ܡܰܣܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܕܥܰܘܠܐ

ܡܰܣܟܿܠܳܢܘܼܬܐ ܕܥܰܘܠܐ

ܥܰܘܠܳܐ ܡܿܢ ܥܒܳܕܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܟܶܐ ܘܢܳܟܶܐ ܙܶܕܩܳܐ ܪܝܼܫܳܝܳܐ ܕܩܰܪܝܼܒܳܐ. ܘܣܘܼܥܪܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܙܶܠܡܳܐ ܘܐܠܡܐ ܕܩܳܢܐ ܚܰܝܠܐ ܛܳܠܘܿܡܳܐ ܘܒܳܙܘܿܙܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܕܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܦܠܚܳܢܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܒܪܢܫܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܘܼ. ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܗܰܦܟܳܝܳܐ ܗ̱ܘ ܕܟܺܐܢܳܐ. ܘܣܰܩܘܼܒܠܳܝܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܥܘܶܠ ܘܡܰܣܟܶܠ ܒܩܘܼܕܫܳܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܥܰܡܠܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܝܰܩܪ̈ܶܐ[1] ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܟܕ ܣܳܪܰܚ ܙܶܕܩܰܝ̈ܗܘܢ ܒܬܶܢܝܳܐ ܥܳܠܘܿܒܳܐ ܘܥܳܫܘܿܡܳܐ ܕܝܰܨܪܳܐ ܒܝܼܫܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܥܩܺܝܼܡܳܐ..

ܐܝܟ ܐܝܼܬܝܳܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܳܐ ܡܿܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܟܰܝܰܢ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܗܘܼܠܳܢܳܝ̈ܬܐ. ܘܡܼܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܣܘܼܟ̈ܠܳܝܳܬܐ. ܘܗܺܝܼܝܘܼܬܗ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܠܐ ܕܳܢܚܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܨܳܡܚܳܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܦܰܛܢܐ ܘܓܘܼܡܳܪܐ ܬܰܩܢܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ ܣܘܼܢܩܳܢܗܘܢ. ܘܒܡܶܬܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܫܬܰܒܠܳܢܘܼܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܬܝܼܪܐ ܘܫܰܒܰܗܪܳܢܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܘܚܶܡܬܳܢܳܐ ܘܰܦܠܝܼܓܳܐ ܘܰܡܚܰܒܠܐ ܗܳܢܐ ܕܣܘܼܓܰܐܬ ܟܰܕܳܒܘܼܬܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܡ ܢܰܦܫܗ ܘܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܰܕܒܺܝܼܪ ܠܪܶܚܡܰܬ ܡܩܳܡܳܐ ܘܕܰܪܓܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܪܰܒܘܼܬܐ ܘܝܰܥܢܘܼܬܳܐ ܟܕ ܗܘܼ ܠܐ ܪܓܝܼܫ. ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܫܰܪܝܼܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܰܬܪܝܼܨܘܼܬ ܠܒܳܐ ܘܰܒܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܕܥܡ ܢܦܫܗ ܘܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܝܳܪܒܳܐ ܘܣܳܓܝܳܐ ܦܠܝܼܓܘܼܬܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܗ ܘܰܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܟܕ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܚܰܦܝܳܐܝܬ ܠܡܶܠܒܰܫ ܐܰܦܘܼܕܳܐ ܕܪܰܒܘܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ. ܘܪܰܒܰܬ ܡܫܝܼܡܳܢܝܼܬܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܗܿ ܕܪܶܓܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܡܶܬܛܰܫܝܳܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܶܐ ܘܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܟܳܒܶܫ ܘܙܳܟܐ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܙܩܝܼܦܳܐ ܕܪܒܘܼܬܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܝܰܨܪ̈ܶܐ ܒܝܼ̈ܫܶܐ ܘܚܘܼܬܚ̈ܳܬܐ ܡܚܰܒ̈ܠܢܐ܆ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܫܬܰܝܰܢ ܠܐ ܥܡ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܘܐܳܦܠܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܩܐܡ ܚܝܠ ܦܠܝܼܓܘܼܬܐ -(ܕܥܡ ܢܰܦܫܗ ܘܰܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ)- ܘܢܳܨܚܳܐ ܒܡܰܥܒܕ̈ܳܢܘܳܬܗܿ ܡܰܚܣܪ̈ܳܢܝܳܬܐ.

