡܝܪܘܬܐ
ܐܝܠܘ ܒܡܪܘܪܐܵ ܝܐ ܡܠܝܬܐ
ܘܟܝܬܐ ܚܐܓܐܵ ܘ ܘܡܫܬܘܬܐ
ܐܠܟܘܢ ܠܗܝܩܐ ܐܝ ܐܡܬܐ
ܬܰܟ ܕܥܪܝܢܐܰ ܣܪܝܝܬܐ
ܒܐܬܪܐ ܓܥܡܪܠܐܢ ܒܝܬܐ
ܗܪܟܐܵ ܚܬܝܡܐ ܬܫܥܝܬܐ
ܣܛܐܪ ܡܘܐܬܪܝܕܐܢ ܠܝܬܐ
ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 17.12.2010
ܣܝܦܐ

ܥܐܡܘ ܢܚܝܪܐ ܒܣܝܦܐ ܒܝܫܐ
ܫܐܦܥ ܕܘܪܐܵ ܒܪܓܲܠܐܵ ܕܝܫܐ
ܒܐܕܡܐܵ ܕܣܗܕܐܵ ܚܐܡܥ ܠܝܫܐ
ܐܪܥܐ ܫܬܝܠܐ ܐܕܡܐ ܡܩܕܫܐ

ܡܚܝܕ ܐܪܥܐ ܒܗܕܐܵ ܢܘܫܐ
ܐܝܠܐ ܐܚܢܐ ܠܰܬܠܰܢ ܪܝܫܐ
ܟܬܠܐܢ ܓܐܒܐܵ ܘܡܫܚܠܦ ܢܝܫܐ
ܟܘܠ ܚܐܕ ܡܝܗ ܗܐܘܝ ܟܢܫܐ

ܠܘ ܟܡܫܐܝܠ ܒܐܡܬܐ ܕܢܘܫܐ
ܥܐܡܐܢ ܦܐܝܫ ܒܗܘܢܐ ܚܐܫܐ
ܥܐܡܘ ܡܣܰܟܪ ܘ ܡܐܝܬ ܪܓܲܫܐ
ܪܚܡܐ ܕܐܬܪܐ ܐܰܘ ܒܪܢܘܫܐ

ܠܝܡܐ ܓܦܝܫܐܬ ܗܘܟܐ ܦܪܝܫܐ
ܒܪܓܲܠܐܵ ܕܚܢܦܝܐܵ ܓܦܝܫܐܬ ܕܝܫܐ
ܩܘܡܐ ܟܘܠܰܢ ܒܚܐܕ ܢܝܫܐ
ܕܫܘܡܥ ܥܠܡܐ ܠܩܘܠܐ ܕܢܘܫܐ

ܒܕܘܪܐܵܕܫܐܦܥ ܠܥܠܡܐ ܫܡܫܐ
ܢܗܪܐ ܒܨܦܪܐ ܘܨܗܪܐ ܒܪܡܫܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 24.04.2010

اܐܰܚܢܐܰ ܥܰܡܐܳ ܕܠܐܳܪܺܝܫܢܐܰ

ܐܰܚܢܐܰ ܥܰܡܐܳ ܕܠܐܳܪܺܝܫܢܐܰ
ܐܰܚܢܐܰ ܪܶܝ̱ܫܵܐ ܕܠܐܳ ܓܫܡܳܢܐܰ
ܡܺܝܰܪܥܰܝܕܰܢ ܟܡܩܫܘܥܝܢܐܰ
ܒܐܬܪܝܐܵ ܚܪܶܝ̱ܢܐܵ ܟܡܙܪܳܥܝܢܐܰ

ܡܝܚܕܘܝܘܬܐܳ ܟܳܪܚܩܝܢܐܰ
ܡܳܐܬܪܝܕܰܢ ܟܡܰܗܙܡܺܝܢܐܰ
ܠܝܟܐܳ ܓܙܰܢ ܒܘܗܰܘܢܰܢܐܳ
ܐܒܢ݀ܶܵܐ ܡܣܰܟܪ ܒܽܘܙܒܢܰܢܐܳ

ܦܪܡܰܢ ܩܐܝܡ ܥܰܠܐܳ ܥܰܡܰܢܐܳ
ܡܣܰܟܪ ܡܶܢܰܢ ܐܳܐܰܬܪܰܢܐܳ
ܐܬܪܐܳ ܡܽܘ ܥܰܡܐܳ ܟ݂ܰܠܝܐܳ
ܒܰܝܬܐܳ ܒܥܶܩܰܒܪܐܵ ܡܰܠܝܐܳ

ܙܰܪܥܐܳ ܡܰܘܪܰܩܠܐܵ ܒܗܪܝܐܳ
ܘܙܒܢܐܳ ܒܝܶܫܥܬܐܳ ܟܰܠܝܐܳ
ܩܪܝܬܐܳ ܥܰܠ ܡܳܪܐܵ ܒܰܟ̣ܝܐܳ
ܐܺܝܰ ܝܪܥܐܳ ܒܘܪܐܳ ܗܰܘܝܐܳ

ܒܺܚܕܘܝܘܬܐܳ ܥܰܡܐܳ ܗܘܰܝܐܳ
ܠܘܳܐܬܪܝܕܰܢ ܗܰܬܐܳ ܒܢܰܝܐܳ
ܕܥܐܪܐܳ ܠܐܬܪܐܳ ܘܠܝܺ ܩܪܝܬܰܝܐܳ
ܚܰܝܐܵ ܚܰܬܐܵ ܐܺܒܺܗ ܡܠܰܝܐܳ

ܒܰܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 12.10.2008

ܐܬܝܐ ܪܐܕܝܬܐ

ܒܪܗܛܐ ܐܙܠܬܐ ܘܕܡܥܐ ܟܐܝܪܬܐ
ܚܙܝܠܐ ܪܐܕܝܬܐ ܒܐܪܚܐ ܐܬܝܬܐ

ܘܟܡܐ ܒܐܟܝܬܐ ܕܐܥܝܪܝ ܠܒܰܝܬܐ
ܚܰܒܝܐܵ ܕܠܶܒܝ ܛܪܠܐܵ ܠܢܟܪܝܬܐ

ܢܰܦܝܠܐ ܡܳ ܩܡܬܐ ܘܒܠܶܒܰ ܡܪܥܠܬܐ
ܟܘܢܐܵ ܐܪܚܝܡܐܵ؟ ܩܝ ܢܘܫܐ ܠܝܬܐ؟

ܡܕܥܪܠܝ ܐܥܠܰ ܡܢ ܟܒܥܰܬ ܩܫܬܐ؟
ܐܬܝܢܐ ܟܠܝܐ ܕܚܘܙܝܢܐ ܩܪܝܬܐ

ܡܢ ܗܰܘܝ ܐܝܒܐܰ ؟ ܘܣܡܢܳܠܝ ܓܢܬܐ
ܘܫܥܢܐ ܠܝ ܓܘܪܐ ܘܣܟܪܢܐ ܕܪܬܐ

ܥܝܢܝ ܗܐܬ ܐܒܪܝ ܡܕܥܪܠܐܰ ܩܫܬܐ
ܠܰܝܬ ܣܛܐܪ ܡܶܢܳܟ ܐܥܕܐ ܘܒܟܳܠ ܫܥܬܐ

ܚܦܝܫܐܬ ܢܳܛܘܪܐ ܠܒܝܬܐ ܘܡܰܪܕܘܬܐ
ܐܶܒܘܟ ܘܒܟܳܬܳܟ ܓܥܳܡܪܐ ܐܝ ܐܡܬܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܳܝܐܵ 10܇02܇2010
1

ܦܠܝܓܘܬܐ

ܥܐܡܝܕܐܢ ܠܘ ܟܘܠܝܬܐ ܘܠܚܕܘܕܐܵ ܠܘ ܢܛܪܝܬܐ
ܒܣܝܐ ܐܫܢܐܵ ܡܫܦܥܝܬܐ ܘܠܝܡܪܕܘܬܐ ܡܣܟܪܝܬܐ

ܠܝܫܘܢܕܟܐ ܡܚܠܦܝܬܐ ܡܘܢܐܵ ܨܦܪܐ ܓܕܡܝܬܐ
ܒܝܘܡܐ ܕܡܝܚܫܘܝܬܐ ܘܡܘܪ̈ܐܵ ܠܐܬܪܐ ܠܐܘܝܬܐ

ܠܩܪܝܬܐ ܘܒܘܬܐܵ ܘܐܝܥܝܬܐ ܡܪܦܢܟܐ ܒܝܚܐܪܝܬܐ
ܫܡܐܥܐ ܪܚܝܡܐܵ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܐܡܢ ܡܣܰܟܪ ܒܒܪܝܬܐ

ܐܩܰܡܘܝܐ ܒܝܡܪܕܘܬܐ ܐܘܚܰܪܘܬܐ ܕܠܐ ܐܡܬܐ
ܦܪܝܫܝ ܒܘܬܐܵ ܘܩܪܝܬܐ ܘܟܠ ܥܰܫܪܬܐ ܡܡܠܟܬܐ

ܕܠܐ ܚܘܒܐ ܘܐܣܝܪܘܬܐ ܦܐܝܝܫܝ ܒܝܦܠܝܓܘܬܐ
ܐܬܝ ܝܘܡܐܵ ܒܥܝܩܘܬܐ ܢܚܝܪܝ ܐܒܢܐܵ ܘܒܢܘܬܐ

ܠܚܙܶܠܝ ܡܥܕܪܳܢܘܬܐ ܡܣܐܟܪܝ ܕܦܐܝܣ ܒܒܪܝܬܐ
ܡܣܰܟܪܠܐܢ ܙܡܪܬܐ ܘܡܠܬܐ ܘܡܡܪܐܵ ܘܪܟܢܐܵ ܘܬܫܥܝܬܐ

ܠܘ ܦܰܝܫܠܐܢ ܡܝ ܐܡܬܐ ܣܛܐܪ ܡܰܚܠܡܐܵ ܘܐܝܫܢܬܐ
ܗܪܟܐܵ ܚܬܡܐ ܬܫܥܝܬܐ ܘܐܝܢ ܕܪܚܡܘܬܐ ܕܕܥܝܬܐ

ܩܝܘ ܠܪܟܐܵ ܡܰܛܝܬܐ ܘܒܘܕܪܓܐܢܐ ܗܐܘܝܬܐ
ܩܛܥܐ ܕܠܘ ܪܝܫܐ ܠܝܬܐ ܘܒܝ ܚܘܒܐ ܓܥܘܡܪ ܒܝܬܐ

ܘܒܘܚܝܠܐ ܓܕܘܥܪܐ ܐܝܩܪܝܬܐ ܘܐܝ ܐܡܬܐ ܒܚܕܘܝܘܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 29.07.2008
ܥܐܡܐ ܡܣܟܪܐ

