الفئة:قســـــــــم ا بــــــن ا لســـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــا ن

ܒܰܝܬܐ ܥܰܬܺܝܼܩܐ قصيدة البيت القديم

ܒܰܝܬܐ ܥܰܬܺܝܼܩܐ قصيدة البيت القديم ܒܰܝܬܐ ܥܰܬܺܝܼܩܐ ܒܰܝܬܐ ܥܰܬܺܝܼܩܐ ܗܰܘܺܝ ܕܠܳـܐ ܡܳـܖ̈ܐ ܦܰܝܶܫ ܕܠـܐ ܐ̱ܢܳـܫ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܳܛܽܘܖ̈ܐ ܐܽܘ ܬܰܠܓܐ ܢܰـܚܶܬ ܘܚܰـܘܶܪ ܚܶـܕ݂ܳܖ̈ܐ ܐܽܘ ܬܰܠܓܐ ܟܳܡܰܪ ܟܳـܢܶـܗ ܐܰ ܙܥܽܘܪ̈ܐ؟ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ…

قراءة المزيد