ܡܰܠܦ̥ܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܠܡܳܢ    ܕ، ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

ܡܰܠܦ̥ܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܠܡܳܢ    ܕ، ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

ܡܰܠܦ̥ܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܠܡܳܢ

ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

ܡܰܘܠܳܕܼܶܗ :-

ܐܶܬܼܺܝܠܶܕܼ ܒܿܰܩܪܺܝܬܼܳܐ ܕܿܡܰܥܨܰܪܬܿܳܐ ܒܿܬܼܽܘܪܟܿܺܝܰܐ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܝܕ ) ܐܶܬܼܓܿܰܠܘܺܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܘܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܐܰܨܿܢܗ̈ ، ܥܰܡ ܝܰܗܠܳܐ ܕܿܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܘܝܰܬܼܡܳܬܼ̈ܳܐ ܒܿܳܬܼܰܪ ܩܪܳܒܼܳܐ ܬܿܶܐܒܼܺܝܠܳܝܳܐ ܩܰܕܼܡܳܝܳܐ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܝܚ )

ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ :-

ܫܩܰܠ ܗܶܪ̈ܓܿܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܒܿܒܼܶܝܬܼܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܕܿܺܝܠܰܢ ܒܿܐܰܨܿܢܗ̤̈ ܟܿܶܢ ܚܙܰܩ ܥܰܡ ܚܰܒܼܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ܘܰܗܪܰܓܼ ܬܿܰܡܳܢ ܒܿܒܼܶܝܬܼܝܰܬܼ̈ܡܶܐ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܰܪܒܿܳܝܳܐ ܘܰܦܼܪܰܢܣܳܝܳܐ ܒܿܕܼܰܪܓܼܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܡܶܛܽܘܠ ܚܰܪܺܝܦܼܽܘܬܼ ܗܰܘܢܶܗ ، ܟܿܶܢ ܢܩܶܦܼ ܠܒܼܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܿܐܰܡܪ̈ܺܝܟܿܳܝܶܐ ܒܿܠܶܒܼܢܳܢ ܘܩܰܕܿܺܝ ܣܳܗܕܿܽܘܬܼܳܗܿ

ܥܰܡܠܰܘ̈ܗ̱ܝ :-

ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܠܳܦܼܽܘ ܒܿܒܼܰܝܪܽܘܬܼ ، ܒܿܳܬܼܰܪܟܿܶܝܢ ܨܳܒܼ ܠܓܼܰܪܒܿܝܳܐ ܕܿܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܫܰܬܼܐܶܣ ܒܿܰܩܪܺܝܬܼܳܐ ( ܬܿܰܠܳܐ ܕܿܬܼܰܡܪܳܐ ) ܕܿܩܰܪܺܝܒܼܬܿܳܐ ܡܶܢ ܐܠܚܰܣܰܗ̈ ܡܰܕܼܪܰܫܬܿܳܐ ܠܐܳܬܼܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܼܰܒܼܪܳܗܿ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܡܗ )، ܗܘܳܐ ܡܕܼܰܒܿܪܳܢܳܐ ܠܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܼܳܐ ܒܿܩܰܡܫܠܽܘ ( ܙܐܠܺܝܢ ) ܬܿܰܪܬܿܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܛܰܟܿܶܣ ܨܶܒܼ̈ܘܳܬܼܗܶܝܢ ܒܿܐܽܘܪ̈ܚܳܬܼܳܐ ܚܰܕܿܬܿܳܬܼ̈ܳܐ ، ܥܡܰܠ ܡܕܼܰܒܿܪܳܢܳܐ ܓܿܰܘܳܢܳܝܳܐ ܠܬܼܰܪ̈ܡܝܳܬܼܳܐ ܕܿܙܰܪܥܳܐ ܕܿܐܰܨܦܼܰܪ ܢܰܓܐܪ ܘܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ، ܟܿܶܢ ܫܩܰܠ ܡܕܼܰܒܿܪܳܢܽܘܬܼ ܫܶܬܼܐܶܣܬܿܳܐ ܕܿܟܰܗܪܰܒܰܐ ܕܿ ܩܰܡܫܠܽܘ ܥܰܡܡܳܝܬܿܳܐ ܡܫܰܘܬܿܰܦܼܬܿܳܐ