ܥܐܡܐ ܡܣܟܪܐ ܒܝܓܘܠܘܬܐ
ܢܘܫܐ ܠܝܬܐ ܠܝܚܕܘܝܘܬܐ
ܡܢ ܓܣܡܢܐ ܒܘܥܐܡܰܢܐ
ܦܐܝܫ ܟܘܠܐܵ ܒܘ ܗܘܢܰܢܐ

ܥܐܡܐ ܢܐܦܩ ܠܝܓܘܠܘܬܐ
ܠܘ ܟܡܫܐܝܠ ܥܰܠ ܐܡܬܐ
ܗܰܢܐ ܐܙܝܗ ܒܬܪܗ ܬܰܢܐ
ܥܐܡܐ ܦܐܫܪ ܒܘܝܘܡܰܢܐ

ܟܪܡܐܵ ܘܒܘܬܐܵ ܘܩܪܝܐܘܬܐܵ
ܩܨܪܐܵ ܘܕܝܝܪܐܵ ܘܥܝܬܰܘܬܐܵ
ܛܪܠܶܗ ܟܘܠܐܵ ܡܘ ܐܬܪܰܢܐ
ܡܢ ܓܕܘܡܪܢܐ ܠܘܥܐܡܰܢܐ

ܡܫܚܠܦܟܐ ܠܝܫܘܢܐ ܕܐܡܬܐ
ܥܐܒܪ ܫܚܠܘܦܐܵ ܠܡܶܠܬܐ
ܡܪܟܐ ܛܪܐܝܐ ܡܘ ܡܡܪܐܢܐ
ܥܐܬܩ ܓܠܰܒܶܗ ܐܘܠܥܙܐܢܐ

ܡܪܶܗ ܐܶܠܰܢ ܐܩܐܡܘܝܐܵ
ܡܶܠܬܐ ܕܦܝܫܐ ܠܚܐܪܘܝܐܵ
ܐܡܬܐ ܓܡܝܬܐ ܕܠܐ ܠܝܫܘܢܐ
ܠܟܦܘܝܫܠܐܰ ܡܟܬܒ ܙܒܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 06.11.2004

ܣܘܬܘܪܐ
ܟܢܫܐ ܪܚܝܡܐ ܣܘܬܘܪܐ
ܗܐܬ ܠܐܬܪܐ ܢܘܛܘܪܐ
ܟܒܪܐ ܘܒܪܬܐ ܘܙܥܘܪܐ
ܟܘܒܢ ܐܠܘܟ ܐܝܩܘܪܐ

ܣܘܬܘܪܐ ܐܫܡܐ ܪܐܒܐ
ܐܫܡܐ ܟܬܒܐ ܒܘܕܗܒܐ
ܦܪܣܠܳܟ ܒܟܘܠ ܕܟܬܐ ܚܘܒܐ
ܘܐܘܬܘܟ ܥܠܝܐ ܒܟܘܠ ܓܐܒܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܢܝܫܐ ܕܝܠܳܟ
ܒܘܐܬܪܐ ܫܝܢܐ ܦܪܣܠܳܟ
ܥܦܪܐ ܕܐܡܬܐ ܡܰܪܘܶܠܳܟ
ܒܐܕܡܳܟ ܠܘܪܕܐܵ ܨܘܥܠܳܟ

ܣܡܠܳܟ ܫܪܘܪܐ ܐܳܚܠܡܐ
ܒܡܠܬܐ ܡܚܐܝܕܠܳܟ ܥܐܡܐ
ܒܣܘܬܘܪܐ ܟܘܠܟܘܢ ܠܬܐܡܐ
ܕܦܘܝܫ ܐܬܪܐ ܒܫܠܳܡܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 28.08.2015

ܣܘܪܝܐ ܒܪܝܟ ܨܦܪܳܟ

ܒܪܝܟ ܨܦܪܶܟ ܣܘܪܝܐܰ
ܡܪܝܐ ܒܫܝܢܐ ܐܶܛܪܝܐܰ
ܡܐ ܒܥܠܒܘܒܐܵ ܡܟܠܝܐܰ
ܘܒܘܚܝܠܝܕܳܟ ܡܩܘܝܐܰ

ܡܐ ܕܘܡܶܪܐܵ ܡܥܠܝܐܰ
ܘܒܝܚܘܒܝܕܳܟ ܐܡܠܝܐܰ
ܣܘܪܝܐ ܐܬܪܐ ܪܚܝܡܐ
ܠܰܬܠܰ ܒܘ ܥܠܡܐ ܛܝܡܐ

ܣܝܡܳܠܳܟ ܫܡܫܐ ܠܥܠܡܐ
ܘܒܝܚܘܒܝܕܳܟ ܩܐܝܝܡܐ
ܘܒܟܘܠ ܠܶܒܐ ܟܘܡܪܚܳܡܐ
ܥܐܠ ܟܘܠ ܠܝܫܘܢܐ ܐܫܡܐ

ܘܒܓܘܢܐܵ ܟܘܠܐܵ ܪܫܝܡܐ
ܠܟܘܠ ܒܪܢܳܫܐ ܒܘܥܠܡܐ
ܐܬܪܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܣܝܡܐ
ܡܰܢܛܪܠܰ ܡܪܝܐ ܪܚܝܡܐ

ܣܘܪܝܐ ܐܬܪܐ ܚܠܝܐ
ܡܘܠܘܕܐ ܕܒܐܒܐܵ ܘܒܢܰܝܐܳ
ܓܕܡܝܐ ܠܨܗܪܐ ܒܝܫܡܰܝܐܳ
ܘܠܦܝܪܐܵ ܒܦܝܡܐ ܚܠܰܝܐܳ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 29.07.2008
ܐܬܐܪܐ ܘܩܪܘܒܐ

ܩܫܬܐ ܩܫܬܐ ܠܘ ܒܘܟܰܬ
ܥܠܐ ܥܐܡܝܕܰܟ ܠܘ ܡܫܝܠܰܬ
ܛܪܠܐܵ ܡܝܢܰܟ ܘܦܐܝܝܫܰܬ
ܒܐܬܪܐ ܠܚܘܕܰܟ ܟܘܢܛܪܰܬ
ܐܝܡܶܠܰܟ ܐܳܒܐܵ ܓܕܦܝܫܰܬ
ܘܡܶܢܐܵ ܠܐ ܟܘܢܦܩܰܬ
ܒܘܥܦܪܝܕܐܵ ܙܪܥܬܘܗܰܬ
ܘܡܡܐܝܝܕܐܵ ܓܕܚܘܝܝܰܬ
ܥܐܡܐ ܟܡܗܙܡ ܡܳܩܪܳܒܐ
ܟܡܙܐܒܢ ܒܝܬܐ ܒܕܪܒܐ
ܠܘܦܐܝܫ ܒܠܶܒܐܵ ܚܘܒܐ
ܛܪܶܐܶܐ ܐܬܪܐ ܠܒܥܠܒܘܒܐ
ܩܐܝܡ ܩܪܘܒܐ ܡܶܟܘܠ ܓܐܒܐ
ܘܐܚܰܝܐܶ ܗܰܘܢ ܚܪܒܐ
ܕܠܐ ܚܕܘܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܚܘܒܐ
ܐܬܪܐ ܟܚܘܪܘ ܒܘܩܪܘܒܐ
ܠܬܐܡܐ ܐܚܐܵ ܘܐܚܘܬܐ
ܠܰܬܟܐ ܣܛܐܪ ܡܶܢܰ ܐܡܬܐ
ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܐܝܕܐ ܘܡܠܬܐ
ܘܦܪܐܣܐ ܫܝܢܐ ܒܟܘܠ ܕܟܬܐ
ܘܒܢܐܝܐ ܩܪܝܬܐ ܘܡܕܝܬܐ
ܓܒܢܝܐ ܣܘܪܝܐ ܚܠܝܬܐ
ܘܐܫܡܐܰ ܓܥܘܠܐܵ ܒܟܘܠ ܒܪܝܬܐ
ܘܓܕܘܥܪܐ ܠܥܡܐ ܡܶ ܚܰܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 24.01.2013

ܩܪܳܒܐ

ܟܐܠܝ ܐܩܢܝܐ ܥܠ ܕܒܬܐ
ܘܡܠܬܐ ܥܨܝܐ ܒܣܒܘܬܐ
ܟܡܝ ܩܐܝܝܡܐ ܐܝܩܝܡܬܐ
ܟܡܢܚܪ ܓܒܪܐ ܥܡ ܘܐܬܐ
ܘܛܠܝܐ ܘܙܥܘܪܐܒܕܪܟܫܬܐ
ܟܡܰܥܠܢ ܒܝܫܐܵ ܟܡܬܐ ܐܘܬܐ
ܥܐܠ ܟܘܠ ܩܪܝܬܐ ܘܡܕܝܢܘܬܐ

ܐܥܐܡܐ ܦܐܝܫ ܫܠܝܐ
ܘܡܣܰܟܰܪܠܶܗ ܡܠܬܐ ܚܠܝܬܐ
ܘܥܰܠܝܨܪܬܐ ܗܐܘܝ ܣܡܝܐ
ܘܠܟܘܡܓܓܠ ܫܰܪܝܪܘܬܐ
ܘܩܛܠܐ ܡܶܐ ܫܘܬܐ ܠܫܘܬܐ
ܐܕܡܐ ܟܚܘܙܰܬ ܒܟܘܠ ܕܟܬܐ
ܛܠܝܐ ܟܒܘܟܐܶ ܥܡ ܚܘܬܐ
ܘܣܗܕܐܵ ܟܥܘܠܢ ܥܰܡܨܠܘܬܐ
ܡܪܝܐ ܚܶܬܢ ܒܝ ܡܰܠܟܘܬܐ
ܘܦܪܰܣ ܫܝܢܶܟ ܥܰܠܝܐܡܬܐ

ܕܠܘ ܚܘܒܐ ܓܚܪܘܐ ܒܪܝܬܐ
ܕܠܘ ܫܝܢܐ ܚܐܝܝܐܵ ܠܰܬܐ
ܒܚܝܠܐ ܪܰܒܐ ܘܒܚܕܐ ܡܠܬܐ
ܟܘܠܟܘܢ ܩܘܡܐ ܥܠܝܡܘܬܐ
ܗܘܰܝܐ ܣܬܘܢܐ ܠܝ ܐܡܬܐ
ܚܐܝܝܐܵ ܒܡܘܬܐ ܒܣܗܕܘܬܐ
ܬܝܚܐܵ ܠܝ ܣܪܝܘܝܘܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 26.07.2014
ܣܬܐܘܐ ܝܐܩܘܪܐ

ܣܬܐܘܐ ܝܐܩܘܪܐ ܐܬܐܝ ܐܥܠܝܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܕܒܐܒܐܵ ܐܬܐܝ ܠܒܳܠܝܢܐ
ܐܓܪܬܐ ܠܐܒܢܐܵ ܐܥܕܐ ܟܬܒܝܢܐ

ܒܠܶܒܐܵ ܕܟܘܠܝܢܐ ܐܫܡܶܗ ܚܦܪܝܢܐ
ܩܘܡܐ ܚܰܒܝܒܐܵ ܠܐܬܐܪܐ ܕܥܪܝܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܚܠܝܘܝܐ ܟܢܘܛܪ ܟܘܠܝܢܐ
ܠܝܡܥܕܪܳܢܘܬܐ ܟܢܘܛܪ ܡܶܢܝܢܐ

