ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ̣ ܕ̇ܰܣܪܽܘܓ̣ مار يعقوب السروجي

ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ̣ ܕ̇ܰܣܪܽܘܓ̣

ܒ̇ܝܰܕ̣ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒ̇ܰܫܺܝܪ ܛܽܘܪܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܟ̇ܰܝܠܳܐ ܕ̣ܰܚܕ̣ܰܥܣܰܪ

ܡܰܢ ܢܶܡܨܶܐ ܕ̣ܢܶܡܢܶܐ ܫܽܘܦ̣ܪ̈ܰܝܟ̇ ܐܳܘ̱ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ̣

ܕ̇ܺܐܝܬ̣ܰܝܟ̇ ܢܰܗܪܳܐ ܫܦ̣ܺܝܥܳܐ ܕ̣ܝܽܘܠܦ̇ܳܢܳܐ ܕ̣ܝܶܫܽܘܥ

ܣܳܡ ܕ̇ܶܝܢ ܣܰܓ̇ܺܝ ܡܶܐܡܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ̣ ܬ̇ܡܺܝܗ̈ܶܐ

ܘܒ̣ܰܕ̇ܶܩ ܒ̇ܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܶܐ ܕ̣ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ ܬ̣ܪܺܝܨܬ̇ܳܐ

ܐܳܘ̱ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ̣ ܢܶܒ̣ܥܳܐ ܕ̣ܡܺܝܪܳܐ ܕ̣ܝܰܕ̣̈ܥܳܬ̣ܳܐ

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܫܬ̇ܓ̣ܶܡ ܒ̇ܫܰܦ̣ܝܽܘܬ̣ ܡܰܡܠ̱ܠܳܟ̣ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

ܕ̇ܺܐܝܬ̣ܰܘܗ̱ܝ ܥܶܩܳܐ ܕ̣ܨܰܒ̇ܶܬ̣ ܩܕ̣ܳܠܳܐ ܕ̣ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ

ܘܫܳܒ̣ܶܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕ̣ܒ̣ܳܥܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕ̣ܶܝܢ ܘܩܽܘܫܬ̇ܳܐ

ܚܳܒ̣ܫܺܝܢ ܠܰܡ ܡܶܐܡܪ̈ܰܝܟ̇ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̣ܳܐ

ܘܰܡܦ̣ܰܫܩܺܝܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕ̣ܬ̣ܰܘܕ̇ܺܝܬ̣ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬ̇ܳܐ

ܐܰܢ̱ܬ̇ ܗ̱ܘ ܛܽܘܦ̣ܣܳܐ ܕ̣ܡܰܟ̇ܺܝܟ̣ܽܘܬ̣ܳܐ ܘܬ̣ܰܡܺܝܡܽܘܬ̣ܳܐ

ܐܰܢ̣ܬ̇ ܗ̱ܘ ܡܰܝܳܐ ܡܦ̣ܰܝܶܓ̣ ܠܨܰܗܝܳܐ ܒ̣ܗܳܢܳܐ ܥܰܪܒ̣ܳܐ

ܣܰܓ̇ܺܝ ܫܓ̣ܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒ̣ܗܽܘܓ̇ܳܝܳܐ ܬ̣ܡܺܝܗܺܝ̈ܢ ܡܶܐܡܪ̈ܰܝܟ̇

ܐܰܦ̇ܺܝܣ ܚܠܳܦ̣ܰܝܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ̇ܟ̣ܽܠܥܶܕ̇ܳܢ

ܙܥܽܘܪ ܡܰܡܠ̱ܠܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܰܢܳܐ ܕ̣ܶܝܢ ܐܶܢܰܨܪܳܟ̣

ܕ̇ܐܳܬ̣ܳܐ ܐܺܝܬ̣ܰܝܟ̇ ܘܥܳܦ̣ ܠܶܫܳܢܝ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܳܟ̣