ܘܬܢܢ ܫܰܦܝܼܪ ܕܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܗܕܘܿܣ ܡܶܠܰܬ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523) ܕܒܗܿ ܐܡܿܪ: «ܗܰܝܡܢܘܼܬܐ ܓܝܪ ܡܫܰܚܠܦܳܐ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗ ܕܦܰܓܪܐ… ܣܰܟܠܐ ܓܝܪ ܫܳܐܛ ܠܐܝܢܐ ܕܡܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡܰܘܗܝܚܰܟܝܡܳܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܗ ܡܰܣܓܶܐ ܡܰܚܶܒ ܠܗܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܥܰܝܢܐ ܠܣܰܟܠܐ ܕܬܶܚܙܐ ܚܘܼܒܳܐ ܒܓܘ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐܥܠ ܗܕܐ ܪܒܘܼܬܐ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܠܗܘܰܙܥܝܼܦܘܼܬܐ ܡܶܬܟܰܬܒܐ ܠܗܘܩܰܫܝܘܼܬܐ ܘܰܕܚܝܼܠܘܼܬܐ ܡܶܬܪܰܫܡܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝܕܡܼܢ ܗܠܝܢ ܢܶܣܓܶܐ ܘܢܶܕܚܰܠܡܼܢ ܗܿܘ ܕܒܗܠܝܢ ܡܶܬܚܰܘܐ... ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܡܼܢ ܢܰܦܫܐ ܡܬܕܰܒܰܪ ܦܰܓܪܐ܆ ܬܰܩܢܐ ܗ̱ܘ ܘܰܚܠܝܼܡܳܐ ܟܠܗ ܕܘܼܒܪܗܘܢܘܐܝܟ ܕܦܐܐ ܠܒܰܪܢܫܐ ܡܬܕܰܒܰܪ ܒܬܰܩܢܘܼܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܰܡܠܝܼ̈ܠܐܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܨܶܒܝ̈ܢܰܝ ܦܰܓܪܐ ܡܕܰܒܪܝܼܢ ܠܗܿ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܕܘܼܒܪܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܡܬܕܰܒܪ ܒܪܢܫܐܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܙܘ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܓܝܼܓܳܬܗ ܕܠܐ ܡܼܰܪܓܫܳܢܘܼܬܐ ܡܫܬܰܡܫܝܼܢ ܡܢܗܘܥܠܗܕܐ ܡܬܓܠܶܙ ܠܗ ܐܦ ܡܼܢ ܡܬܬܰܘܝܳܢܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܢܰܩܝܼܦܳܐ ܠܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ... ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܰܚܠܝܼܛܐ ܢܰܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܶܝܗܿ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܡܕܰܒܪܐ ܠܗܐܦܠܐ ܚܰܙܳܝܬܐ ܕܰܩܢܘܿܡܗ ܗܳܘܝܳܐܘܠܐ ܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܳܝ̈ܩܳܢ ܠܗܿܘܠܐ ܚܰܫܝ̈ܗܿ ܕܝܠܗܿ ܩܒܝܼܠܝܼܢ ܠܗܿܐܠܐ ܐܝܟ ܣܰܡܝܐ ܕܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܚܙܳܬܐ ܕܩܢܘܿܡܗ ܘܡܼܢ ܚܙܳܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡܗܟܢܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܡܐ ܕܐܶܣܬܰܡܝܰܬ ܒܚ̈ܫܐ ܕܚܛܝܼܬܐܠܐ ܠܝܳܬܗܿ ܚܳܙܝܳܐ ܘܠܐ ܠܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ».