ܠܝܚܕܘܝܘܬܐ ܩܘܡܐ ܟܘܠܝܢܐ
ܒܣܝܐ ܓܐܒܐܵ ܘܐܒܶܗ ܦܠܝܓܝܢܐ
ܒܣܝܐ ܪܚܝܡܐܵ ܘܗܪܟܶܗ ܡܣܟܪܝܢܐ
ܡܫܦܥܠܐܢ ܐܫܢܐܵ ܘܓܠܝܕܐ ܗܰܘܝܢܐ

ܡܰܝܝܬܐ ܚܘܒܐ ܘܚܢܘܢܐ ܒܠܶܒܝܢܐ
ܡܶܚܐܬܐ ܓܝܘܥܶܗ ܚܘܒܐ ܒܠܶܒܝܢܐ
ܘܪܕܐ ܕܚܢܘܢܐ ܐܶܒܶܗ ܓܙܪܥܝܢܐ

ܫܡܫܐ ܕܘ ܐܬܐܪܐ ܓܢܗܪܐ ܐܥܠܝܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܚܠܝܘܝܐ ܟܢܘܛܪ ܟܘܠܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 11.10.2009

ܢܝܫܐ ܕܣܪܝܘܝܶܗ

ܩܘܡܐ ܚܘܪܘܢܶܗ ܠܐܬܐܪܐ ܕܘܥܪܝܢܐ
ܐܝܠܘܢܐܵ ܘܟܶܦܶܗ ܩܘܪܢ ܠܟܘܠܝܢܰܐ

ܐܬܐܪܐ ܕܰܒܐܒܶܗ ܐܰܙܶܝܗ ܡܶܢܰܝܢܰܐ
ܡܕܶܗ ܢܟܪܘܝܶܗ ܒܒܪܝܬܐ ܡܣܟܪܝܢܰܐ

ܠܶܡܐ ܣܪܝܘܝܶܗ ܒܫܢܬܐ ܟܦܝܫܝܢܰܐ؟
ܐܒܢܐܵ ܘܒܢܘܬܶܗ(ܒܢܘܬܐܵ) ܓܦܝܪܝ ܡܥܶܒܝܢܰܐ

ܐܬܐܪܐ ܚܐܒܝܒܐܵ ܢܝܫܐ ܟܣܝܡܝܢܰܐ
ܙܒܢܐ ܟܘܫܘܦܥ ܠܬܝܐ ܐܥܡܝܢܰܐ

ܩܘܡܐ ܚܘܪܘܢܐܵ ܠܐܬܐܪܐ ܕܥܪܝܢܰܐ
ܠܚܘܝܘܕܐ ܕܥܰܡܐ ܟܘܠܐܢ ܦܠܚܝܢܰܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 25.06.2014

ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ

ܥܰܡܐ ܪܚܝܡܐ ܣܪܝܘܝܐܵ
ܐܬܐܪܐ ܗܐܘܝ ܠܢܟܪܘܝܐܵ
ܒܝܓܘܠܘܬܐ ܡܣܟܪܝܬܐ
ܠܝ ܐܡܬܰܕܟܐ ܛܐܥܝܬܐ

ܡܣܐܟܪ ܬܥܒܐ ܕܩܐܡܘܝܐܵ
ܘ ܗܐܘܝܢܐ ܐܚܐܪܘܝܐܵ
ܚܐܪܘܘ ܩܪܝܬܐ ܥܡ ܥܝܬܐ
ܠܘܦܐܝܫ ܢܘܪܐ ܒܒܝܬܐ

ܢܐܫܦ ܓܘܒܐ ܡܰܡܐܝܐܵ
ܘܠܘܦܐܝܫ ܒܐܬܐܪܐ ܚܐܝܐܵ
ܠܝܓܘܠܘܬܐ ܟܢܦܩܝܬܐ
ܘܠܘܐܬܐܪܐ ܟܘܡܟܠܝܬܐ

ܠܘ ܒܫܗܪܐܵ ܘܒܚܐܓܐܵ
ܓܦܘܝܫ ܐܬܐܪܐ ܠܡܘܪܐܵ
ܐܝܠܐ ܒܘܚܝܠܐ ܪܐܒܐ
ܘܒܚܕܘܝܘܬܐ ܕܘܓܐܒܐ

ܐܳܬܼܐ ܕܐܡܬܼܳܐ ܡܰܥܠܰܝܳܐ
ܟܼܕ ܫܡܫܐ ܒܐܰܦܝ ܫܡܰܝܳܐ
ܩܘܡܐ ܟܘܠܟܘܢ ܘܡܫܪܝܳܐ
ܒܚܘܒܐ ܘܒܚܝܠܐ ܗܘܐܝܳܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.05.2013

ܡܕܥܶܪܐ ܐܡܬܐ

ܬܳܟܐ ܚܘܪܘܢܐܵ ܩܘܡܐ ܟܪܟܝܢܐ
ܥܰܠ ܐܡܬܐ ܡܣܟܪܐ ܘܐܙܐܰ ܡܶܢܝܢܐܰ
ܒܠܚܘܕ ܠܘܐܫܡܐ ܦܰܝܫ ܐܶܠܝܢܐܰ
ܓܐܒܘܪܐܵ ܩܛܝܠܝ ܕܦܘܝܫ ܐܫܡܝܢܐܰ

ܛܪܝܠܐܢ ܡܘܐܬܐܪܐ ܘܒܒܪܬܐ ܙܪܝܥܝܢܐ
ܩܪܝܬܐ ܘܡܕܝܬܐ ܘܒܘܬܐܵ ܟܛܘܪܝܢܐܰ
ܘܚܩܠܐܵ ܘܒܣܬܘܢܐܵ ܘܟܪܡܐܵ ܟܡܪܦܝܢܐܰ
ܢܟܪܘܝܐܵ ܝܐܬܘ ܘܡܕܶܗ ܡܝܢܝܢܐܰ

ܡܢ ܣܡܠܐܢ ܗܪܟܐܵ ܟܘܠܐܢ ܡܣܟܪܝܢܐܰ
ܒܣܝܘܠܐܢ ܓܐܒܐܵ ܙܐܒܶܗ ܦܠܝܓܝܢܐܰ
ܠܘܦܐܝܣ ܚܘܒܐ ܟܡܠܟܐ ܒܠܶܒܝܢܐܰ
ܐܝܠܐ ܟܪܗܘܢܐ ܟܝܘܪܘܐ ܐܥܡܝܢܐܰ

ܒܣܝܘܠܐܢ ܪܚܩܐ ܘܟܘܠܐܢ ܒܘܟܝܢܐܰ
ܥܰܠ ܐܡܬܐ ܡܣܟܪܐ ܘܐܙܐܰ ܡܶܢܝܢܐܰ
ܕܥܰܪܐ ܠܘܐܬܐܪܐ ܩܘܡܐ ܟܘܠܝܢܐܰ
ܒܳܢܝܢܐ ܐܡܬܐ ܘܥܘܠܶܗ ܐܫܡܝܢܐܰ
ܬܘܟܐ ܚܐܒܝܒܐܵ ܬܘܟܐ ܡܝܚܝܕܝܢܐܰ
ܡܕܥܪܝܢܐ ܐܡܬܐ ܕܙܐܰ ܡܶܢܝܢܐܰ
ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ ܟܘܠܐܢ ܕܥܪܝܢܐܰ
ܐܘܬܐ ܕܣܪܝܘܝܐܵ ܒܠܚܘܕ ܡܥܠܝܢܐܰ
ܗܝܰ ܝܘ ܐܫܡܰܢ ܘܐܶܒܶܗ ܟܦܝܫܝܢܐܰ
ܞܕ ܫܡܫܐ ܠܥܐܡܐ ܒܗܪܐ ܓܕܘܒܝܢܐܰ
ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 17.01.2008

ܩܫܬܐ ܒܰܟܝܬܐ

ܚܙܶܠܝ ܩܫܬܐ ܒܰܟܝܬܐ ܕܟܥܐ ܒܥܝܢܐ ܟܐܝܪܬܐ
ܡܫܝܠܘܠܝ ܠܬܠܐܟ ܒܝܬܐ ܘܒܝܢܟܪܝܬܐ ܟܐܪܟܬܐ
ܡܕܥܪܠܐܰ ܒܒܟܝܐ ܚܢܩܬܐ ܘܡܠܬܐ ܒܦܶܡܐ ܡܪܥܠܬܐ
ܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܝܐܬܡܬܐ ܩܪܝܬܐ ܟܠܝܬܐ ܘ ܒܝܬܐ

ܟܪܡܐܵ ܢܐܫܦ ܘܐܝܓܢܬܐ ܒܘܪܐ ܗܐܘܢ ܚܩܠܘܬܐ
ܢܐܦܝܩܝ ܠܝܓܘܠܘܬܐ ܘܛܪܠܶܗ ܚܠܝܬܐ ܐܡܬܐ
ܟܪܟܘܢܐ ܥܐܠ ܐܒܢܐܵ ܠܘ ܦܐܝܫ ܢܘܫܐ ܡܢܐܵ
ܛܪܠܶܗ ܐܬܐܪܐ ܘܐܙܢܶܗ ܒܠܟܝ ܗܪܟܶܗ ܚܳܙܝܰܢܶܗ

ܟܰܬܐܝܢܐ ܐܥܡܐܟ ܩܫܬܐ ܘܟܪܟܝܢܐ ܒܟܘܠ ܩܪܢܝܬܐ
ܡܫܝܠܝܢܐ ܐܒܢܐܵ ܘܒܢܘܬܐ ܥܰܡܐ ܡܣܐܟܪ ܒܓܘܠܘܬܐ
ܠܐܩܝܢܐ ܢܘܫܐ ܡܢܶܗ ܡܪܠܐܢ ܟܬܟܐ ܐܶܓܪܬܐ
ܒܪܓܫܐܵ ܣܐܓܝܐܵ ܡܠܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܡܝ ܐܡܬܐ ܪܒܬܐ

ܡܪܰܠܐܢ ܠܬܠܐܢ ܐܡܬܐ ܣܛܐܪ ܡܪܟܶܗ ܒܗܢܐ ܫܥܬܐ
ܬܢܝܚܘܬܐ ܘܡܟܠܐ ܘܫܢܬܐ ܟܕܘܡܶܗ ܗܪܟܐܵ ܠܡܠܟܘܬܐ
ܥܰܡܐ ܦܐܫܪ ܒܓܘܠܘܬܐ ܠܘ ܚܐܪܘܠܶܗ ܡܝ ܐܡܬܐ
ܬܶܟ ܕܥܪܝܢܐ ܝܐ ܩܫܬܐ ܘܙܪܥܝܢܐ ܐܢܪܥܘܬܐ

