الفئة:قســـــــــــم أدبـــــــــــــاء المـــــــــــــوقــع

لغة عربية آرامية أم آرامية عربية سلمان التكريتي

لغة عربية آرامية أم آرامية عربية سلمان التكريتي 77 المجلد األول - العدد )77 2007 - )1 لغة عربٌة آرامٌة أم آرامٌة عربٌة سلمان التكرٌتً هذا بحث طرٌف ن لم…

قراءة المزيد

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܝܘܣܦ

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟ ܠܐ ܐܶܬܐ ܠܰܡܫ̈ܝܼܚܳܝܶܐ. ܒܕ ܩܕܳܡ ܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ ܡܫܝܼܚܳܝܐ. ܐܶܬܳܐ ܐܘܼܣܳܝܳܐ ܠܰܟܪܝܼܗܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܥܘܼܬܪܳܐ ܠܦܰܩܝܼܪܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܒܘܼܝܳܐܐ ܠܐܰܒܝܼܠܐ. ܐܶܬܳܐ ܣܳܡܟܳܐ ܠܰܙܥܘܼܪܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܬܰܩܕܳܐ ܠܣܳܒܳܐ. ܐܶܬܳܐ…

قراءة المزيد

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ

ܝܘܣܦ

ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܶܐ ܕܓܰܢܕܺܝ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܫܪܫܳܐ ܕܟܠ ܒܝܼܫܬܐ: «ܐܶܢܳܢܝܘܼܬܐ» ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܟ ܒܚܝ̈ܐ: «ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܐ» ܡܩܰܢܛܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܳܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܟܰܕܳܒܳܐ» ܫܰܦܝܼܪܗܽܘܢ ܕܕܳܫܢ̈ܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܡܰܫܦܳܢܘܼܬܐ» ܡܝܰܬܰܪܗܽܘܢ ܕܓܰܘ̈ܣܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ: «ܐܠܗܐ»…

قراءة المزيد