ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܝܘܣܦ

ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ؟

ܠܐ ܐܶܬܐ ܠܰܡܫ̈ܝܼܚܳܝܶܐ. ܒܕ ܩܕܳܡ ܡܶܢܶܗ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܐܳܦܠܐ ܚܰܕ ܡܫܝܼܚܳܝܐ.

ܐܶܬܳܐ ܐܘܼܣܳܝܳܐ ܠܰܟܪܝܼܗܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܥܘܼܬܪܳܐ ܠܦܰܩܝܼܪܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܒܘܼܝܳܐܐ ܠܐܰܒܝܼܠܐ.

ܐܶܬܳܐ ܣܳܡܟܳܐ ܠܰܙܥܘܼܪܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܬܰܩܕܳܐ ܠܣܳܒܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦܝܢܼܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܨܰܗܝܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܡܒܰܝܐܢܐ ܠܝܼܚܺܝܼܕܳܝܐ.

ܐܶܬܳܐ ܟܺܐܢܘܼܬܳܐ ܠܰܛܠܝܼܡܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܡܟܰܦܪܳܢܐ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܰܟܳܝܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܠܒܘܼ̈ܓܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܛܪܓܳܢܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܘܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܘܐܰܒܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܘܣܳܡܟܳܐ ܡܫܝܼܚܳܐ.

ܐܶܬܳܐ ܠܦܘܼܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܢܳܐܝܬ.

ܢܘܼܗܳܪܐ: ܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܥܪܒܳܝܐ ܠܣܘܼܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܡܫܝܼܚܳܐ ܡܿܢ ܡܰܘܕܰܥ ܘܐܡܿܪ:

«ܐܢܳܐ ܐܶܬܝܬ. ܕܚܰܝ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܝܼܪ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ.»

(ܝܘܚܢܢ 10: 10)