ܫܘܼܟܳܢܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܕܫܢܬ 2022

ܫܘܼܟܳܢܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܕܫܢܬ 2022

 ܪܒܢܐ ܡܝܩܪܐ ܡܠܦܢܐ ܐܣܥܕ ܨܘܡܐ܆ ܪܝܫܢܐ ܕܣܝܼܥܬܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܐܪܡ.

ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܢܨܝܼ̈ܚܐ ܘܰܙܡܝ̈ܢܐ ܡܛܝ̈ܒܐ ܡܝܩܪ̈ܐ.

 ܥܡ ܫܠܡܐ ܘܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ:

ܗܿܝ ܕܫܰܪܝܪܐ܆ ܐܬܥܰܙܙܰܬ ܪܘܼܚܝ ܘܰܥܫܶܢ ܣܰܒܪܝ ܘܝܶܪܒܰܬ ܦܨܝܼܚܘܼܬܝ ܒܐܓܪܬܟܘܢ ܕܡܰܘܕܥܐ ܗ̱ܘܬ ܕܠܡ «ܣܝܼܥܬܐ ܕܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܕܐܪܳܡ» ܦܶܣܩܰܬ ܕܬܶܬܶܠ ܦܘܼܪܥܳܢܗܿ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝܐ ܕܰܫܢܰܬ 2022 ܐܝܟ ܝܰܕܥܳܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܪܘܼܡܪܳܡܳܐ ܠܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܟܬܳܒܝ ܣܘܪܝܝܐ: «ܛܰܣܪܳܪܐ ܘܒܘ̈ܝܐܐ ܕܣܰܒܪܐ». ܗܢܐ ܕܒܥܰܡܠܐ ܪܒܐ ܐܬܦܪܶܣ ܫܢܬ 2021  ܐܝܟ ܦܐܪܐ ܟܬܝܼܒܬܳܢܳܝܐ ܕܚܶܒ̈ܠܐ ܬܰܙܝ̈ܙܶܐ ܘܐܘܼܟ̈ܦܳܢܐ ܥܰܙܝ̈ܙܶܐ ܡܦܰܪ̈ܕܳܢܐ ܕܫܶܢܬܐ.

ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܐܢ ܠܐ ܡܰܡܠܶܟ ܗ̱ܘܐ ܣܘܼܟܠܳܐ ܣܦܝܼܪܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܘܦܶܪܣܶܬ܆ ܠܐ ܢܳܨܚ ܘܐܦܠܐ ܢܳܨܦ ܗ̱ܘܐ ܩܳܠ ܨܰܘܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗܢܐ ܒܰܦܢܝܼܬܟܘܢ. ܘܠܐ ܡܰܩܢܐ ܗ̱ܘ ܦܝܳܣܐ ܠܨܶܒܝܳܢܟܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܬܟܬܒܘܢ ܘܬܐܡܪܘܢ: «ܐܰܘܣܶܦ ܦܳܣܘܿܩܳܐ ܚܰܕܬܐ ܠܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܢ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܐܪܳܡܳܝܬܐ ܕܳܪܳܢܳܝܬܐ.» ܦܨܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܨܒܝܢܟܘܢ ܘܐܬܩܰܒܠ ܡܢܟܘܢ. ܘܒܗܕܐ ܚܳܫܒ ܐ̱ܢܐ ܕܰܚܢܺܝܼܬ ܠܢܝܼܫܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܼܢ ܐܬܪܐ ܒܪܝܼܟܐ܆ ܩܘܒܳܠܛܝܒܘ ܦܳܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܟܘܢ. ܘܬܘܕ̈ܝܬܐ ܠܒܳܢ̈ܝܳܬܐ ܠܡܝܰܩܪܳܢܘܼܬܐ ܕܫܘܼܟܳܢܟܘܢ ܡܠܰܒܒܳܢܐ. ܐܰܡܝܼܪܐ ܗ̱ܝ: «ܕܠܐ ܚܳܙܐ ܠܫܘܼܦܪܳܐ ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܰܗܝܼܪܝܼܢ ܕܰܘ̈ܩܰܘܗܝ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܡܛܰܠܶܩ܆ ܘܩܘܼܠܳܣܳܐ ܡܦܰܢܶܩ.»

ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܦܨܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܓܳܠܐ ܐ̱ܢܐ ܢܒ̈ܗܰܝ ܘܗܶܕ̈ܣܰܝ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܶܦܪܝܐ ܐܘܼܪܗܳܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܰܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܦܘܼܣܩܳܢܐ ܕܡܰܠܦܢܐ ܐܰܣܥܰܕ ܨܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܬܐ ܕܢܶܫܬܰܡܠܐ ܣܘܼܘܳܚܳܐ ܘܝܘܼܐܒܐ ܕܡܰܚ̈ܒܳܢܐ.

