ܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ.

ܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ.

ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܒܡܳܪܰܢ.

ܚܰܫ ܘܣܰܝܒܰܪ ܠܟܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܟܠܡܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩܝܼܢܢ. ܘܡܺܝܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܘܐܬܢܰܚܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܘܼܣܳܡܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܳܐ. ܘܗܺܝܼ ܗܳܕܶܐ ܣܳܦܩܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܺܝܼܘܗܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܐܝܡܳܡܐ ܘܰܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ.

ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܒܰܩܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܒܕܺܝܪ̈ܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܦܪܘܿܩܳܝܬܐ ܡܶܛܠ ܟܘܼܫܳܪܐ ܡܰܨܠܚܳܢܳܐ. ܒܰܕ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܪܶܟ ܘܣܳܒܶܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܛܰܥܡܳܐ ܘܰܛܥܳܡܳܐ ܒܰܣܝܼܡܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕܘܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܕܽܘܼܟܪܳܢܐ ܕܣܽܘܼ̈ܟܳܠܶܝܗܿ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܐܰܩܺܝܡܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܐܘܼܪܰܚ ܚܘܼܒܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܠܗܶܢܝܳܢܰܢ ܕܝܼܠܳܢܳܝܳܐ ܘܰܠܝܘܼܬܪܳܢܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ.

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܟܰܕ ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܽܘܼܒܶܗ ܘܡܘܼܟܳܟܶܗ ܘܝܽܘܼܠܦܳܢܶܗ «ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ» ܫܰܘܰܚ ܘܦܳܪܰܥ ܒܰܐܪܰܥ ܠܶܒܰܘ̈ܬܰܢ ܦܳܝܫܺܝܼܢܰܢ ܒܫܽܘܼܢܙܳܠܐ (ܟܶܐܡܰܬ ܫܰܘܝܽܘܼܬ ܢܶܙܠܐ Balance / Denge) ܕܟܰܝ̈ܠܐ ܘܡܰܬܩ̈ܠܐ ܕܰܡܫܽܘܼܚܬܐ ܘܰܒܗܺܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܡܟܐ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܛܘܿܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܢܶܐ ܕܐܰܝܟ ܚܣܳܡܳܐ ܘܐܶܠܡܳܐ ܘܦܶܬܢܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܥܶܬܳܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܗܶܪܬܐ….

ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܿܰܢ ܣܡܰܝ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܠܺܝܼ̈ܠܐ ܘܟܰܕ̈ܒܶܐ. ܘܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܕܳܝܩܺܝܼܢ ܐܶܠܐ ܡܼܶܢ ܓܰܒܳܐ ܚܰܕ ܘܙܳܘܼܝܼܬܐ ܚܕܳܐ. ܘܗܳܕܐ ܗ̱ܝ ܬܩܽܘܼܠܬܐ ܘܰܡܚܽܘܼܠܬܐ ܕܺܝܼܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ.

ܒܪܡ ܚܘܼܒܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܠܐ ܫܪܳܪܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܩܳܐܡ ܠܥܶܠ ܡܼܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܘܕܳܝܩܺܝܼܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܘܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܐ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܩܽܘܼܠܬܳܐ ܘܰܡܚܘܼܠܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܐ.

ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܦܳܪܘܿܩܳܝܬܐ ܠܐ ܕܳܪܫܳܐ ܘܡܰܠܦܳܐ ܐܠܐ ܐܘܼܪܰܚ ܚܘܼܒܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ. ܘܕܳܝܫܳܐ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܕܰܢܟܺܝܼܠܘܼܬܳܐ ܘܰܨܢܺܝܼܥܘܼܬܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܣܡܰܝ̈ܐ ܘܰܒܠ̈ܝܼܠܐ ܘܟܰܕ̈ܳܒܶܐ. ܒܰܕ ܣܛܰܪ ܡܼܢ ܚܘܼܒܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܕܟ ܛܰܥܡܳܗܿ ܘܰܡܦܰܝܓ ܨܶܗܝܳܗܿ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܡܶܛܠܗܰܕܐ ܐܶܢ ܠܐ ܪܳܟܒܺܝܢܰܢ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܘܡܘܼܟܳܟܳܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܥܘܿܠ ܠܐܘܪܫܠܝܡ: ܐܰܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܕܥܳܢܳܝܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܒܚܽܘܼܓܳܝܳܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܬܰܗܢ̈ܝܳܬܐ ܠܶܒܳܢ̈ܝܳܬܐ ܡܩܰܪܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܰܒܝܰܕܟܽܘܢ ܠܝܰܩܪ̈ܰܬܟܽܘܢ ܘܰܠܡܰܚ̈ܒܳܢܰܝܟܘܢ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܚܰܕܘܐ ܕܥܺܐܕܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܐ ܘܰܥܨܳܒܳܐ ܠܫܘܼ̈ܡܳܬܐ ܕܦܶܢ̈ܝܳܬܰܢ ܘܰܠܫܰܝܢܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܥܳܡܰܪܬܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܘܼܣܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܢܽܘܼܗܪܶܗ ܐܰܫܺܝܼܕܳܐ ܢܶܬܢܛܰܪ ܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܣܶܕܪ̈ܰܝܢ ܥܕ̈ܬܢܳܝܶܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܝܐ ܘܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܒܚܽܘܼܠܡܳܢܐ ܫܰܠܡܐ: ܠܟܘܼܫܳܪܐ ܕܰܡܢܰܨܰܚ ܠܰܥܬܺܝܼܕܘܬܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܰܢ. ܨܠܰܘ ܒܒܳܥܘܼ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܼܟܳܐ ܘܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܶܛܠ ܢܝܼܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܛܠܳܬܢ.

ܫܒܬܐ ܕܢܘܗܪܐ: 4 ܐܝܪ  2024.

ܥܰܡ ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܥܘܼܕ̈ܥܳܕܝ ܒܪ̈ܝܼܟܶܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