ܒܪܺܝܼܟ ܝܰܠܕܗ ܕܡܳܪܢ

ܒܪܺܝܼܟ ܝܰܠܕܗ ܕܡܳܪܢ

ܠܰܝܬ ܒܰܣܺܝܼܡ ܡܼܶܢ ܚܽܘܼܒܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܶܬܝܼܠܶܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܗܦܶܟ ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܼܠܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܰܩܢܽܘܼܬܐ ܡܩܺܝܼܡܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܝܼܬܳܐ. ܘܐܶܠܐ ܦܳܝܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒܚܶܫܘܼ̈ܟܳܝܳܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ.

ܗܳܢܳܐ ܟܠܗ ܡܰܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ  ܕܰܢܬܰܩܶܢ ܝܰܨܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܺܝܼܓ ܡܶܠܬܰܢ ܘܨܶܒܝܳܢܰܢ ܘܚܰܘܪܰܢ ܘܡܰܪܕܝܼܬܰܢ ܒܙܘܼܦܳܐ ܕܰܚܢܳܢܗ. ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܒܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܐܶܢ ܠܐ ܥܳܠܒܺܝܼܢܰܢ ܚܰܝܠܐ ܙܩܺܝܼܦܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܝܰܨܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܩܳܦܚܺܝܢܰܢ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܶܐ ܒܠܺܝܼ̈ܠܐ܆ ܠܐ ܢܳܨܰܚ ܒܓܰܘܰܢ ܫܽܘܼܠܛܳܢܳܐ ܕܒܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܐ ܘܡܰܡܶܢ ܘܡܰܩܶܦ ܫܘܼܠܛܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܥܰܬܝܼܩܳܐ.

ܐܝܼܢ: ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܟܽܠܰܢ ܘܠܰܬܪ̈ܺܝܼܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܘܼܬܳܐ: ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܚܶܟܡܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܘܰܒܢܘܼܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܘܼܗܪܳܐ ܗܿܰܘ ܕܩܳܦܶܠ ܚܶܫܟܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܪܳܕܶܦ ܠܗܿܰܘ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܙܥܘܼܪܘܼܬܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܪܰܒܘܼܬܐ ܒܪܰܒܘܼܬ ܣܘܼ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܐܶܠܐ ܢܘܼܗܳܪ̈ܶܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܶܐ ܐܺܝܼܬ ܕܢܳܩܠܺܝܼܢ ܐܘܼܪܰܚ ܪܰܒܘܼܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܢܰܨܚܳܐ ܠܰܙܥܽܘܼܪܽܘܼܬܳܐ ܕܕܰܪ̈ܓܶܐ ܒܨܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܩܰܘ̈ܡܶܐ ܒܣܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܠܠܺܝܼܢ ܘܡܶܬܡܰܪܩܺܝܼܢ ܩܘܼ̈ܡܠܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܺܝܼܢ ܘܡܶܬܬܰܩܢܺܝܼܢ ܝܰܨܪ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܕܡܰܠܦܺܝܼܢ ܝܕܰܥܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܨܰܘܒܗܿ. ܘܓܳܠܶܝܢ ܥܶܠܰܬ ܐܝܼܬܘܼܬܗܿ ܘܕܰܘܪܳܗܿ. ܒܰܕ ܐܠܘܼܠܐ ܝܕܰܥܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܒܽܘܼܝܳܢܳܗ̇܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܰܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܘܐ̱ܪ̈ܙܶܐ ܕܣܽܘܼ̈ܟܳܠܐ ܒܕܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܣܶܐ.  

ܡܶܟܳܐ ܒܚܽܘܼܓܳܝܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܼܟܳܐ ܥܘܼܕ̈ܥܳܕܶܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܐ ܡܰܘܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪܝܼܫܳܐܝܬ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܳܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܼܪܝܳܝܳܐ ܘܰܠܟܽܠܡܰܢ ܕܣܳܘܰܚ ܕܢܶܩܪܶܐ ܣܘܼܪܝܳܐܝܬ. ܘܡܶܬܝܰܐܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܶܬܗܰܕܪܘܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܰܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܫܘܼ̈ܬܐܣܰܝܢ ܥܺܕ̈ܬܢܳܝܶܐ ܘܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܢܶܬܬܠܺܝܼܫܘܢ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܒܰܚܡܺܝܼܪܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܕܝܰܠܕܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܠܣܘܼܡܣܳܡܳܐ ܕܫܘܼ̈ܡܳܬܳܐ ܘܣܘܼܝܳܓܳܐ ܕܬܘܼܪ̈ܥܳܬܐ.

ܫܰܢܬܳܐ 2024 ܬܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܼܟܬܐ ܘܡܰܥܠܳܗܿ ܢܰܝܬܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܗܺܝܼܠܐ ܠܟܽܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܳܗܿ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܘܕܺܝܼܠܳܢܳܐܝܬ ܠܦܶܢܝ̈ܳܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܒܦܘܼܪܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܶܕ ܢܶܒܥܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܼܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܼܶܢ ܚܰܕܘܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܟܪܺܝܼܟܳܐ ܘܰܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܘܣܳܢܶܗ ܦܪܝܼܣܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܪܶܒ ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܒܦܽܘܼܪܥܳܢܶܗ ܒܪܺܝܼܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܬܡܠܽܘܢ ܡܰܕ̈ܥܶܐ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܰܫܦܝܼܥܽܘܬܶܗ. ܘܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܒܛܝܼܠܽܘܼܬܶܗ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠ.

15 ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܼܡ 2023: ܡܰܪܕܺܝܢ ܡܕܺܝܼܢ̱ܬܳܐ ܥܰܬܝܼܩܬܳܐ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪܝܢ.

ܥܰܡ ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܥܘܼ̈ܕܥܳܕܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܼܬܳܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܼܪܝܝܐ