ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ

ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܼܒܳܫܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܙܘܼܪܳܙܐ ܪܥܝܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܕܡܰܒܪܳܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܗܝܼ ܗܿܝ «ܕܙܟܝܬܗ ܠܥܠܡܐ» ܪܰܒܰܬ ܙܳܡܐ ܒܪܘܚ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܬܝܠܦܐ ܕܠܡ ܠܝܬ ܩܪܒܐ ܕܥܰܫܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܬܚܦܛ ܥܠ ܫܘܼܥܒܕ ܢܦܫܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܚܰܫܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܘܼܪܳܫܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܕܟܠ ܕܰܪܓܳܝܐ ܕܡܗܝܡܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܘܡܬܚܰܦܛ ܒܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܕܕܰܪܓܐ .

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: «ܐܢ ܠܐ ܬܛܥܢ ܣܟܪܐ ܕܡܣܰܝܒܪܢܘܼܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܠܐ ܬܬܦܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܳܦܐ ܘܢܘ̈ܬܳܦܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܦ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܟ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܳܐ.»

ܗܝܼ ܗܕܐ ܢܝܼܫܐ ܗ̱ܘܬ ܘܢܰܘܦܐ ܡܛܠ ܐܒ̈ܗܬܐ ܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܗܒ̈ܢܝܐ. ܒܕ ܪܒܬܐ ܗ̱ܘܬ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܕܰܫܟܝܼܚܐ ܗ̱ܘܬ ܗܝܕܝܟ ܒܬܰܪܥܝܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܪܰܒܰܬ ܡܬܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܗ ܘܟܟܪ̈ܘܗܝ ܘܬܚܘ̈ܡܘܗܝ ܘܚܝ̈ܠܘܗܝ ܡܫܰܘܫ̈ܛܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܟܕ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܐܬܚܦܛܘ ܘܐܬܝܰܬܪܘ ܠܡܬܰܪܣܝܘ ܘܡܰܫܩܝܘ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܫܳܩ̈ܝܳܬܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܝܢܰܡܝܼܟܳܝ̈ܬܐ ܕܡܫܩ̈ܠܐ ܕܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܗܒܳܢܝܐ܆ ܐܰܥܬܰܪܘ… ܘܐܫܬܪܬܚܘ… ܘܐܬܗܒܒܘ ܒܙܢܐ ܕܡܪܝܡ ܓܒܝܼܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܚܳܙܝܢܢ ܕܢܳܦܚܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܒܬܰܪ̈ܡܝܳܬܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܳܬܐ ܕܡܫ̈ܡܫܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܚܝ̈ܬܐ. ܘܒܝܕ ܣܘܼܥܪܢܐ ܗܢܐ ܦܪܰܩܛܝܼܩܳܝܐ ܦܳܫܘ ܘܟܰܬܪܘ ܒܰܚܢܳܝܐ ܕܢܝܫܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܛܢܳܢ̈ܐ ܘܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܐ ܘܦܝܠܣ̈ܘܦܳܝܐ ܘܣܶܦܪ̈ܳܝܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘ̈ܓܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܫܶܓܡܐ ܘܥܰܡܠܐ ܐܡܝܼܢܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܬܐ ܕܝܼܢܰܡܝܼܟܳܝܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܡܩܒܠܐ ܗ̱ܘܬ ܠܕܪܓܐ ܘܫܘܼܠܛܢܐ ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܐܝܟ ܩܝܳܡܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܗܰܦܟܝܢ ܠܦܘܬ ܩܝ̈ܡܝܗܿ܆ ܒܳܛܠܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ: «ܟܠ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܓܪ ܟܰܟܪܗ܆ ܡܫܬܰܩܠܐ ܡܢܗ ܘܡܬܝܰܗܒܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.»

 ܪܝܫܘܼܬܐ ܗܕܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܪܘܼܚܢܳܝܬܐ ܕܠܐ ܥܳܕܐ ܥܠܝܗܿ ܫܘܼܚܠܳܦܳܐ.

 

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