ܗܦܼܰܟܼ ܠܒܼܰܝܪܽܘܬ ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܠܶܦܼ ܒܿܒܼܶܝܬܼܨܰܘܒܿܳܐ ܕܿܐܰܡܪ̈ܺܝܟܿܳܝܶܐ ܥܕܼܰܡܳܐ ܠܥܽܘܢܕܿܳܢܶܗ ܒܿܓܼܕܼܫܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܿܪܰܕܿܳܝܬܿܳܐ ܝܽܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫܰܒܼܥܳܐ ܒܼܺܝܪܰܚ ܬܿܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܦܐ )

ܚܽܘܒܿ ܐܽܘܡܬܼܶܗ :-

ܐܺܝܬܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܼܶܐ ܠܰܥܬܼܺܝܕܼܽܘܬܼܳܐ ܝܰܬܿܺܝܪܬܿܳܐ ܕܿܥܰܡܰܢ ܘܐܽܘܡܬܼܰܢ ، ܪܳܐܺܓܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܼܳܐ ܘܰܠܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܘܰܠܒܼܶܢܝܳܢ ܡܰܕܼܪ̈ܫܳܬܼܳܐ ܘܫܶܬܼܐܶܣ̈ܶܐ ܕܿܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܼܳܐ ܘܰܒܼܥܺܕܿܬܿܳܐ ܡܗܰܒܿܰܒܼܬܿܳܐ ܐܰܝܟܼ ܕܿܳܪ̈ܰܝܢ ܕܿܰܗܒܼܳܢ̈ܳܝܶܐ

ܕܿܺܝ̈ܠܳܝܳܬܼܶܗ :-

ܐܳܡܽܘܪܰܐ ܗ̱ܽܘ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦܼܳܢܰܐ ܗ̱ܽܘ ܛܰܪܩܳܐ ܘܟܼܳܬܼܽܘܒܼܰܐ ܗ̱ܽܘ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܡܰܠܳܠܰܐ ܗ̱ܽܘ ܪܰܕܼܝܳܐ ܘܰܣܦܼܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܐ ܗ̱ܽܘ ܢܰܟܼܦܿܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ

ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܐܳܦܼܶܢ ܫܓܼܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܓܿܺܝ ܒܿܥܰܡܠܶܗ ܐܺܝܬܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܕܿܳܢܳܐ ܠܰܣܝܳܡܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ :-
ܐ) ܦܿܺܐܪ̈ܶܐ ܕܿܡܰܥܗܕܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ
ܒ) ܟܿܬܿܳܒܼܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܠܣܶܕܼܪ̈ܶܐ ܡܶܨܥ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܚܰܒܼܪܶܗ ܡܰܠܦܼܳܢܳܐ ܣܳܦܼܩܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܶܬܼܚܬܼܶܡ ܒܿܩܡܫܠܘ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܢܐ )
ܓ) ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܝܰܬܿܺܝܪ ܡܶܢ ܡܐܳܐ ܡܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܐܶܬܼܦܿܪܶܣ ܡܶܕܿܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܿܰܡܓܼܰܠ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܼܳܬܼܳܐ ܕܿܥܰܡܰܢ
ܕ ) ܬܿܰܪܓܿܶܡ ܫܰܪܒܿܳܐ ܕܓܽܘܢܦܝܐܦ ܡܶܢ ܦܿܪܰܢܣܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܥܕܼܰܟܺܝܠ ܣܪܺܝܛܬܿܳܐ ܬܿܰܪܓܿܰܡܬܿܳܐ ܗܳܝ

[b]ܘܗܳܫܳܐ ܝܳܗܒܿܺܝܢܰܢ ܛܽܘܦܼܣܳܐ ܡܶܢ ܟܿܬܼܺܝ̈ܒܼܳܬܼܶܗ ܕܿܰܡܚܰܘܶܐ ܒܿܗܶܝܢ ܠܚܽܘܒܿܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܿܬܰܚܡܳܢܳܐ ܠܐܽܘܡܬܼܶܗ ܘܠܝܳܪܬܿܽܘܬܼ ܥܺܕܿܬܿܶܐ ܘܐܳܦܼ ܟܿܰܪܝܽܘܬܼܶܗ ܥܰܠ ܦܿܠܺܝܓܼܽܘܬܼܳܗܿ ܘܣܶܕܼܩܳܗܿ ܘܰܛܒܼܳܥܳܗܿ ܒܿܫܶܢܬܼܳܐ ، ܘܰܡܓܼܰܪܶܓܼ ܠܰܒܼܢܶܝ̈ܗܿ ܠܥܺܝܪܽܘܬܼܳܐ ܘܚܽܘܝܳܕܼܳܐ ܟܿܰܪ ܢܶܫܡܥܺܝܘܗ̱ܝ ܐܿܳܡܰܪ :-
ܐܰܝܟܿܳܐ ܕܿܐܿܳܙܶܠ ܪܰܘܒܿܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܕܼܰܘܶܕܼ ܠܐܶܕܼܢܰܝ̈ أينما أذهب صخبٌ كريهٌ يزعج أُذنيَّ

ܘܩܳܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܿܒܼܶܝܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܰܟܼܡܰܪ ܠܰܡܥܰܝ̈ وصوت المماحكة بين السريان يُكمد أمعائي

ܥܰܠ ܡܰܨ̈ܘܳܬܼܳܐ ܕܿܒܼܰܝܢܳܬܼ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܿܳܟܼܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ بسبب ألمخاصمات بين ألأخوة تبكي عيناي

ܘܥܰܠ ܕܿܰܦܼܠܺܝܓܼܺܝܢ ܟܿܰܕܼ ܠܰܝܬܿ ܥܶܠܬܼܳܐ ܫܳܦܼ̈ܥܳܢ ܕܿܶܡܥܰܝ̈ ولأنهم منقسمون دون سببٍ تفيض دموعي

ܐܺܝܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܰܪ̈ܬܼܽܕܳܟܼܣܽܘ ܕܿܗܳܟܼܰܢ ܡܰܘܕܿܶܝܢ يوجد سريان أرثوذكس هكذا يعترفون

ܕܿܟܼܝܳܢܳܐ ܚܰܕܼ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܡܰܒܼܥܶܕܼ ܡܶܢ ܬܿܪܶܝܢ بأَنَّ ليسوع طبيعة وينفرون من الطبيعتين

ܘܐܺܝܬܼ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܿܰܟܼܝܳܢ̈ܶܐ ܬܿܪܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܢܶܝܢ ويوجد سريان يعدون طبيعتين في يسوع

ܘܰܠܦܿܳܦ ܪܽܘܡܺܝ ܐܳܒܼ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܪܰܒܿܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ويعتبرون بابا روما عظيم المسيحيين

ܘܐܺܝܬܼ ܡܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܿܰܠܬܼܰܘܕܿܺܝܬܼܳܐ ܕܿܠܽܘܬܼܰܪ ܢܳܩܦܿܺܝܢ ويوجد منهم منْ يتبعون تعليم لوثر

ܘܐܺܝܬܼ ܓܿܶܝܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܿܒܼܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܿܝܶܫܽܘܥ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ كما ويوجد مَنْ بنوع آخر يعترفون بيسوع

ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܼܶܐ ܐܳܦܼ ܬܿܰܘ̈ܕܿܝܳܬܼܳܐ ܕܿܰܙ̈ܢܺܝܢ ܙ̈ܢܺܝܢ أراءٌ وعقائد مختلفة كلٌ يفكرُ
ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܦܿܪ̈ܺܝܫܳܐ ܕܿܡܶܢ ܚܰܕܼ ܢܶܒܼܥܳܐ ܟܿܽܠܗܽܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ أسماء متمايزة من نبع واحد تأخذ جميعها

ܒܿܥܰܝܢܳܐ ܕܿܪܽܘܓܼܙܳܐ ܟܽܘܠ ܚܰܕܼ ܒܿܚܰܒܼܪܶܗ ܒܿܐܰܡܺܝܢ ܚܿܳܐܰܪ ينظر كلُ واحد إلى صاحبه بعين الحقد

ܘܱܡܚܰܣܶܕܼ ܠܶܗ ܥܰܠ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼܶܗ ܘܐܰܟܿܬܼܳܐ ܩܳܛܰܪ ويعيرهعلى معتقده ويحمل له ألضغينة

ܟܿܽܘܠ ܚܰܕܼ ܠܢܰܦܼܫܶܗ ܒܿܐܽܘܪܚܳܐ ܫܘܺܝܬܼܳܐ ܡܗܰܠܶܟܼ ܣܿܰܒܼܰܪ كلُ واحدٍ يظن أنه يسلك في طريق مستقيمة