ܘܡܪܘܝܢܐ ܒܕܡܥܘܬܐ ܚܠܡܐ ܙܪܝܥܘ ܒܥܝܢܘܬܐ
ܥܐܠ ܐܬܐܪܐ ܥܠܝܐ ܐܘܬܐ ܥܰܡܐ ܚܘܝܶܗ ܒܣܪܝܘܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 01.08.2008

ܕܥܝܪܝܢܐ ܠܐܬܐܪܐ

ܠܐܬܐܪܐ ܕܒܐܒܐܵ ܕܐܥܝܪܝܢܐ
ܥܠܰܚܘܪܘܢܐܵ ܟܶܡܫܝܠܝܢܐ
ܒܐܘܪܚܐܵ ܕܫܘܬܐ ܟܘܡܗܠܟܝܢܐ
ܟܕ ܢܟܪܘܝܐܵ ܟܡܚܫܘܝܢܐ

ܩܫܬܘ ܡܪܠܐ ܡܢ ܓܕܡܘܢܐ ؟
ܥܰܡܐ ܡܫܚܠܦ ܒܘܙܒܢܰܢܐ
ܗܰܢܐ ܐܙܶܗ ܒܬܐܪܶܗ ܬܐܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܟܐܠܝ ܒܘܝܘܡܰܢܐ

ܥܠܝ ܚܐܒܝܒܬܐ ܟܘܟܘܪܟܢܐ
ܒܡܙܠܐ ܐܶܠܰ ܟܘܪܘܗܛܢܐ
ܠܐܩܝܢܠܐܰ ܘܐܥܡܐ ܣܘܒܐ
ܚܪܠܝ ܐܶܒܐܰ ܙܕܡܥܐ ܒܥܝܢܐ

ܐܙܐ ܗܝܐ ܒܟܐܒܐ ܚܪܝܢܐ
ܟܦܠܝ ܪܝܫܝ ܘܟܘܒܘܟܝܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܛܪܝܠܝ ܘܚܘܒܐ ܘܚܢܳܢܐ
ܐܙܐ ܪܚܡܬܐ ܠܚܰ ܚܪܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 08.11.2014

ܡܡܪܐ ܠܘܟܐܠܨ

ܐܙܝܢܐ ܠܐܬܐܪܐ ܕܓܐܒܘܪܐܵ

ܚܙܝܠܝ ܠܩܪܝܬܐ ܘܐܥܡܐ ܐܡܕܝܬܐ

ܠܘܦܐܝܫ ܢܘܫܐ ܟܐܠܢ ܡܐܡܘܪܐܵ

ܠܓܒܪܐ ܘܙܥܘܪܐ ܘܠܝܬ ܢܘܫܐ ܩܘܪܐܵ

ܗܐܝܕ ܬܐܢܘܪܐ ܘܒܝܬܐ ܥܡ ܫܘܪܐ

ܠܟܚܘܙܐܬ ܕܪܒܐ ܒܘܥܦܪܳܝܐ ܛܡܝܪܐ

ܡܐܝܐܵ ܠܘܟܡܐܠܟ ܢܐܫܦ ܐܳܢܗܪܐ

ܐܪܥܐ ܥܡ ܕܘܡܐܵ ܠܡܘܪܐܵ ܟܢܛܪܐ

ܕܒܘܢܢ ܐܝ ܐܡܬܐ ܘܠܚܐܝܐܵ ܕܥܪܐ

ܢܐܫܝܦܝ ܕܡܥܐܵ ܘܠܘ ܦܐܝܫ ܨܒܪܐ

ܘܗܠ ܠܶܡܐ ܟܦܘܝܫ ܥܰܡܝܕܐܢ ܡܣܟܪܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 10.09.2011

ܣܘܪܝܐ ܐܬܪܐ ܪܚܝܡܐ

ܣܘܪܝܐ ܐܬܐܪܐ ܪܚܝܡܐ
ܠܐܬܠܐ ܒܒܪܬܐ ܛܝܡܐ

ܒܐܕܡܐ ܕܣܗܕܐܵ ܪܫܝܡܐ
ܘܬܘܓܐ ܒܪܝܫܢ ܣܝܡܐ

ܐܪܝܐ ܕܐܬܐܪܐ ܚܐܟܝܡܐ
ܗܝܶ ܡܢ ܡܪܝܐ ܪܚܝܡܐ

ܡܶܢܐ ܢܐܦܩ ܡܪܕܘܬܐ
ܘܦܪܣܠܐ ܒܗܪܐ ܥܰܠ ܒܪܝܬܐ

ܘܥܰܡܐܢ ܡܚܝܕܐ ܒܝܚܘܒܐ
ܘܠܕܚܫܐܵ ܒܚܝܠܐ ܪܰܒܐ

ܦܪܣܶܗ ܫܝܢܐ ܒܟܘܠ ܓܐܒܐ
ܘܡܕܥܪܶܗ ܐܒܪܐ ܠܒܐܒܐ

ܘܡܦܨܚܶܗ ܙܥܘܪܐ ܘܪܰܒܐ
ܘܠܰܬܠܢ ܣܛܐܪ ܡܝ ܚܘܒܐ

ܘܒܟܘܠ ܥܠܡܐ ܐܘܬܐ ܥܰܠܝܐ
ܘܦܪܝܣ ܐܫܡܐ ܕܐܪܝܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 10.09.2012

ܡܡܪܐ

ܡܡܪܐ ܟܬܘܠܝ ܠܘܐܬܐܪܐ
ܣܐܓܝ ܐܠܞܘ ܠܗܝܩܘܢܐ
ܘܠܝܚܰܒܝܒܬܐ ܐܶܓܪܬܐ
ܨܦܪܐ ܐܝܠܐ ܡܫܐܕܪܢܐ
ܪܚܝܡܐܵ ܒܚܠܡܐ ܟܚܘܙܝܢܐ
ܡܝܚܙܝܬܕܟܐ ܕܪܘܝܢܐ
ܠܩܘܠܐ ܕܒܐܒܘܪ ܕܫܘܡܥܢܐ
ܒܓܡܪܐܵ ܬܦܐܝܐ ܡܫܰܚܢܐ
ܐܫܢܐܵ ܫܐܦܥ ܨܰܝܡܢܐ
ܒܪܚܩܐ ܡܢܟܐ ܦܐܝܫܢܐ
ܠܡܟܠܐ ܕܐܬܐܪܐ ܟܐܦܢܐ
ܘܠܡܐܝܐܵ ܕܩܠܰܬܐ ܨܰܗܝܢܐ
ܘܠܠܝܐܢܟ ܠܗܝܩܘܢܐ
ܥܡܐ ܚܘܪܘܢܐܵ ܫܘܗܪܢܐ
ܥܠܝ ܓܘܒܐ ܕܳܡܟܢܐ
ܠܟܟܘܐܵ ܣܐܕܝ ܒܘܢܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 20.11.2007

ܒܝܬܐ ܢܗܪܝܢ ܚܠܝܬܐ

ܐܒܪܝ ܠܘܛܘܥܰܐ ܐܡܛܝܝܗ ܠܒܘܠܘܟ
ܝܘܡܐ ܐܘܪܒܐ ܕܠܒܥܘ ܚܘܝܘܠܘܟ
ܒܝܬܐ ܢܗܪܝܢ ܚܠܝܬܐ ܗܝܐ ܟܢܛܪܘܠܘܟ
ܕܥܪܝܘ ܠܐܬܐܪܐ ܘܒܝܬܐ ܡܟܠܶܠܘܟ
ܠܚܒܪܐ ܥܐܬܝܩܐ ܠܗܝܩܝܘ ܐܝܠܘܟ
ܐܶܡܘܟ ܟܘܒܟܝܘ ܘܥܝܢܐܝܘ ܒܕܪܒܘܟ
ܐܒܪܝ ܠܘܛܘܥܐܬ

ܚܐܒܝܒܬܐ ܕܠܝܒܘܟ ܟܘܡܫܝܠܘ ܐܥܠܘܟ
ܒܠܠܝܘ ܘܒܝܡܘܡܐ ܒܗܘܢܐܝܘ ܨܪܬܘܟ
ܒܐܒܘܟ ܟܘܢܘܛܪ ܐܶܓܪܬܐ ܡܶܢܘܟ
ܐܕܡܦܨܚ ܐܶܒܐ ܘܡܬܐܢܘܚܐ ܐܶܡܘܟ

ܡܟܠܠܝܗ ܐܬܐܪܐ ܐܕܟܬܢܝܗ ܟܘܬܐܘܟ
ܘܡܕܝܗ ܢܟܪܘܝܗ ܘܠܐܬܝܘ ܐܒܓܐܡܘܟ
ܐܬܐܪܐ ܢܐܡܣ ܟܕ ܐܶܡܘܟ ܘܚܘܬܐܘܟ
ܟܘܒܥ ܢܛܪܬܠܝܗ ܟܕ ܒܗܪܐ ܕܥܝܢܘܟ

ܟܒܪܐ ܓܕܘܡܪܢܝܗ ܙܪܐܥܝܘ ܒܗܘܢܘܟ
ܐܬܐܪܐ ܚܠܝܘܝܘ ܐܡܛܝܗ ܠܒܘܠܘܟ
ܝܘܡܐ ܐܘܪܒܐ ܕܠܒܥܘ ܚܘܝܘܠܘܟ
ܒܝܬܐ ܢܗܪܝܢ ܐܶܡܘܟ ܗܝܐ ܟܢܛܪܘܠܘܟ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15/02/2006

ܐܝܓܘܠܘܬܐ
ܒܝܢ ܙܒܢܐ ܘܒܝܢ ܫܥܬܐ
ܥܝܢܝ ܓܚܙܝܘ ܐܘܪܚܝܡܝܕܐ؟
ܠܘܟܘܚܙܝܘ ܥܝܢܝ ܫܢܬܐ
ܟܘܡܚܢܘܩܘ ܒܕܡܥܝܕܐ
ܐܬܐܪܐ ܡܨܪܘ ܒܪܘܚܝ ܒܡܢܬܐ
ܐܢ ܡܩܛܘܥܘ ܒܘܦܠܓܝܕܐ
ܓܫܡܐ ܓܦܘܫܪ ܘܢܦܫܐ ܓܡܝܬܐ
ܘܪܘܚܘ ܓܕܥܪܘ ܠܘܡܪܝܕܐ
ܡܢ ܓܣܘܝܡܢܘ ܒܝܓܘܠܘܬܐ؟
ܕܥܪܘ ܢܦܫܐ ܠܘܐܬܐܪܝܕܐ
ܟܘܢܝܗ ܗܪܟܶܗ ܐܥܠܝܡܘܬܐ؟
ܦܪܝܫܘ ܗܪܟܶܗ ܡܢܘܫܝܕܐ
ܠܘܦܐܝܫܠܐܢ ܗܪܟܶܗ ܐܡܬܐ
ܐܠܘ ܦܠܝܓܘ ܒܘܦܠܓܝܕܐ
ܓܕܘܥܪܢܘ ܠܝܓܘܙܪܬܐ
ܘܢܘܢܐ ܓܕܥܪܘ ܠܡܐܝܝܕܐ
ܟܘܠܟܘܢ ܫܡܐܥܘ ܝܐ ܥܠܝܡܘܬܐ
ܐܓܘܠܘܬܐ ܠܡܘܪܝܕܐ
ܐܠܘ ܟܬܠܐܢ ܚܠܝܬܐ ܐܡܬܐ
ܓܒܟܝܘ ܡܪܘܪܘ ܥܠ ܢܒܢܝܕܐ
ܕܥܐܘ ܐܝܠܐ ܝܐ ܢܦܫܘܬܐ
ܓܕܘܥܪ ܐܝܠܐ ܚܠܘܡܢܝܕܐ
ܡܠܐܝܘ ܐܥܠܐ ܟܘܠܐ ܒܪܝܬܐ
ܓܕܘܒܘ ܚܢܘܢܘ ܠܘܥܐܡܝܕܐ
ܡܐܪܘ ܘܙܡܐܪܘ ܬܝܚܗ ܐܡܬܐ
ܓܦܘܝܫ ܠܥܘܡܠܡ ܕܟܪܘܢܝܕܐ
ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 03/02/2004

