ܐܳܘ ܒܰܪ ܡܰܪܕܝܼܬܐ!

ܐܳܘ ܒܰܪ ܡܰܪܕܝܼܬܐ!

ܦܰܓܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܕܪܘܼܚܰܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝܼܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܪ̈ܚܶܐ ܐܺܝܼܬܰܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܪܘܼܚܰܢ ܘܰܒܒܰܝܬܰܢ ܫܰܘܝܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܶܢ ܚܰܫ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܶܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܣܪܺܝܼܚܳܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܠܒܘܼ̈ܫܶܐ ܝܰܩܝܼܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܪܡܺܝܼܣܳܐ܆ ܩܛܺܝܼܪܳܐ ܣܺܝܼܡ ܗ̱ܘ ܥܠܰܝܢ ܕܢܶܚܦܽܘܿܪ ܘܢܶܥܫܽܘܿܦ ܝܰܨܪ̈ܶܐ ܙܺܝܼܙܳܢ̈ܝܶܐ ܕܫܳܘܚܝܼܢ ܘܝܳܪܒܺܝܼܢ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܘܐܶܠܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܢܺܝܼܚܺܝܢܰܢ ܒܒܰܝܬܰܢ ܫܰܘܝܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܡܰܘܬܪ̈ܳܢܐ ܡܶܛܠ ܢܰܘܚܰܢ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܘܒܽܘܼܣܳܡܰܢ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܳܐ.

ܫܘܼܐܳܠܐ ܗܰܢܰܘ: ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܚܦܽܘܿܪ ܘܢܶܥܫܽܘܿܦ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܗܿܰܘ ܕܠܐ ܢܰܗܝܼܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܰܗܝܼܪ ܒܶܗ ܡܶܬܛܰܠܰܥ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܘܐ̱ܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܫܒܺܝܼ̈ܠܐ ܕܰܚܦܘܼܪܝܳܐ ܘܰܥܫܘܼܦܝܳܐ ܕܙܺܝܼܙ̈ܳܢܶܐ ܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܶܐ.

ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܘܼ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܪܓܳܐ ܕܩܳܐܡ܆ ܐܰܘ ܗܘܼ ܚܳܦܰܪ ܘܥܳܫܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܡܰܫܶܦ ܕܢܶܬܚܦܰܪ ܘܢܶܬܥܫܶܦ. ܘܐܶܢ ܠܳܐ ܚܳܦܰܪ ܘܥܳܫܶܦ ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܫܶܦ ܡܼܶܢ ܟܿܠ ܦܪܽܘܿܣ ܡܶܬܓܪܶܦ ܠܕܽܘܼ̈ܘܳܕܐ ܘܛܘܼܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܘܰܡܛܰܪܶܦ ܐܳܦ ܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܡܶܟܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܦܰܪ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܚܦܽܘܿܪ ܘܢܶܥܫܽܘܿܦ ܙܺܝܼܙ̈ܳܢܶܐ ܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܢܰܦܫܳܗ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܐܶܚܦܽܘܿܪ ܘܐܶܥܫܽܘܿܦ ܕܺܝܼܠܝ. ܘܐܰܢ̱ܬ ܕܝܠܳܟ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ: ܛܳܒܬܳܐ ܒܳܝܬܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܡܥܰܫܢܳܐ ܠܰܡܚܝܼ̈ܠܳܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܩܳܛܝܳܐ ܘܟܳܪܟܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܢ ܘܗܳܦܟܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܘܡܶܟܐ ܕܳܢܚܳܐ ܕܠܰܝܬ ܥܽܘܼܙܳܝܳܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܳܐ ܕܒܰܣܝܼܡ ܡܼܶܢ ܚܦܳܪܳܐ ܘܰܥܫܳܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܳܩܶܠ ܐܘܼܪܰܚ ܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܘܐܶܣܳܪ̈ܐ ܡܒܰܢܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܒܕ ܪ̈ܳܘܝܳܢ ܘܝܳܪ̈ܒܳܢ ܘܡܶܬܡ̈ܰܠܝܳܢ ܫܶܒ̈ܠܐ ܕܗܿܰܘ ܕܡܰܨܠܰܚ ܒܰܚܦܳܪܳܐ ܘܰܥܫܳܦܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܐ ܠܐ ܚܳܣܶܟ ܥܘܼܕܪܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܐܺܝܼܩܳܪܳܐ ܠܳܐ ܡܼܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܐܳܦܠܐ ܡܼܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܒܪܡ ܗܿܰܘ ܕܠܳܐ ܝܰܠܺܝܼܦ ܕܢܶܚܦܽܘܿܪ ܘܢܶܥܫܽܘܿܦ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܥܫܳܦܳܐ ܕܙܺܝܼܙ̈ܢܰܝܗܘܢ ܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܶܐ؟ ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܝܰܠܝܼܦܳܐ ܡܿܰܢ ܡܨܶܐ ܒܰܠܚܽܘܿܕ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐ ܕܰܚܦܳܪܳܐ ܘܰܥܫܳܦܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܿܳܝ ܕܢܶܚܦܽܘܿܪ ܘܢܶܥܫܽܘܿܦ ܬܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܺܐܪܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܚܠܺܝܼܡܳܐ ܕܡܶܨܛܰܒܝܳܢܳܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