ܘܰܒܼܕܼܽܘܪܳܫܳܐ ܕܿܠܽܘܩܒܼܰܠ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܠܙܰܒܼܢܶܗ ܡܰܥܿܒܿܰܪ ويقضي وقته في الجال مع أخيه

ܚܰܕܼ ܗ̱ܽܘ ܕܿܶܡܟܼܽܘܢ ܚܰܕܼ ܠܶܫܳܢܟܼܽܘܢ ܠܳܐ ܬܿܶܬܼܦܿܰܠܓܼܽܘܢ دمكم واحد لسانكم واحد لا تنقسموا

ܘܟܼܽܠܟܼܽܘܢ ܠܓܼܶܢܣܳܐ ܕܿܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܼܳܐ ܡܶܬܼܒܿܰܝܬܿܺܝܬܿܽܘܢ وكلكم تنتسبون لجنس ألسريان

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܼܽܘܢ ܕܿܡܶܛܽܠܳܬܼܶܗ ܗܳܐ ܡܶܬܼܚܪܺܝܬܿܽܘܢ ألمسيح ربكم ألأجله هكذا تتناحرون

ܣܳܢܿܶܐ ܠܐܰܟܿܬܼܳܐ ܘܰܠܣܶܢܐܬܼܳܐ ܕܿܐܺܝܬܼ ܒܿܰܝܢܳܬܼܟܼܽܘܢ وهو يبغض الحقد والكراهية التي بينكم

ܩܪ̈ܳܒܼܶܐ ܫܟܼܺܝܪ̈ܶܐ ܕܿܗܰܝܡܳܢܽܘܬܼܳܐ ܐܰܘܦܿܺܝܘ ܘܰܦܼܛܰܪܘ حروب ألأيمان الكريهة مضت وولتْ

ܘܰܡܕܼܺܝܢܳܝܽܘ ܐܰܣܠܝܰܬܼ ܠܦܼܰܘ̈ܕܿܶܐ ܕܿܙܰܒܼ̈ܢܶܐ ܕܿܰܥܒܼܰܪܘ والمدنية أهملت أخطاء ألأزمنة الغابرة

ܒܿܚܺܐܪܽܘܬܼ ܪܶܢܝܳܐ ܐܳܦܼ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܒܿܰܪܘ ألشعوب تُبشر بحرية الفكر والعقيدة

ܘܒܼܶܐܣܳܪ ܚܽܘܒܿܳܐ ܕܿܓܼܶܢܣܳܝܽܘܬܼܳܐ ܠܢܰܦܼܫܗܽܘܢ ܐܶܣܰܪܘ تشبثوا بمحبة جنسكم

ܓܿܶܢܣܳܝܽܘܬܼܳܐ ܙܿܳܕܼܶܩ ܕܿܬܼܶܗܘܶܐ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼ ܟܿܽܘܠܰܢ إذ قوميتكم يجب أنْ عقيدتكم

ܘܫܶܡ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘ ܪܚܺܝܡܳܐ ܢܚܰܝܶܕܼ ܠܰܦܼܠܺܝܓܼܽܘܬܼܰܢ وإسم ألسريان المحبوب يوحِد إنقسامنا

ܠܶܥܙܰܢ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܬܼܰܢ ولتكن لغتنا ألآرامية المجيدة رايتنا

ܘܰܡܥܰܠܝܽܘܬܼܳܗܿ ܕܿܐܽܘܡܬܼܰܢ ܚܣܺܝܡܬܿܳܐ ܬܿܶܗܘܶܐ ܢܺܝܫܰܢ ورفعة أمتنا ألمحسودة هدفنا

ܡܰܢ ܕܿܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒܼ ܠܺܝ ܕܿܐܶܚܙܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܚܰܝܕܼܽܘܬܼܳܐ فمن يعطني أن يوم توحدنا

ܕܿܰܡܪܰܚܦܿܳܐ ܒܿܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫ ܟܿܽܘܠܰܢ ܓܿܶܢܣܳܝܽܘܬܼܳܐ وترف علينا جميعاً جنسيتنا