ܡܠܬܐ ܕܚܰܝܐܵ
ܒܠܚܘܕ ܡܡܪܐܵ ܟܡܝܢܐ —–ܦܠܚܘܢܵܐ ܠܟܣܝܡܝܢܐ
ܠܰܝܢܐ ܕܪܓܼܐ ܡܰܛܝܢܐ —– ܘܐܥܕܐ ܐܝܟܐ ܗܰܘܝܢܐ
ܡܘܥܰܡܺܝܕܐܢ ܦܪܝܫܝܢܐ—– ܒܒܪܝܬܐ ܡܒܪܒܙܝܢܐ
ܠܐܬܐܪܐ ܒܚܠܡܐ ܟܚܘܙܝܢܐ—- ܒܰܡܶܠܐܵ ܠܟܡܘܛܝܢܐ
ܒܣܝܐ ܓܐܒܐܵ ܣܝܡܝܢܐ—- ܘܡܝܚܕܘܝܘܬܐ ܟܪܚܩܝܢܐ
ܐܝܢܐ ܥܰܡܐ ܟܬܘܘܝܢܐ—- ܠܚܕܘܕܝܐܵ ܠܟܪܚܡܝܢܐ
ܥܰܡܐ ܦܠܝܓܐ ܗܐܘܝܢܐ—-ܒܟܘܠ ܒܪܝܬܐ ܙܪܝܥܝܢܐ
ܡܝܫܰܪܝܪܘܬܐ ܟܪܚܩܝܢܐ—ܘܐܥܠܰ ܥܝܢܐܢ ܟܣܘܟܪܝܢܐ
ܡܘܐܬܐܪܝܕܐܢ ܟܛܘܪܝܢܐ—- ܠܝܓܘܠܘܬܐ ܟܪܗܛܝܢܐ
ܟܘܠܰܢ ܒܦܝܡܐ ܟܡܝܢܐ—- ܠܝܒܰܢ ܗܪܟܐܵ ܦܝܫܝܢܐ
ܡܢܟܪܘܝܐܵ ܟܙܝܥܝܢܐ—- ܠܘܐܬܐܪܝܕܢ ܟܡܪܦܝܢܐ
ܡܢ ܚܰܝܐܵ ܟܘܚܳܝܝܢܐ—- ܗܐܢܝ ܐܫܢܐܵ ܟܡܗܙܡܝܢܐ
ܩܘܡܐ ܥܰܡܐ ܠܬܡܝܢܐ—- ܘܠܝܚܕܘܝܘܬܐ ܣܝܡܝܢܐ
ܘܠܐܬܐܪܝܕܰܢ ܕܥܪܝܢܐ—- ܘܠܒܘܬܝܕܰܢ ܒܘܢܝܢܐ
ܘܠܕܝܪܝܕܰܢ ܡܘܠܝܢܐ—- ܘܠܝܡܪܕܘܬܐ ܦܠܚܝܢܐ
ܬܘܟܐ ܐܫܡܢ ܟܬܐܘܝܢܐ—- ܟܕܩܐܡܘܝܐܵ ܗܘܝܢܐ
ܫܡܫܐ ܠܥܐܡܐ ܕܥܪܝܢܐ—ܫܡܫܐ ܠܒܪܝܬܐ ܕܥܪܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.11.2004

ܩܩܘܠܐ ܕܐܡܬܐ

ܐܡܬܐܡܘܪܘܠܐ ܙܥܘܪܐܵ
ܠܣܝܒܘܬܐ ܬܗܘܢ ܫܘܪܐ
ܝܐܪܝܘܝܘܐܙܢܡܝܢܗ
ܛܪܠܝܗ ܞܠܝܐ ܐܘܛܘܪܐ
ܢܟܪܘܝܐܵ ܝܐܬܘ ܐܶܒܐܗ
ܘܗܢܗ ܗܐܘܢܠܶܗ ܡܘܪܐ
ܗܐܢܟ ܗܐܘܢ ܐܡܘܪܐܵ
ܘܐܚܢܐ ܥܰܡܐ ܕܠܘܐܬܐܪܐ

ܩܘܠܐܕܨܦܪܘܢܐ ܘܪܶܗ
ܠܘܦܐܝܫ ܚܐ ܓܐܒܘܪܐ
ܡܕܥܪܠܶܗ ܥܦܪܐ ܐܥܠܶܗ
ܡܢ ܓܕܘܡܪܢܘܟ ܝܐܚܒܪܐ
ܠܚܡܐ ܛܐܥܢ ܘܐܡܐܝܐܵ
ܘܐܫܢܐܸܕܫܐܦܥ ܘܐܘܥܡܪܐ
ܠܘܦܐܝܫ ܢܘܫܐ ܡܢܶܗ
ܒܪܬܐ ܘܓܒܪܐܘܘܙܥܘܪܐ

ܠܝܓܘܠܘܬܐ ܐܙܢܶܗ
ܒܐܒܘ ܡܣܐܟܪܠܶܗ ܐܒܪܐ
ܘܐܶܡܐ ܟܒܟܝܐ ܒܡܪܘܪܐܵ
ܒܪܬܐ ܐܙܐ ܥܡ ܚܘܪܐ
ܡܘܢܶܗ ܓܕܡܐ ܠܢܘܫܐܵ
ܡܰܚܬܠܐ ܪܥܐ ܒܥܦܪܐ
ܟܘܠܝܗ ܗܘܟܐ ܟܬܘܐܠܶܗ
ܐܝܢܐ ܕܟܘܪܶܗ ܡܘܐܬܐܪܐ

ܬܐܘܒܐ ܕܓܘܪܘܬܐ ܫܠܚܶܗ
ܠܘܦܐܝܫ ܒܗܘܢܐ ܢܗܪܐ
ܡܙܥܶܗ ܐܩܐܬܘܪܶܗ
ܘܠܡܘܪܶܗ ܪܝܠܶܗ ܐܘܬܐܪܐ
ܗܐܬܘ ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܶܗ(ܣܪܝܳܝܐܵ)
ܟܚܘܠܶܗ ܐܟܘܢ ܐܳܟܒܪܐ
ܥܰܠ ܒܪܝܬܐ ܘܟܘܠ ܦܢܝܘܬܵܐ
ܐܠܟܘܢ ܦܪܣܟܐ ܐܘܒܗܪܐ

ܒܢܠܟܐ ܥܝܬܘܬܐ ܘܕܝܪܐܵ
ܗܐܬܐ ܠܘܥܠܡܐ ܚܡܝܪܐ
ܡܢܟܐ ܢܐܦܩ ܓܐܒܘܪܐܵ
ܗܐܘܘܬܐ ܥܰܡܐ ܡܣܟܪܐ
ܕܥܐܪܐ ܟܘܠܟܢ ܠܝ ܐܡܬܐ
ܡܶܚܰܬܐ ܒܢܐܝܘ ܐܬܐܪܐ
ܣܘܡܐ ܚܐܓܐܵ ܘܡܫܬܘܬܐ
ܥܠ ܚܘܒܐ ܫܬܐܝܐ ܚܡܪܐ

ܙܡܐܪܐ ܥܠܡܐܵ ܘܥܠܝܡܘܬܐ
ܐܒܟܘܢ ܓܡܦܨܚ ܐܳܥܦܪܐ
ܒܢܗܪܐ ܟܡܠܟ ܐܡܰܝܐܵ
ܡܶܚܐܬܐ ܓܢܘܚܬ ܠܘ ܡܛܪܐ
ܓܝܪܝ ܚܐܐܵ ܘܐܝܠܳܢܐܵ
ܓܕܘܥܪ ܚܐܝܐܵ ܠܘܛܘܪܐ
ܓܫܗܪܝ ܟܘܠܶܗ ܥܡܚܕܘܕܐܵ
ܬܚܬܶܗ ܕܫܡܫܐܕܘܨܗܪܐ
ܘܓܙܡܪܝ ܠ ܐܡܬܐܬܐܵ
ܬܚܬܶܗ ܬܚܬܶܗܠܘ ܐܬܐܪܐ
ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ23.02.2004

ܝܐ ܡܪܝܐ ܡܪܠܝ

ܝܐ ܡܪܝܐ ܡܪܠܝ ܡܘܢܶܗ ܓܣܘܝܡܢܐ؟
ܐܳܥܰܡܐ ܡܣܐܟܪ ܘܐܢܐ ܡܕܝܘܢܐ
ܐܳܥܰܡܐ ܦܐܫܪ ܘܐܢܐ ܡܣܐܟܪܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܟܐܠܝ ܘܐܢܐ ܬܐܗܢܐ

ܒܓܫܡܐܵ ܘܒܠܶܒܐܶ̈ܗ ܓܟܟܐ ܟܪܗܘܢܐ
ܓܕܘܒܢܠܶܗ ܝܘܡܐ ܕܥܪܝ ܚܠܡܘܢܐ
ܓܕܥܪܝ ܐܚܐܝܐܵ ܠܚܩܠܐܵ ܘܒܣܬܘܢܐ
ܓܝܪܝܩ ܐܕܘܡܐܵ ܘܩܘܪܝܶܗ ܩܰܩܘܢܐ

ܕܥܰܪܐ ܚܰܘܪܘܢܐܵ ܠܚܩܠܐܵ ܘܦܠܚܘܢܐ
ܓܡܘܠܢ ܐܒܳܬܐܵ ܘܡܐܝܐܵܒܝܐܓܘܢܐ
ܓܫܡܥܬ ܒܪܝܬܐ ܩܘܠܐ ܕܩܢܝܘܢܐ
ܒܳܚܠܐ ܓܓܘܪܫ ܬܘܪܐ ܦܐܕܘܢܐ