ܫܘܼܟܳܢܐ ܡܿܢ ܪܰܗܒܘܿܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܫܬܰܟܰܢ ܠܚܘ̈ܦܳܛܐ ܘܟܘܫܳܪ̈ܐ ܕܡܶܬܝܰܩܪܳܢܐ. ܘܛܘܼܦܣܐ ܗ̱ܘ ܡܬܡܰܪܝܳܢܐ ܘܗܶܕܣܳܢܳܝܐ ܕܫܳܓܰܪ ܠܘܼܒܳܛܐ ܘܓܘܼܪܳܓܳܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܕܡܫܰܟܢܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܟܢܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܟܰܢ ܐܠܐ ܒܳܬܪ ܟܘܼܢܳܫ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܥܘܼܗ̈ܕܳܢܐ ܠܦܘܼܪܥܳܢ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܕܫܰܗܪܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܕܗܳܘܐ ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܓܰܘܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܕܝܼܢܳܝܐ «ܘܢܰܗܝܪܐ» ܦܳܪܥ ܐܝܼܩܳܪܐ ܠܩܘܼܒܠܳܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ. ܘܠܐ ܒܳܐܬ ܠܘܬܗ ܦܘܼܪܥܳܢܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܠܰܐܝܐ «ܕܩܰܢܝܳܐ ܣܦܝܼܪܐ». ܕܐܰܓܪܐ ܒܚܝܼܪܐ ܦܳܪܥ ܠܒܘܼܕܳܩܐ ܕܥܰܡܠܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ.

ܗܿܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ܆ ܬܰܪܥܝܬܝ ܥܰܢܝܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܝܳܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܳܢܳܝܬܐ. ܘܫܓܝܡ ܐ̱ܢܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܝܶܠܦܶܬ ܡܼܢ ܛܰܝܒܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܓܰܘܢܳܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܪܳܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܕܡ ܠܩܘܼܕܳܝܐ ܕܫܘܼܒܚܐ ܘܕܰܪܓܐ ܒܰܛܢܳܢܐ ܫܢܝܼܙܐ. ܘܐܦܠܐ ܥܶܒܕܶܬ ܡܕܡ ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܟܘܠ ܘܐܶܥܬܰܪ. ܐܠܐ ܐܶܟܠܶܬ ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܥܒܕ ܘܐܶܫܰܡܫ. ܘܠܐ ܩܳܡܬ ܒܓܰܒܐ ܕܗܳܢܳܐ ܘܕܗܿܘ. ܘܦܳܫܶܬ ܟܕ ܡܬܥܰܙܐ ܐ̱ܢܐ ܣܰܪܝܼܟܳܐܝܬ ܒܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܒܘܼܝܳܢܐ ܚܠܝܼܡܐ. ܘܝܘܡܢ ܦܨܼܝܼܚ ܐ̱ܢܐ ܕܡܳܙܓ ܐ̱ܢܐ ܗܿܘ ܕܥܰܬܝܩ ܘܐܒܳܗܳܝ ܒܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܚܕܰܬܐ ܘܒܪܘܼܚܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܳܐ: «ܐܶܢܗܘܼ ܕܬܺܐܬܪ ܘܬܶܬܓܰܪ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܣܳܐܡ ܐܢ̱ܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܣܝܼܡܬܐ ܕܦܘܼܪܥܳܢܳܐ ܣܰܓܝܐܐ. ܘܐܶܢܗܘܼ ܕܓܳܕܫܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܘܿܩ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܡܼܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܟ. ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܐܰܪܐ ܟܰܝ ܝܳܐܐ ܠܝܳܠܶܕܬܐ ܕܬܰܗܡܶܐ ܒܰܒܪܗܿ ܟܕ ܚܳܙܝܳܐ ܕܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ ܐܰܘܚܶܠܘ ܡܼܢ ܐܳܣܝܘܼܬܐ؟».