ܘܐܰܝܕܿܳܐ ܕܿܬܼܶܗܘܶܐ ܣܺܝܥܬܿܳܐ ܕܿܺܝܠܰܢ ܐܳܦܼ ܬܿܰܘܕܿܺܝܬܼܳܐ ولتكن هي جمعيتنا وعقيدتنا

ܢܶܪܚܰܡ ܢܝܰܩܰܪ ܢܢܰܨܰܚ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܣܽܘܝܳܝܽܘܬܼܳܐ نحبُ نوقِرُ نرفع سريانيتنا
ܥܽܘܩܳܒܼܳܐ :-

ܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܡܺܝܩܽܘܬܼ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܼܶܗ ܒܿܚܽܘܝܳܕܼܳܐ ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܪܰܪ ܡܰܪܥܳܐ ܕܿܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟܼ ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܼ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܒܿܪܰܡ ܐܶܢ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܩܳܠܶܗ ܘܐܶܢ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܒܿܰܫܒܼܺܝܠܶܗ ، ܐܶܬܼܦܿܪܶܣ ܡܶܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܰܥܡܳܢܳܐ ܒܿܰܡܓܼܰܠܬܼܳܐ ܕܿ ( ܣܶܦܼܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ) ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܿܬܼܰܡܽܘܙ ܘܐܳܒܼ ܫܢܰܬܼ ( ܐ̱ܨܡܗ ) ،

ܗܳܕܼܶܐ ܒܿܰܠܚܽܘܕܼ ܫܩܰܠܢܰܢ ܕܿܰܢܚܰܘܶܐ ܐܰܪܺܝܟܼܽܘܬܼ ܕܿܪܳܥܶܗ ܘܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܰܢ ܐܶܡܗܳܝܳܐ ܘܰܡܪܺܝܩܽܘܬܼ ܘܰܣܦܼܺܝܪܽܘܬܼ ܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ، ܒܿܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܼܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕܼ ܡܶܢ ܛܥܺܝܢܰܝ̈ ܐܳܬܼܳܐ ܕܿܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܕܿܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܿܕܼܳܪܳܐ ܕܿܥܶܣܪܺܝܢ ܘܦܼܰܪܳܫܳܐ ܡܶܢ ܦܿܰܪ̈ܳܫܰܝ ܐܽܘܡܬܼܳܐ .

ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܓܼܒܿܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܿܳܬܿ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܶܐܡܪܶܗ ܚܰܠܝܳܐ ( ܢܳܩܽܘܫܳܐ ) ܗܰܘ ܕܒܼܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܚܰܕܼܘܳܐ ܘܰܦܼܨܺܝܚܽܘܬܼܳܐ ܕܿܐܰܟܿܳܪܳܐ ܘܰܒܼܢܰܝ̈ ܒܿܰܝܬܿܶܗ ܒܿܰܚܨܳܕܼܳܐ ܟܿܰܪ ܕܿܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ :-

ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܿܳܢܝܳܐ ܘܗܳܐ ܚܳܨܽܘ̈ܕܼܶܐ ܒܿܚܰܩܠܳܐ ܦܿܳܠܚܺܝܢ
ܓܿܰܒܼܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܿܢܳ̈ܬܼܳܐ ܘܫܰܒܼܪ̈ܶܐ ܐܰܟܼܚܰܕܼ ܚܳܨܕܿܺܝܢ
ܠܒܼܽܘܫܶ̈ܐ ܘܓܼܽܘܫ̈ܡܶܐ ܒܿܕܼܽܘܥܬܿܳܐ ܒܿܪܺܝܟܼܬܿܳܐ ܛܳܒܼ ܬܿܰܠܺܝܠܺܝܢ
ܘܩܳܠ̈ܶܐ ܕܿܕܿܰܘܨܳܐ ܡܶܢ ܦܿܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܿܫܳܘܝܽܘ ܣܳܠܩܺܝܢ
ܟܿܰܦܿܺܝܢ̈ ܟܿܰܦܿܺܝ̈ܢ ܒܿܫܶܒܿ̈ܠܶܐ ܕܿܕܼܰܗܒܼܳܐ ܓܿܕܼܺܝ̈ܫܶܐ ܥܳܒܼܕܺܝܢ
ܘܰܚܕܼܳܪ̈ܳܝܗܽܘܢ ܒܿܙܰܘܥܰܝ̈ ܚܰܕܼܘܳܐ ܦܳܬܼܠܺܝܢ ܪܳܩܕܿܺܝܢ
ܗܳܐ ܬܿܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܝܰܘܡ̈ܶܐ ܥܬܼܺܝܕܼ̈ܶܐ ܟܿܳܢܫܺܝܢ ܚܳܡܠܺܝܢ
ܕܿܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܶܠܳܠ ܟܿܰܦܼܢܳܐ ܦܿܽܘ̈ܡܶܐ ܓܿܳܚܟܿܺܝܢ
ܘܟܼܰܕܼ ܒܿܰܫܚܳܩܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܼܶܐ ܛܳܒܼ ܡܶܬܼܒܿܰܣܡܺܝܢ
ܢܩܰܫ ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܼ ܪܰܡܫܳܐ ܘܩܳܡܘ ܡܶܬܿܬܿܢܺܝܚܺܝܢ
ܟܿܽܠܚܰܕܼ ܒܿܕܼܽܘܟܿܬܼܶܗ ܡܰܪܦܿܶܐ ܠܡܰܓܿܠܳܐ ܘܦܼܳܫܶܛ ܡܨܰܠܶܐ
ܘܫܽܘܒܼܚܳܐ ܒܿܫܶܬܼܩܳܐ ܡܰܣܶܩ ܦܿܽܘܡܶܗ ܠܰܕܼܠܳܐ ܒܿܳܠܶܐ
ܢܳܩܽܘܫܳܐ ܕܿܶܝܢ ܗܰܘ ܕܿܒܼܟܼܶܢܦܿܳܐ ܕܿܥܺܕܿܬܿܳܐ ܥܳܠܶܐ
ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܼܬܼܰܚܢܰܢܬܿܳܐ ܠܢܰܦܼܫܳܐ ܡܳܠܶܐ
ܐܺܝܬܼ ܒܿܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦܿܰܐܝ̈ܳܬܼܳܐ ܘܫܰܦܿܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܕܿܰܪܫܰܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܿܪܶܢܝܶܗ ܪܘܺܝܚܳܐ ܘܰܒܼܡܶܠ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܼܳܐ ܘܰܩܪ̈ܺܝܚܳܬܼܳܐ ܘܒܼܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܪ̈ܓܼܫܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܚܽܘܒܿܳܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ ܩܪܺܝܬܼܳܐ

ܬܿܽܘܒܼ ܐܺܝܬܼ ܠܶܗ ܡܶܐܡܪܳܐ ܡܠܶܐ ܬܿܶܢ̈ܚܳܬܼܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܼܶܝܢ ܐܽܘܠܺܝܬܼܳܐ ܕܿܙܰܩܪܶܗ ܒܿܥܽܘܢܕܿܳܢܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܼܪܺܝܓܼܽܘܪܝܽܘܣ ܦܿܰܘܠܽܘܣ ܒܿܶܗܢܰܡ ܚܰܣܝܳܐ ܕܿܒܼܰܓܼܐܕܿ ܘܰܕܼܒܼܰܨܪܗ̈ ܫܢܰܬܼ (ܐ̱ܨܣܛ) ܡܚܰܘܶܐ ܒܿܗܳܢܳܐ ܪ̈ܶܓܼܫܰܝ ܚܽܘܒܿܶܗ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܠܐܰܒܼ̈ܳܗܳܬܼܳܐ ܕܿܥܺܕܿܬܿܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܿܳܐ ܪܳܬܼܰܚ ܡܶܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܿܽܘܝܳܢܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܽܘܬܼܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܒܿܶܗ ܟܿܰܪܝܽܘܬܼܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܒܼܚܰܢ ܐܰܒܼܺܝܕܼܳܐ:

ܠܡܳܐ ܟܿܰܝ ܠܰܝܬܿ ܠܶܗ ܚܰܪܬܼܳܐ ܠܛܰܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܿܚܰܫ̈ܶܐ
ܕܿܒܶܗ ܡܶܫܬܿܰܢܩܳܐ ܣܽܘܪܝܶܝܽܘܬܼܳܐ ܒܿܢܶ̈ܓܼܕܿܶܐ ܒܿܺܝܫ̈ܶܐ ؟
ܨܰܦܼܪ̈ܳܝܢ ܒܿܛܺܝܢܺܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܿܓܼܽܘܢ̈ܚܶܐ ܘܗܳܟܼܘܳܬܼ ܪ̈ܰܡܫܶܐ
ܘܡܰܩܪܒܿܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܒܿܪܺܝܬܼܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ
ܠܳܐ ܐܶܬܼܦܿܰܝܰܓܼ ܨܶܗܝܳܐ ܕܿܣܰܝܦܿܳܐ ܡܶܢ ܕܿܡܳܐ ܕܿܣܳܗܕܿܰܝ̈ܢ
ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܿܰܗܺܝ ܪܽܘܓܼܙܳܐ ܕܿܙܰܒܼܢܳܐ ܒܿܩܰܫܝܽܘܬܼ ܫܶܢ̈ܕܿܳܝܢ
ܘܐܳܦܼܶܢ ܕܿܐܶܬܿܬܿܕܼܺܝܫ ܫܽܘܒܼܗܳܪ ܝܳܬܼܰܢ ܒܿܥܶܩܒܼܳܐ ܕܥܰܒܕܿܰܝ̈ܢ
ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܿܬܿܢܺܝܚ ܥܕܼܰܡܳܐ ܕܿܢܶܬܼܚܦܼܰܪܩܰܒܼܪܰܢ ܒܿܐܺܝܕܼܰܝ̈ܢ
ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܚܰܠܨܽܘܗܿ ܠܳܗܿ ܠܝܳܪܬܿܽܘܬܼܳܐ ܕܿܐܰܒܼ̈ܳܗܳܬܼܳܢ
ܘܦܼܳܫܢܰܢ ܛܪ̈ܺܝܕܼܶܐ ܘܰܡܓܼܰܙܰܝ̈ܳܐ ܒܿܐܰܬܼܪ̈ܰܘܳܬܼܰܢ
ܫܰܠܶܛܘ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܿܶܚܠܳܐ ܪܗܺܝܒܼܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܼܫܰܬܼ̈ܰܢ
ܥܕܼܰܡܳܐ ܕܿܰܟܼܦܼܰܪܢ ܒܿܓܼܶܢܣܰܢ ܘܠܶܥܙܰܢ ܘܰܡܩܰܕܼܫ̈ܰܬܼܰܢ
ܟܿܽܘܠ ܟܿܡܳܐ ܕܿܫܳܘܰܚ ܐܺܝܠܳܢ ܣܰܒܼܪܳܐ ܒܿܓܼܰܢܰܬܼ ܡܳܬܼܰܢ
ܢܳܪܓܿܳܐ ܕܿܙܰܒܼܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒܼ ܠܡܶܥܩܰܪ ܫܳܪ̈ܫܰܝ ܢܶܨܒܿܬܼܰܢ
ܘܟܼܽܘܠ ܟܿܡܳܐ ܕܿܨܳܡܰܚ ܟܿܰܘܟܿܒܼܳܐ ܕܿܢܰܗܺܝܪ ܒܿܰܫܡܰܝ̈ ܣܺܝܥܬܿܰܢ
ܚܰܝܠܳܐ ܓܿܢܺܝܙܳܐ ܡܰܕܼܥܶܟܼ ܠܢܽܘܗܪܶܗ ܠܰܡܟܼܰܡܗܽܘܬܼܰܢ
ܐܺܝܬܼ ܨܽܘܪ̈ܳܬܼܳܐ ܦܿܰܐܝ̈ܬܼܳܐ ܘܫܰܦܿܺܝܪ̈ܳܬܼܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܐܡܪܳܐ ܛܰܥܡܳܢܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܢ ܡܨܰܝܰܪ ܠܚܰܣܝܽܘܬܼܶܗ ܒܿܐܺܝܠܳܢ ܣܰܒܼܪܳܐ ܘܢܶܨܒܼܬܼܳܐ ܘܟܼܶܢ ܟܿܰܘܟܿܒܼܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ، ܡܶܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܩܺܝܪ ܥܰܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕܿܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒܼ ܕܿܰܣܪܽܘܓܼ، ܘܡܫܰܚܠܶܦܼ ܩܳܦܼܺܝܬܼܳܐ ܐܰܝܟܼ ܬܰܚܘܺܝܬܼܳܐ ܕܿܡܶܬܼܡܰܨܝܳܢܽܘܬܼܶܗ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܳܦܼܶܢ ܠܳܐ ܕܿܟܼܰܪ ܫܡܶܗ ܕܿܚܰܣܝܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬܼ

ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܕܿܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܒܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