ܘܐܛܝܪܐܵ ܟܦܝܪܝ ܡܓܐܘ ܕܦܠܚܘܢܐ
ܐܙܥܘܪܐܵ ܟܪܗܛܝ ܒܬܐܪܶܗ ܕܙܘܓܘܢܐ
ܒܐܒ ܟܘܡܥܘܕ ܪܝܫܐ ܕܡܓܙܘܢܐ
ܘܐܡܝ ܡܨܰܦܪܝܬܐ ܟܚܠܘܐ ܐܝܥܘܢܐ
ܝܐ ܡܪܝܐ ܡܪܠܝ ܐܶܡܐ ܓܕܘܥܪܢܐ؟
ܐܳܥܰܡܐ ܡܣܐܟܪ ܡܘܢܶܗ ܓܣܘܝܡܢܐ؟
ܠܘܥܰܡܐ ܡܪܝܐܡܕܥܪ ܐܳܗܘܢܐ
ܡܘܐܬܐܐ ܚܠܝܐܓܡܝܕܝ ܐܳܚܢܘܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 12.06.2005

ܩܫܬܐ

ܩܫܬܐ ܩܫܬܐ ܠܝܟܐ ܐܙܐܟ ؟
ܠܝܬܫܥܝܬܐ ܠܘ ܡܟܡܶܠܰܟ
ܡܶܠܐܵ ܚܠܝܐܵ ܐܠܝ ܡܪܠܰܟ
ܒܐܣܡ ܡܟܠܐ ܐܶܠܰܢ ܣܡܠܰܟ

ܠܝܐܓܘܢܐ ܗܐܬ ܣܝܡܘܠܰܟ
ܘܠܘܬܐܢܘܪܐ ܟܓܪܠܰܐ ܛܪܶܠܰܟ
ܠܝܫܐ ܢܐܫܦ ܗܐܘ ܕܠܫܠܰܟ
ܘܒܟܝܐ ܫܡܰܝܐ ܣܐܓܝ ܐܥܠܰܟ

ܩܫܬܐ ܡܢ ܗܐܘܝ ܐܶܒܰܟ
ܒܝܘܡܐ ܕܣܝܦܐ ܩܛܥܐܵ ܪܝܫܰܟ
ܒܥܶܒܰܟ ܒܐܒܝ ܗܐܬ ܬܠܝܠܰܟ
ܡܘܣܝܦܐܬܐܵ ܗܐܬ ܡܪܚܩܠܰܟ

ܡܬܥܡܕ ܒܐܒܝ ܒܕܡܥܝܕܰܟ
ܘܪܘܝܐ ܐܪܥܐ ܡܘ ܐܕܡܝܕܰܟ
ܐܢܐ ܠܗܩܢܐ ܠܝܚܙܝܬܝܕܰܟ
ܘܙܡܪܬܐ ܚܠܝܬܐ ܡܶܣܦܘܬܰܟ

ܣܒܪܐ ܗܘܠܰܟ ܠܘܐܒܪܝܕܰܟ
ܨܦܪܐ ܓܡܥܡܪ ܐܶܒܝܬܝܕܰܟ
ܘܓܕܘܥܪ ܚܐܝܶܐܵ ܠܝܩܪܝܬܝܕܰܟ
ܘܓܝܪܩܝ ܕܘܡܐܵܒܝܪܥܝܕܰܟ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ10.10.2006

ܠܶܒܐ ܫܦܝܐ

ܐܶܡܐ ܟܒܟܝܐ ܥܠܙܥܘܪܝܕܐ
ܢܗܪܐ ܣܡܠܐ ܡܕܡܥܝܕܐ
ܡܣܟܪܝ ܠܝܬ ܡܝܕܗ ܒܝܕܐ
ܡܢ ܓܣܝܡܘܐ ܒܚܐܝܝܕܐ

ܐܥܠܐ ܟܐܠܝ ܐܶܒܝܬܝܕܐ
ܘܡܣܐܟܪ ܡܝܢܐ ܐܘܗܘܢܝܕܐ
ܠܝܢܐ ܙܒܢܐ ܓܦܝܫܐ ܠܚܘܕܐ
ܘܐܝܡܐ ܓܕܥܪܝ ܐܢܒܢܝܕܐ

ܘܟܡܘܠܢ ܐܥܠܐ ܐܝܒܝܪܝܬܝܕܐ
ܘܓܕܘܥܪ ܚܐܝܝܐܵ ܠܘܠܶܒܝܕܐ
ܘܣܒܪܐ ܪܐܒܐ ܒܘܡܪܝܝܕܐ

ܨܦܪܐ ܓܕܥܪܝ ܐܢܒܢܝܕܐ
ܘܟܡܘܠܢ ܐܥܠܐ ܐܘܒܝܬܝܕܐ
ܓܕܘܥܪ ܪܘܚܐ ܠܚܐܝܝܕܐ
ܓܡܐܠܟ ܡܐܝܐܵܒܝܝܪܥܝܕܐ

ܙܡܐܪܐ ܘܪܩܐܕܐ ܒܘܚܐܓܝܕܐ
ܫܬܐܝܐ ܚܡܪܐ ܥܠܝܚܘܒܝܕܐ
ܐܶܡܐ ܦܨܝܚܐ ܒܙܥܘܪܝܕܐ
ܐܶܡܐ ܓܦܝܫܐ ܠܪܚܝܡܝܕܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 11.07.2004

ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ

ܐܚܢܐ ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ
ܒܟܘܠ ܒܪܝܬܐ ܙܪܝܥܘܝܐ
ܡܶܒܝܬܐ ܢܗܪܝܢ ܐܬܐܘܝܐ
ܒܝܓܘܪܘܬܐ ܝܕܝܥܘܝܐ
ܠܝܫܘܢܐ ܠܥܰܡܐ ܗܘܠܶܗ
ܡܘܪܰܢ ܝܫܘܥ ܡܩܰܕܫܠܶܗ
ܡܪܕܘܬܐ ܠܢܘܫܢ ܣܡܠܶܗ
ܒܗܪܘܐ ܥܠܒܪܝܬܐ ܦܪܣܠܶܗ

ܐܝܓܘܠܘܬܐ ܡܣܐܟܪܠܐܠܰܢ
ܡܘܐܬܐܪܝܕܰܢ ܡܪܚܩܠܐܠܰܢ
ܥܰܡܐ ܒܚܠܡܐ ܟܒܘܢܝܶܗ ܐܡܬܐܰܢ
ܒܦܠܝܓܘܬܐ ܡܫܐܬܣ ܐܫܡܐܰܢ
ܠܘ ܦܠܚܘܢܐ ܘܥܡܠܐ ܚܙܝܠܰܢ
ܓܕܘܬܐܶܗ ܝܘܡܐ ܠܟܘܠ ܚܐ ܡܶܢܐܰܢ
ܚܡܣܢܩ ܐܶܠܶܗ ܘܓܕܡܘܪ ܫܒܩܠܰܢ
ܐܬܐܪܐ ܪܚܝܡܐ ܥܠܡܢ ܣܡܠܰܢ

ܛܠܰܒܐ ܪܚܝܡܐܵ ܠܘ ܥܰܡܝܕܰܢ
ܐܠܘܗܶܝܐ ܕܡܚܐܝܕܠܰܢ
ܟܕܩܐܡܘܝܐܵ ܛܪܐ ܡܕܥܪܠܰܢ
ܒܚܕܘܝܘܬܐ ܕܓܐܒܝܕܰܢ
ܥܠ ܒܪܝܬܐ ܟܘܠܰ ܦܪܣܠܰܢ
ܢܗܪܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܗܘܠܰܢ
ܦܘܝܫ ܒܟܘܠ ܕܟܬܐ ܐܫܡܰܢ
ܪܡܙܐ ܗܘܠ ܥܳܠܡ ܦܘܫܠܰܢ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.07.2007

ܐܶܡܐ ܪܚܡܬܐ

ܐܒܢܐܵ ܘܒܢܘܬܐܵ ܡܘܪܘܠܐܟ
ܒܚܘܒܐ ܪܒܬܐ ܪܚܝܡܝܠܐܟ
ܒܗܪܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ ܦܪܣܠܐܟ
ܘܠܝܫܘܢܐ ܠܥܠܡܐ ܗܘܠܐܟ

ܢܘܫܐ ܠܐܕܥ ܡܝܩܪܠܐܟ
ܘܞܕܐܩܐܡܘܝܐܵ ܡܥܕܪܠܐܟ
ܒܚܐܕ ܝܘܡܐ ܢܐܦܠ ܚܐܨܐܟ
ܡܗܙܡܶܗ ܘܛܠܶܗ ܡܶܢܐܟ

ܠܐܕܝܥܝ ܒܝܘܡܐ ܐܶܠܐܟ
ܓܡܣܢܘܩܝ ܘܠܟܚܘܙܝܠܐܟ
ܚܠܡܐ ܘܚܙܝܠܝ ܐܜܠܐܟ
ܠܒܘܫܐܵ ܙܗܝܐܵ ܠܘܝܫܝܠܐܟ

ܘܟܘܩܘܪܐܬ ܠܘ ܥܰܡܝܕܐܟ
ܕܡܦܨܘܚܝ ܒܘܚܐܓܝܕܐܟ
ܘܚܝܠܐ ܚܐܬܐ ܗܐܘܝܠܐܟ
ܡܥܐܡܩ ܫܢܬܐ ܡܰܚܣܠܐܟ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 23.05.2007

ܐܬܐܪܐ ܩܘܪܝܠܘܟ

ܐܬܐܪܐ ܩܘܪܝܠܘܟ
ܕܥܪܝܐ ܝܐ ܚܘܘܪܐ
ܛܪܝܠܘܟ ܒܘܐܬܐܪܐ
ܐܚܘܢܐ ܘܐܒܪܐ
ܘܐܚܘܐ ܘܐܪܒܐ
ܡܕܝܕ ܐܘ ܛܘܪܐ
ܐܪܥܘܬܐܵܟܐܠܢ
ܣܝܡܠܐܢ ܒܘܪܐ
ܟܪܡܐܵܢܐܫܝܦܝ
ܟܝܟ ܐܒܶܗ ܥܘܪܐ
ܠܝܬ ܢܘܫܐ ܕܙܘܪܥ
ܠܘ ܦܐܝܫ ܕܘܘܪܐ
ܘܕܪܒܬ ܚܐܪܝܘܘ
ܘܒܝܬܐ ܕܠܘ ܡܘܪܐ
ܚܐܓܐܵ ܠܘ ܟܩܘܝܡ
ܘܠܟܫܡܥܐܬ ܙܡܘܐ
ܐܬܐܪܐ ܐܡܣܐܟܪ
ܟܘܪܟ ܥܠ ܡܘܪܐ
ܠܝܬ ܢܘܫܐ ܕܫܘܡܥ
ܘܕܘܥܪ ܠܘܐܬܐܪܐ
ܓܕܦܘܝܫ ܡܣܟܪܐ
ܘܚܢܐ ܕܠܘ ܐܬܐܪܐ
ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 12.06.2007