ܘܒܟܠܗ ܗܢܐ ܡܬܚܐ ܢܰܓܝܼܪܐ ܕܬܫܡܫܬܝ܆ ܚܕܐ ܝܶܠܦܶܬ ܡܼܢ ܘܳܠܝ̈ܬܐ ܕܰܢܩ̈ܰܫܝ ܒܰܬܪܰܥ ܡܫܰܐܠܘܼܬܝ ܬܐܪܬܳܢܳܝܬܳܐ:  ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܟܝܼܬܐ ܠܐ ܡܬܬܥܝܼܩܳܐ܆ ܘܬܐܪܬܐ ܒܩܺܝܼܬܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܠܚܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܳܚܡ ܐܬܪܗ ܘܒܳܥܐ ܕܰܢܫܡܫ ܝܳܪܬܘܼܬܗ ܒܫܘܼܪܝܐ ܩܐܡ ܕܐܘܪܚܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܐܢ ܠܐ ܛܳܥܢ ܣܰܟܪܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܓܰܒ̈ܝܼܢ ܠܐ ܡܬܦܰܨܐ ܡܼܢ ܫܘ̈ܩܳܦܐ ܘܢܘܼ̈ܬܦܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܢ ܬܐܪܬܗ ܕܰܟܝܐ ܘܡܼܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܩܝܐ…!

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ܆ ܐܘܼܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܕܘܼܪܳܪܐ ܘܟܘܼܬܳܫܳܐ ܠܘܩܒܠ ܥܳܪ̈ܘܿܨܳܬܐ ܘܰܓܙ̈ܡܐ ܘܠܘܼ̈ܚܳܡܶܐ ܡܰܟܝ̈ܢܶܐ ܕܡܳܚܝܢ ܘܨܳܠܦܝܼܢ. ܘܡܶܬܦܰܫܩܐ ܟܪܘܼܒܝܳܐ ܕܨܳܪܶܐ ܠܐܪܥܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܕܢܶܫܩܘܼܠ ܡܢܗܿ ܙܝܙ̈ܢܐ. ܘܪܶܫܝܳܢܐ ܕܨܳܪܶܐ ܠܠܒܐ ܕܢܶܫܩܘܿܠ ܡܢܗ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ. ܕܢܳܚܬܳܐ ܘܥܳܡܕܳܐ ܒܰܥܡܘܿܩ ܪܘܼܚܳܐ ܠܡܰܣܳܩܘܼ ܐܪ̈ܳܙܝܗܿ ܟܣ̈ܰܝܐ. ܦܶܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܦܪ̈ܥܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܢܝܐ ܐܦ ܝܘܼܠܦܢ ܬܪܒܝܼܬܐ. ܘܰܚܫܝܼܒܳܐ ܘܡܰܢܝܐ ܒܝܢܬ ܐܳܕܫ̈ܐ ܕܝܘ̈ܠܦܳܢܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܬܰܪܫܐ ܘܰܒܗܘܿܢ ܡܬܪܰܒܝܐ ܒܰܚܫܘܼܠܝܳܐ ܘܰܓܒܘܼܠܝܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܘܰܡܫܝܼܚܳܐ. ܘܦܳܪܣܳܐ ܘܓܳܠܚܳܐ «ܫܘܘ̈ܕܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܐ ܕܡܬܬܨܝܼܪܝܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ» ܒܪܘܼܟܳܒܐ ܦܪܝܼܫܐ. ܘܕܰܘܪܳܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܘܰܡܦܝܼܣܳܢܐ ܩܰܢܝܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐ̱ܢܫܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܟܰܗܪܳܒܳܐ ܕܠܐ ܡܬܶܚܙܐ ܐܠܐ ܡܰܢܗܰܪ ܘܰܡܫܰܒܠ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܨܝܠܐ ܦܪܝܼܫܐ. ܕܢܳܛܦ ܘܢܳܨܶܠ ܥܘܼܬܪܗܿ ܣܦܝܼܪܳܐ ܒܐܘ̈ܢܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܫܒܰܩ ܘܫܳܒܶܩ ܕܢܶܫܬܰܓܢܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܗܘܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܩܳܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܣܳܦܪܳܐ ܦܪܰܢܫܳܝܳܐ Albert Camus ܐܠܒܶܪܬ ܓܰܡܘܼܣ (1913-1960): «ܟܰܪ ܕܐܝܬ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܫܟܺܝܼܚ ܬܰܡܳܢ ܐܦ ܣܰܒܪܳܐ.»

ܒܡܰܪܕܝܼܬܐ ܡܿܢ ܕܚ̈ܝܐ ܒܰܙܒܰܢ ܨܳܘܝܳܐ ܚܘܝܼܚܘܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܰܗܦܝܼܟܘܼܬܐ ܡܶܫܬܰܠܛܐ ܚܠܳܦܝܗܿ ܩܶܨܰܬ ܩܘܼܛܥܐ ܘܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܳܪ̈ܘܿܨܳܬܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡܶܣܬܶܢܩ ܠܐܝܳܠܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܐ ܗܕܐ ܕܩܰܢܝܐ ܚܰܝܠܐ ܡܰܩܠܳܢܳܐ ܘܡܰܕܠܳܢܳܐ. ܘܒܰܕܡܘܼܬ ܓܘܼܚܟܳܐ «ܒܘܼܪܣܳܡܐ» ܚܘܝܼܚܳܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܡܶܣܬܰܟ̈ܠܳܢܐ ܒܰܙܒܰܢ ܛܘܼܠܳܥܳܐ ܘܩܘܼܛܳܥܳܐ ܘܰܗܦܝܼܟܘܼܬܐ. ܕܦܳܬܚܳܐ ܓܝܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܘܒܳܕܪܳܐ ܙܰܪ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ: «ܩܶܪܝܳܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܨܳܬܐ܆ ܥܰܡܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܝܼܠܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܰܕܙܳܪܥ ܪܘܼܚܳܐ. ܘܚܳܨܕ ܡܰܫܒܳܐ ܘܥܰܠܥܳܠܐ. ܫܳܘܐ ܓܝܪ ܩܶܪܝܳܢܐ ܫܚܝܼܡܳܐ ܥܡ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܦܰܚܝܼܚܬܳܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܫܶܒܠܐ ܕܠܐ ܩܰܡܚܳܐ. ܘܠܰܥܡܝܼܪܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܕܩܳܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܫܳܩܳܐ܆ ܥܡܝܼܪܐ ܟܳܢܫ ܕܐܶܓܳܪ̈ܐ. ܘܦܘܼܠܚܳܢܗ ܗܳܘܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܐܦ ܥܰܡܠܗ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܳܢܳܐ.»

ܘܩܪܝܼܚܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܒܶܠܥܕ ܣܳܦܪܘܼܬܐ «ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܟܳܬܘܿܒܘܼܬܐ» ܠܐ ܡܶܬܬܰܪܥܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܪܫܳܐ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ. ܘܗܕܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܕܳܢܚܳܐ ܘܡܬܚܰܙܝܐ ܒܰܣܝ̈ܳܡܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܘܰܕܟܳܬܘ̈ܒܐ ܥܳܠܡ̈ܢܳܝܐ. ܘܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (306-373) ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ: «ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܰܪܛ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܬܰܘܕܥܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܪܰܡܪܡܳܟ܆ ܘܰܒܪܺܫܳܐ ܕܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܬܰܘܬܒܳܟ. ܘܪܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܳܟ܆ ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܟ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܣܳܢܳܐܟ. ܠܳܐ ܐܰܒܽܘܼܟ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܡܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܚܽܘܼܟ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܳܚܡܳܟ. ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܪܺܝܡܽܘܼܢܳܗ̇ ܠܫܶܕܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܘܝܽܘܼܠܦܳܢܳܟ. ܝܕܰܥܬܳܟ ܡܝܰܩܪܳܢܺܝܬܳܟ܆ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܢܫܰܡܫܽܘܼܢܳܟ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܢܫܰܡܠܽܘܢ ܢܝܳܚܳܟ܆ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠܫܳܥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܺܝܼܬܳܐ. ܒܰܕ ܚܰܝܽܘܼܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܡܺܝܬܽܘܼܬܳܐ ܠܠܳܐ ܝܕܰܥܬܳܐ.»

ܡܼܢ ܟܠܦܪܘܿܣ ܡܶܬܢܰܩܠܐ ܐܘܼܪܚܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܰܠܐ ܡܰܪܕܝܼܬܐ ܟܕ ܠܐ ܫܳܒܩܝܼܢܢ ܕܢܶܟܡܰܕ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܰܢ ܘܕܶܠܩܳܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܕܣܦܪܝܘܼܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܝܳܪܒܳܐ ܘܥܳܫܢܐ ܟܕ ܡܰܫܩܶܝܢܢ ܘܡܰܪܘܶܝܢܢ ܐܝܠܢܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܝܳܗܒ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܛܥܝܢܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܢ ܗܿܝ ܕܡܶܬܬܰܪܣܝܐ ܡܼܢ ܡܰܕܥܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܗܰܘܢܐ ܡܰܟܝܟܐ ܕܪܰܚܝܼܩ ܡܢ ܚܘܒܐ ܢܰܦܫܳܢܝܐ ܕܝܳܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܠܐ ܪܳܥܐ ܓܙܳܪܐ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܢܐܟܘܠ. ܐܠܐ ܐܳܟܠ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܢܶܪܥܐ

ܘܬܢܢ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܰܕܟܼܰܪ ܚܕ ܡܼܢ ܪ̈ܘܼܨܳܢܐ ܕܓܳܬܶܐ Goethe (1749-1832) ܗܿܘ ܡܠܦܢܐ ܛܰܪܩܐ ܕܡܰܚܰܫܰܒܬܐ ܐܠܰܡܰܢܳܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ: ܟܕ ܗ̱ܘ ܣܳܐܩ ܐ̱ܚܪ̈ܝܳܬܐ ܐܫܬܐܠ ܕܡܳܢܘ ܨܒܝܢܗ ܐ̱ܚܪܳܝܐ. ܦܰܢܝ ܘܐ̱ܡܪ: «ܐܝܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܡܚܘܐ ܕܩܘܼܦܳܠܐ ܕܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܕܚܶܫܘܟܳܐ ܘܒܘܼܕܳܪܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܪ̈ܥܝܳܢܐ ܘܕܘܼܒܪ̈ܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ. ܡܶܟܐ ܒܦܰܪܗܣܺܝܐ ܕܒܰܣܝܼܡܘܼܬܟܘܢ ܡܰܩܶܦ ܘܐܡܳܪ ܐ̱ܢܐ: ܐܝܢ܆ ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܢܳܢܳܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܚܰܘܣܳܢܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܪܘܼܚܳܦܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ. ܩܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܥܪܝܼܡܘܼܬܐ. ܩܰܠܝܼܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܶܬܪܘܨ ܫܒܝܼܠܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ ܒܐܘܼܪܰܚ ܫܰܝܢܐ ܘܫܠܳܡܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܛܘܼܘܳܪܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܐ.

ܠܐ ܒܳܥܐ ܐܢܐ ܕܐܰܘܪܶܟ. ܕܚܳܓܪܳܐ ܘܚܳܝܒܳܐ ܡܠܬܝ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܐܬܠ ܪܘܼܨܳܢܳܐ ܣܳܦܩܐ. ܐܠܐ ܒܦܘܼܪܣܐ ܗܢܐ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܰܪ: ܐܢ ܒܐܬܪܐ ܘܐܢ ܒܓܳܠܘܬܐ ܣܢܝܼܩܝܢܢ ܠܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܥܝܼܪܘܼܬܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪ̈ܐ ܘܰܙܗܝܼܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܶܣܪܘܿܚ ܚܘܼܒܐ ܒܣܶܢܶܐܬܐ ܘܚܶܡܬܐ. ܘܫܰܝܢܐ ܒܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܗܶܪܬܐ. ܘܡܬܝܐܒ ܐ̱ܢܐ ܕܢܙܠܘܥ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܪܰܒܘܼܬ ܢܰܦܫܐ (ܐܡܐ ܕܦܶܓ̈ܝܳܢܐ ܘܗܶܢ̈ܝܳܢܐ) ܘܢܶܬܠܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܙܥܘܼܪܘܼܬ ܢܦܫܐ (ܐܡܐ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ).

ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܫܘܘ̈ܫܳܛܐ ܓܳܕܠܝܼܢ ܛܰܘܣܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܚܳܒܨ ܥܰܘܠܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. ܘܫܘܼܩܪܐ ܦܳܓܥ ܡܼܢ ܟܠ ܫܘܼܩ. ܘܪܘܿܟ ܪܘܿܟ. ܘܢܝܼܚ ܢܝܼܚ. ܘܝܘܿܡ ܒܝܘܿܡ ܡܶܬܓܪܳܦܘܼ ܡܶܬܓܪܶܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܣܟܢܘܼܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܗܳܘܝܐ ܥܶܠܬܐ ܕܢܬܚܰܦܘܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܩܳܝܡܝܼܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܗܳܘܝܢܢ ܡܫܰܘ̈ܫܛܳܢܐ ܘܠܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܬܳܢܐ. ܘܝܰܬܝܼܪ ܡܶܬܥܰܫܢܝܼܢܢ ܠܰܡܫܰܡܫܘܼ ܡܪܕܘܬܢ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܢ. ܡܕܝܢ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܙܳܟܘܬܐ ܢܶܬܠܰܘܘܢ ܠܟܠܡܢ ܕܰܚܙܝܼܩ ܘܡܬܚܰܙܩ ܒܢܘܼܛܳܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܳܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܡܳܪܬ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܰܪ̈ܩܐ.

ܘܬܘܕܝ ܣܓܝ ܠܡܰܫܡܰܥܬܟܘܢ ܘܠܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܟܘܢ ܘܰܡܝܰܩܪܢܘܬܟܘܢ. ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܘܟܘܼܫܪܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܠܟܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ. ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ.

19 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2022 : ܐܣܛܢܒܘܠ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