ܒܣܝܐ ܕܘܓܠܐܵ

ܙܒܢܐ ܫܐܦܥ ܐܥܠܝܢܐ
ܠܘ ܟܕܥܝܢܐ ܒܪܘܚܝܢܐ
ܠܝܟܐ ܐܚܢܐ ܡܐܛܝܢܐ
ܘܡܘܢܶܗ ܣܡܧܐܢ ܒܝܕܝܢܐ
ܐܒܢܐܵ ܡܣܟܪܝ ܡܝܢܝܢܐ
ܘܞܕܩܐܡܘܝܐܵ ܠܐܘܝܢܐ
ܬܐܡܐ ܘܗܪܟܐܵ ܡܣܟܪܝܢܐ
ܘܒܬܐܪܐ ܚܠܡܐ ܟܪܗܛܝܢܐ

ܒܣܝܐ ܕܘܓܠܐܵ ܡܕܓܠܝܢܐ
ܘܥܐܠ ܚܕܘܕܐܵ ܓܚܟܝܢܐ
ܠܝܒܐܢ ܫܥܬܐ ܠܬܡܝܢܐ
ܥܐܠ ܛܒܠܝܬܐ ܝܬܘܝܢܐ
ܘܒܐܝܢܐ ܐܫܡܐ ܩܘܪܝܢܐ
ܘܡܘܩܪܘܒܐ ܟܘܙܝܥܝܢܐ
ܘܠܘܙܝܢܐ ܠܘ ܟܒܥܝܢܐ
ܡܝ ܚܕܘܝܘܬܐ ܟܪܚܩܝܢܐ
ܘܠܝܚܘܒܐ ܠܘܟܳܕܥܝܢܐ
ܘܡܶܙܒܢܐ ܕܐܡܝܞܝܢܐ
ܐܝܕܪܒܐ ܓܡܕܥܪܝܢܐ
ܐܬܐܪܐ ܡܕܶܗ ܡܝܢܝܢܐ

ܒܣܝܐ ܕܘܓܠܐܵ ܡܕܓܠܝܢܐ
ܘܥܐܠ ܚܕܘܕܐܵ ܓܚܟܝܢܐ
ܟܘܠܝܢܐ ܟܘܢܛܪܝܢܐ
ܡܢܘܫܐܵ ܡܝ ܥܕܪܝܢܐ
ܘܡܶܕܘܟܬܐܢ ܠܟܪܡܫܝܢܐ
ܘܒܡܶܠܐܵ ܠܟܡܘܛܝܢܐ
ܟܘܒܥ ܟܘܠܐܢ ܩܝܡܝܢܐ
ܒܣܝܐ ܚܠܡܗ ܚܘܙܝܢܐ
ܟܕܩܐܡܘܝܐܵ ܗܘܝܢܐ
ܣܝܦܐ ܒܝܕܐܢ ܡܝܕܝܢܐ
ܘܩܢܝܐ ܐܶܒܶܗ ܟܬܐܘܝܢܐ
ܒܙܠܓܐܵ ܕܫܡܫܐ ܐܫܡܝܢܐ
ܣܪܝܘܝܐܵ ܓܕܥܪܝܢܐ
ܗܠ ܥܘܠܡ ܓܕܦܝܫܝܢܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 30.07.2008

ܡܠܟܘܬܐ
ܐܬܝܢܐ ܠܝܓܘܠܘܬܐ ܟܘܪܟܢܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ
ܡܟܠܐ ܘܫܢܬܐ ܘܬܢܝܚܘܬܐ ܘܪܐܕܝܬܐ ܒܐܪܚܐ ܟܠܝܬܐ

ܒܟܘܠ ܓܐܒܐ ܝܐܪܝܩܘܬܐ ܘܠܨܦܪܐ ܕܘܬܐܶܗܠܝܬܙܚܬܐ
ܐܝܠܐ ܞܘܒܐ ܡܐܝܝܬܐ ܘܠܶܒܐ ܟܐܠܝ ܡܝ ܫܚܢܬܐ

ܓܒܐܵ ܛܐܥܢ ܓܘܪܘܬܐ ܘܢܶܫܐܵ ܡܐܠܢ ܚܪܒܘܬܐ
ܡܣܐܟܪ ܐܒܢܐܵ ܘܒܢܘܬܐ ܘܚܐܪܝܘܝ ܐܝܩܪܝܘܬܐ

ܕܗܘܝܐ ܗܘܟܐ ܐܝܡܠܟܘܬܐ ܕܠܘ ܚܘܒܐ ܘܢܘܫܐܵ ܡܠܝܬܐ
ܠܟܫܘܝܘܠܝ ܐܝܓܘܠܘܬܐ ܡܢ ܟܣܡܢܐ ܒܗܘܟܐ ܕܟܬܐ

ܓܕܘܥܪܢܐ ܠܐܪܥܐ ܚܠܝܬܐ ܟܬܠܝ ܐܶܒܐ ܡܪܕܘܬܐ
ܘܡܟܬܒ ܙܒܢܐ ܕܝ ܐܡܬܐ ܘܡܫܐܪܝܢܐ ܥܡܪܐ ܚܰܬܐ
ܒܠܟܝ ܥܡܪܐ ܐܝܩܪܝܬܐ ܘܕܘܥܪ ܚܐܝܝܐܵ ܠܡܕܝܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 30.08.2008
ܒܐܪܚܐ ܫܡܝܛܝܬܐ

ܒܪܗܛܐ ܫܡܝܛܝܬܐ ܠܥܝܬܐ ܐܙܠܬܐ
ܘܫܡܝܕܐ ܒܝܕܐ ܡܨܠܝܐ ܒܐܟܝܬܐ
ܦܐܝܝܫܐ ܠܚܘܕܐ ܘܟܐܠܝ ܐܒܝܬܐ
ܙܥܘܪܐܵ ܐܙܢܐܶܗ ܘܫܠܝܐ ܐܝܕܪܬܐ
ܚܐܪܝܬܐ ܕܥܡܪܐܰ ܓܦܝܫܐ ܝܐܬܡܬܐ
ܠܘ ܒܐܒܐ ܘܐܶܡܐ ܘܠܘ ܐܒܪܐ ܘܒܪܬܐ
ܓܕܒܘܟܐܶܗ ܐܥܠܐ ܝܘܡܐ ܐܝܢ ܡܝܬܐ
ܠܝܬ ܢܘܫܐ ܡܥܐܕܪ ܒܝܘܡܐ ܕܥܝܩܘܬܐ
ܒܠܚܘܕܶܗ ܡܪܝܐ ܟܫܘܡܥ ܠܝܨܠܘܬܐ
ܓܕܘܒܝܠܐ ܣܒܪܐ ܠܝܘܡܐ ܬܢܝܚܘܬܐ
ܓܕܥܪܝ ܐܢܒܢܐܵ ܘܟܒܘܢܢ ܐܝ ܐܡܬܐ
ܫܡܐܥܐ ܚܘܪܘܢܐܵ ܡܝܢܝ ܐܝ ܡܠܬܐ
ܕܪܚܩܬ ܡܘ ܐܬܐܪܐ ܟܬܘܐܬܐ ܟܕ ܡܝܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.10.2008

ܐܬܐܪܐ

ܪܐܚܩܢܐ ܒܓܫܡܝ ܡܝܢܘܟ
ܐܶܠܘܪܘܚܝ ܥܡ ܓܐܒܘܟ
ܒܐܕܡܝ ܟܘܡܠܟܐ ܚܘܒܘܟ
ܟܠ ܫܥܬܐ ܒܥܝܢܝ ܨܪܬܘܟ

ܘܥܰܠ ܠܝܫܘܢܝ ܚܦܝܪ ܐܫܡܘܟ
ܒܚܐܝܝܐܵ ܠܟܛܘܥܝܢܘܟ
ܓܕܘܬܶܗ ܝܘܡܐ ܓܕܘܥܪܢܘܟ
ܘܓܪܘܝܢܐ ܡܝ ܚܘܒܝܕܘܟ

ܛܠܐܒܐ ܫܒܩܘܢܐ ܡܝ ܡܪܝܐ
ܐܬܐܪܐ ܦܐܝܫ ܕܠܘ ܡܪܘܐ
ܚܙܐܝܐ ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ
ܠܝܟܐ ܡܐܛܝ ܐܘܐܬܐܪܐ

ܕܪܓܫܬܐ ܒܒܝܬܐ ܞܠܝܐ
ܦܠܚܘܢܐ ܗܐܘܢ ܒܘܪܐ
ܘܓܘܒܐ ܒܩܟܝܠܐܵ ܡܠܝܐ
ܘܒܝܬܐ ܢܐܦܠ ܥܡ ܫܘܪܐ

ܥܝܬܐ ܒܠܚܘܕܐܵ ܟܐܠܝܐ
ܒܢܝܘܢܐ ܘܡܝܬܐܵ ܒܩܘܪܐ
ܩܘܠܐ ܕܢܘܩܘܫܐ ܫܠܝܐ
ܘܕܪܒܐ ܡܣܐܟܪ ܒܘܡܛܪܐ
ܚܙܐܝܐ ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ
ܠܝܟܐ ܡܐܛܝ ܐܘܐܬܐܪܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.08.2007
ܥܰܡܐ ܕܐܡܝܟܐ

ܠܐܬܝܐ ܥܝܒܐ ܐܝܢ ܢܦܠܐܬ
ܐܝܠܐ ܥܝܒܐ ܕܠܘܩܝܡܐܬ
ܥܰܐܡܘ ܣܐܓܝ ܕܐܡܝܟܐܬ
ܐܶܡܐ ܡܶܚܠܡܐ ܓܡܐܚܝܣܐܬ
ܒܣܝܐ ܐܫܢܐܵ ܟܡܫܦܥܐܬ
ܠܝ ܐܡܬܐܝܕܘܟ ܠܳܟܦܠܚܐܬ
ܥܰܡܐ ܡܫܘܫܛ ܟܘܚܘܙܐܬ
ܕܠܘ ܐܡܬܐ ܗܐܬ ܦܐܝܝܫܐܬ
ܒܣܠܘܟ ܓܐܒܐܵ ܟܘܣܝܡܐܬ
ܘܠܝܦܠܝܓܘܬܐ ܟܘܡܠܟܐܬ
ܡܝܚܕܘܝܘܬܐ ܟܘܪܚܩܐܬ
ܘܣܛܐܪ ܡܰܡܶܠܐܵ ܠܘܟܡܐܬ
ܟܘܒܥ ܐܥܕܐ ܐܕܩܝܡܐܬ
ܠܘ ܥܰܡܝܕܘܟ ܕܡܚܝܕܐܬ
ܥܰܡܐ ܩܐܡܘܝܐ ܗܬܬܐ
ܡܐܢܟܪܘܝܐܵ ܠܘ ܙܝܥܐܬ
ܐܬܐܪܐ ܕܒܐܒܐܵ ܓܕܡܕܥܪܐܬ
ܡܶܚܐܬܐ ܐܪܥܐ ܟܙܪܥܐܬ
ܐܘܬܐ ܕܐܡܬܐ ܓܕܡܥܠܐܬ
ܥܰܡܐ ܣܪܝܘܝܐ ܓܕܦܝܫܐܬ
ܐܫܡܘܟ ܒܘܕܗܒܐ ܟܬܘܐܬ
ܥܰܡܘܟ ܠܐܬܐܪܐ ܓܕܡܕܥܪܐܬ
ܡܝ ܚܰܬܐ ܐܡܬܐ ܓܒܘܢܐܬ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 17.04.2008

ܝܘܢܐ

ܝܘܢܐ ܡܛܝܠܐ ܐܶܓܪܬܐ ܒܐܕܡܐ ܟܬܝܘܐ ܐܝܡܠܬܐ

ܡܠܝܬܐ ܛܶܒܐܵ ܕܝ ܐܡܬܐ ܥܝܬܐ ܘܒܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ

ܝܐܩܕ ܥܰܡܐ ܥܡ ܡܕܝܬܐ ܥܰܡܢ ܩܐܝܡ ܡܝܫܢܬܐ

ܡܪܗ ܚܐܪܝܘܐ ܒܪܝܬܐ ܘܩܐܝܡ ܦܪܡܢ ܕܬܠܘܬܐ

ܒܥܠܒܘܒܐܵ ܒܢܐܝ ܕܚܛܝܬܐ ܫܐܦܥ ܙܒܢܐ ܕܝܙܚܬܐ

ܗܐܘܝܢܐ ܥܰܡܐ ܚܐܬܐ ܘܡܕܥܪܠܐܢ ܠܝܓܘܪܘܬܐ

ܘܛܐܥܝܢܐ ܐܝܦܠܝܓܘܬܐ ܘܦܪܫܘܢܐ ܠܬܠܶܗ ܕܟܬܐ

ܒܝܢܬܐ ܥܰܡܐ ܕܝܐܡܬܐ ܟܬܠܢ ܕܪܒܐ ܕܣܗܕܘܬܐ

ܟܡܠܟܝܢܐ ܒܓܐܒܘܪܘܬܐ ܘܡܕܥܪܝܢܐ ܐܢܪܥܘܬܐ

ܘܟܡܪܘܝܢܐ ܠܢܕܪܘܬܐ ܡܐ ܕܡܥܐܵ ܕܥܝܢܘܬܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 12.12.2004

ܐܡܬܼܐ ܒܓܘܠܘܬܼܐ
ܐܡܬܼܐ ܡܣܰܟܪܐ ܗܪܟܐܵ ܘܬܰܡܐ
ܒܘܬܵܐ ܟܼܰܠܢ ܡܶܢ ܟܘܠ ܥܰܡܐ
ܦܰܐܝܫ ܐܰܬܼܪܐ ܠܚܘܕܵܐ ܒܓܼܰܡܐ
ܠܐ ܠܟܚܘܙܐܬ ܐܡܬܼܐ ܒܚܠܡܐ
ܐܒܪܐ ܘܒܪܬܼܐ ܗܪܟܵܐ ܦܪܝܫܝ
ܒܝ ܐܝܩܪܬܼܐ ܩܛܪܵܐ ܢܩܝܫܝ
ܚܘܒܐ ܘܚܢܘܢܐ ܒܪܓܼܠܐܵ ܕܝܫܝ
ܪܚܘܡܐ ܕܐܬܼܪܐ ܠܐ ܟܘܪܓܼܫܝ
ܟܘܠ ܫܘܬܣܬܐ ܘܟܘܠ ܓܰܒܐ
ܒܝܓܘܠܘܬܼܐ ܥܘܠܝܢ ܒܚܪܒܐ
ܥܐܡܐ ܡܣܐܟܪ ܒܗܘܢܐ ܩܪܒܐ
ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܼܗ ܗܰܘܝ ܓܰܒܐ
ܟܘܠܐܵ ܪܝܫܵܐ ܠܰܝܬܐ ܢܳܫܐ
ܟܝܬܐ ܟܢܫܝܐ ܠܝܬܐ ܪܝܫܐ
ܡܶܚܕܘܝܘܬܼܐ ܥܠܡܐ ܦܪܝܫܐ
ܒܠܝܒܐ ܕܟܘܠܐܵ ܥܐܒܪ ܒܝܫܐ
ܡܘ ܐܬܼܪܬܐܶܗ ܥܠܡܐ ܟܢܝܫܐ
ܐܡܬܼܐ ܪܚܡܬܐ ܒܪܓܼܠܐܵ ܕܝܫܐ
ܒܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ ܘܠܝܩܐܡܫܠܐ
ܐܝܡܪܕܘܬܼܐ ܠܰܘ ܟܘܦܝܫܐ

ܒܪ ܣܘܪܝܝܐ 07.03.2016

ܒܝܬܐ ܢܗܪܝܢ ܪܚܡܬܐ
ܒܝܬܐ ܢܗܪܝܢ ܚܠܝܬܐ ܐܪܥܐ ܕܓܒܪ̈ܐ
ܠܐ ܦܐܝܫ ܢܫ̈ܳܐ ܟܼܠܝܐ ܡܰܡܘܪ̈ܐ
ܟܒܟܼܝܐ ܐܺܐܶܡܬܐ ܒܚܩ̈ܠܐ ܘܩܐܬܘܪ̈ܐ
ܥܰܡ ܒ̈ܬܶܐ ܘܫܠܘ̈ܐ ܘܐܝܠ̈ܢܐ ܘܛܰܝܪ̈ܐ
ܥܰܠ ܣܝܦ̈ܐ ܕܫܰܦܥ ܟܬܼܒ̈ܐܗ̱ܝ ܐܡܘܪ̈ܐ
ܢܚܝܪ̈ܐ ܒܣܝܦܐ ܢܶܫ̈ܐ ܥܰܡ ܓܒܪ̈ܐ
ܐܝܠܐ ܠܐ ܟܼܠܝܐ ܘܦܰܐܝܫ ܢܳܛܘܪ̈ܐ
ܐܳܥܕܐ ܛܪܝܠܟܼܐ ܒܐܝܕ̈ܐ ܕܟܳܦܘܪ̈ܐ
ܡܶܢ ܗܰܘܝ ܐܳܥܕܐܠܐ ܦܰܐܝܫ ܓܒܪ̈ܐ
ܟܽܠܶܗ ܡܰܗܙܡ̈ܐ ܪܰܒ̈ܐ ܘܰܙܗܘܪ̈ܐ
ܡܰܪ̈ܦܰــــܠܶܐ ܐܰܬܼܪܐ ܒܐܝܕ̈ܐ ܕܟܳܦܘܪ̈ܐ
ܘܡܰܪܕܘܬܐ ܕܐܳܡܬܼܐ ܥܰܡ ܚܒܘܠ ܡܣܰܟܪ̈ܐ

ܒܪ ܣܪܝܘܝܐܵ 15.08.2016

ܩܘܡܘ ܓܐܒܪ̈ܐ
ܩܘܡܘ ܓܰܒܪ̈ܐ ܠܐܬܼܪܐ ܕܥܪܝܢܰܐ
ܡܦܨܚܐ ܐܡܬܼܐ ܕܒܟܼܝܐ ܐܥܠܝܢܰܐ
ܐܬܼܪܐ ܕܒܰܒ̈ܐ ܘܐܶܒܶܗ ܗܰܘܝܢܰܐ
ܡܪܕܘܬܼܐ ܕܣܡ̈ܐ ܡܘܰܪ̈ܬܳܐ ܐܝܠܝܢܰܐ
ܣܓܝ ܬܝܣܳܪ̈ܐ ܛܪ̈ܠܶܐ ܠܟܘܠܝܢܰܐ
ܦܰܝܫ̈ܝ ܒܐܬܼܪܐ ܘܡܣܟܪ̈ܝ ܡܝܢܝܢܰܐ
ܕܥܰܪ̈ܐܳܘ̱ ܚܰܒܝܒ̈ܐ ܒܐܬܼܪܐ ܕܚܘܝܝܢܰܐ
ܙܪܰܥܽܐܘ̱ ܚܘܒܐܶܗ ܕܘܡܐ ܒܠܶܒܝܢܰܐ
ܕܳܒܘܠܰܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܘܠܐܒ̈ܢܐ ܡܳܟܼܠܝܢܰܐ
ܕܗܳܘܢ ܓܰܒܳܪ̈ܐ ܘܠܐܡܬܼܐ ܢܛܪܝܢܰܐ
ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܶܫ̈ܐ ܟܘܠܰܢ ܦܠܚܝܢܰܐ
ܐܳܬܼܐ ܕܐܡܬܼܐ ܒܪܳܡܐ ܡܥܠܝܢܰܐ
ܒܪ ܣܪܝܘ̈ܝܐ 15.11.2016

ܒܢܝܠܰܢ ܐܡܬܼܐ
ܒܢܝܠܰܢ ܐܡܬܼܐ ܘܟܼܬܼܘܒܼܠܰܢ ܡܠܬܼܐ ܡܶܐܠܦܰܐܝ ܫܢܰܝ̈ܐ
ܥܰܠܝܐ ܐܘܬܼܐ ܒܟܘܠ ܩܪܢܝܬܼܐ ܠܣܘܪ̈ܝܘܝܐ
ܠܝܡܰܪܕܘܬܼܐ ܠܟܘܠ ܒܪܝܬܼܐ ܐܡܰܦܩܘ̈ܢܐ
ܒܐܣܝܘܬܼܐ ܘܒܒܚܪ̈ܘܢܐ ܘܐܡܒܚܢܘ̈ܢܐ
ܐܒܪܐ ܘܒܪܬܼܐ ܘܓܒܪܐ ܘܐܬܼܬܐ ܠ ܠܝܫܐ ܡܰܝ̈ܐ
ܚܰܡܥ ܐܶܒܶܗ ܘܙܒܢܐ ܕܘܩܠܶܗ ܠܚܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ
ܒܳܬܼܰܪ ܐܫܢ̈ܐ ܒܣܝܦܐ ܒܝܫܐ ܩܐܝܡ ܚܢܦ̈ܐ
ܩ̈ܛܠܶܗ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܘܣܳܒ̈ܐ ܢܚܝܪ̈ܺܝ ܙܥܘܪ̈ܐ
ܩܐܝܬܼ ܢܘܪܐ ܒܩܪ̈ܝܰܘܬܼܐ ܘܚܰܪܘܐ ܕܝܪ̈ܐ
ܚܰܪܫ ܥܠܡܐ ܠܗܳܢܐ ܩܰܛܠܐ ܘܥܝܢ̈ܐ ܣܟܼܝܪ̈ܐ
ܥܡܐ ܢܐܦܩ ܠܝܓܳܠܘܬܐ ܕܒܘܢ̈ܐ ܩܨܪ̈ܐ
ܐܝܠܐ ܚܰܪܘܐ ܐܝܩܪ̈ܝܘܬܐܘܡܣܰܟܪ ܐܒܢ̈ܐ
ܛܰܥܢ ܟܘ̈ܠܐ ܠܝܡܪܕܘܬܼܐ ܘܐܬܼܪܐ ܕܒܰܒ̈ܐ
ܐܬܼܪܐ ܕܐܡܬܼܐ ܗܰܘܝ ܟܘܠܶܗ ܠܒܥܒܳܒ̈ܐ
ܒܪ ܣܪܝܘ̈ܝܐ 27.09.2016