ܒܪܡ ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܳܐ܆ ܪܳܘܶܙ ܘܕܳܐܨ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܫܟܳܚܬܐ ܕܫܘܼܦܪܳܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܒܪܡ ܣܘܿܓܐܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝܢ ܛܥܶܐ ܘܰܛܫܶܐ ܫܘܼܦܪܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܨܶܦܬܳܐ ܠܰܫܟܳܚܬܶܗ. ܘܐܢ ܡܬܬܰܗܡܝܳܐ ܒܥܳܬܐ ܘܰܒܨܳܬܐ[2] «ܛܰܥܡܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ» ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܠܐ ܡܳܢܥ ܒܪܢܳܫܳܐ ܠܐܝܡܳܡܐ ܕܟܘܫܳܪ̈ܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ ܘܡܰܕܠ̈ܢܐ. ܘܦܳܐܫ ܒܠܠܝܐ ܕܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܫܚܝܼ̈ܡܐ ܘܡܰܠ̈ܙܳܢܐ. ܒܪܡ ܐܟܡܐ ܕܡܰܣܓܶܝܢ ܘܝܳܗܒܝܼܢ ܛܰܥܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܘܒܰܣܝܼܡܐ ܐܰܨܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܡܰܕܟܺܝܼܢ ܒܒܘܼܫܳܠܐ ܐܘ ܒܡܐܟܘܼܠܬܐ܆ ܒܗܿ ܒܰܕܡܘܬܐ ܡܘܼܙܳܓܐ ܘܣܘܼܩܳܡܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ ܡܢܝܼܚ ܘܡܰܩܢܶܐ ܡܰܕܥܳܐ ܚܠܝܼܡܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܬܡܬܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܝܼܬܐ ܕܡܫܰܒܠܢܳܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܒܕ ܐܠܘܼܠܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܰܦܛ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܙܳܕܩ ܕܢܶܬܒܛܶܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܡܟܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܐ ܒܗ ܐܦ ܪܘܼܚܳܐ ܕܡܶܬܚܰܦܛܐ ܒܦܘܼܪ̈ܣܶܐ ܐܘܼܟ̈ܦܳܢܳܝܐ ܕܝܳܗܒܝܼܢ ܬܘܼܩܦܳܐ ܡܣܝܼܡܳܢܳܐ ܠܩܪܳܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܪܝܼܪܳܐ ܕܡܶܣܬܕܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܬܚܰܙܝܢܐ ܘܗܿܘ ܠܐ ܡܬܚܰܙܝܢܐ.

ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܳܟܢܐ ܥܰܙܝܼܙ ܘܰܫܚܝܼܩ ܐܝܟ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܚܳܝܐ ܘܰܩܪܳܒܐ ܕܣܳܕܪ ܒܪܢܫܐ ܒܥܳܠܡܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܩܶܨܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܟܪܝܼܗܬܐ ܗܿܝ ܕܰܣܢܝܼܩܐ ܠܗܘܼܕܳܝܳܐ ܘܣܘܼܝܳܥܳܐ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܬܬܚܠܶܡ ܟܪܝܼܗܘܼܬܗܿ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܡܣܰܡ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܠܶܡ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܚܳܐܪ ܒܰܡܚܙܝܼܬܐ ܕܢܦܫܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܳܐܚ܆ ܥܳܡܶܛ ܘܡܶܬܚܢܶܩ ܒܘܼܝܳܢܗ܆ ܘܩܳܢܛ ܘܡܬܡܥܶܣ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܕܳܚܩܳܐ ܘܩܳܛܠܐ ܚܘܼ̈ܟܳܡܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܚܠܝܼܡܬܐ. ܘܒܰܨܒܘܼܬ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܘܼܬܐ ܫܟܝܼܚܬܐ ܗܟܢ ܟܳܬܒ ܘܐܡܿ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ (523): «ܐܝܕܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܣܰܩܘܼܒܠܐ ܐܘ ܬܰܠܡܝܼܕܳܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܗܝܢ ܕܛܳܒ̈ܬܐ ܕܳܚ̇ܠܰܬ܆ ܠܰܓܡܳܪ ܛܳܒܬܐ ܡܶܢܟ ܠܐ ܗܳܘܝܳܐ».

ܡܶܣܬܰܟܪܝܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܶܐ ܕܰܚܢܳܢܐ ܘܡܶܬܚܰܣܟܝܼܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܦܳܪܘܿܫܳܐ ܘܦܳܓܘܿܕܳܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܰܘܗܝ ܘܦܰܪܳܫܐ ܘܫܰܒܳܠܐ ܕܡܰܬܢܝܼܬܗ ܘܬܰܪܒܝܼܬܗ ܘܡܰܪܕܝܼܬܗ. ܘܡܶܟܳܐ ܡܶܬܦܠܰܚ ܘܡܶܫܬܰܪܐ ܥܰܘܠܐ ܘܡܰܡܠܶܟ ܒܘܼܝܳܢܳܐ ܚܢܝܼܩܐ ܘܨܶܒܝܳܢܐ ܩܰܢܝܼܛܳܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܐ ܘܝܰܥܢܳܐ ܘܚܰܣܳܡܐ. ܘܣܳܓܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܙܢ̈ܝܳܐ ܕܡܰܣܟܿܠܳܢܘ̈ܳܬܗ ܗܿܢܝܢ ܕܢܳܒ̈ܥܢ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ. ܡܛܠܗܳܕܐ ܗܟܢܐ ܡܨܰܠܐ ܗ̱ܘܐ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ (303-373) ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܐܰܣܓܳܐ ܠܢ ܒܘܼܝܳܢܐ܆ ܕܚܰܢܩܘܼܗܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܒܘܼܝܳܢܢ. ܡܼܢ ܥܰܦܪܐ ܡܪܝ ܓܒܰܠܬܳܢܝ܆ ܘܰܒܥܰܦܪܳܐ ܪܳܥܐ ܠܶܒܰܢ. ܟܡܳܐ ܓܝܪ ܕܰܬܫܝܼܓܝܘܼܗܝ ܠܦܰܓܪܰܢ ܡܼܢ ܛܝܼܢܳܐ ܠܰܣܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܪܳܗܛ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܬܥܰܠܝܘܗܝ ܠܠܶܒܰܢ ܨܝܕ ܥܝܼܪ̈ܐ܆ ܠܥܘܼܡܩܳܐ ܨܝܕ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܢܶܚܘܬ ܡܶܣܬܰܪܗܰܒ.»

ܘܦܐܝܐ ܕܢܶܕܥ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܚܠܝܼܡܳܐ ܘܚܺܐܪܐ ܠܐ ܡܬܶܩܢܐ ܐܠܐ ܕܢܶܬܬܚܝܼܪ ܒܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܬܶܬܒܛܶܠ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܠܰܡܚܰܪܳܪܘ ܒܘܼܝܳܢܗ ܡܼܢ ܚܢܘܼܩ̈ܝܐ ܕܥܰܘܠܐ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܫܰܦܝܪ ܡܬܒܰܕܰܩ ܘܡܬܦܰܫܰܩ ܫܰܪܒܰܐ ܕܟܝܼܪܐ ܒܡܶܠܰܬ ܡܪܝ ܣܳܗܕܘܼܢܐ (ܕܪܐ ܫܒܝܼܥܝܐ) ܗܿܢܐ ܕܟܳܬܒ ܘܐܡܿܪ: «ܫܬܘܿܩ ܡܳܕܶܝܢ ܡܼܢ ܕܝܼܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ: ܘܥܘܼܠ ܠܳܟ ܒܕܝܼܢܳܐ ܥܡ ܥܰܘܠܐ ܕܰܒܓܰܘܳܟ. ܫܰܪܳܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܘܼ ܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ: ܒܨܝܼ ܣܘܼܥܪ̈ܳܢܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܕܘܼܢ ܚܘ̈ܫܳܒܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܟ ܫܪܳܓܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ: ܕܬܶܚܙܶܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܗ ܕܚܶܫܘܿܟܳܐ ܕܒܳܟ. ܐܰܦܶܩ ܛܡܝܼܪ̈ܳܬܗ: ܘܦܰܪܣܳܐ ܣܬܝܼܪ̈ܳܬܗ ܒܝܬ ܠܟ ܘܠܐܠܗܐ: ܩܕܳܡ ܕܢܶܡܛܐ ܝܰܘܡܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܠܢܳܫ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܬܦܰܪ̈ܣܝܳܢ».

ܘܐܟܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥܐ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܫܳܬܩ ܒܪܢܳܫܐ ܡܼܢ ܕܝܼܢ̈ܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܘܠܐ ܕܳܐܢ ܥܰܘܠܶܗ ܓܰܘܳܝܐ܆ ܥܡ ܙܰܒܢܐ ܒܳܨܰܪ ܘܙܳܥܰܪ ܘܒܰܚܕܐ ܠܡܐܡܪ ܟܳܡܕ ܘܕܳܥܶܟ ܚܝܠ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܫܰܦܝܼܪ̈ܐ ܘܝܰܩܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܢܳܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܘܬܳܟܒܝܼܢ ܘܡܫܬܰܠܛܝܼܢ ܚܠܳܦܝܗܘܢ ܚܘܼܫ̈ܳܒܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܣܢܰܝ̈ܐ ܕܫܘܼܥܠܳܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܕܳܠܚܝܼܢ ܡܘܼܙܳܓܰܐ ܕܡܰܘܥܝܼܬܗܘܢ ܘܰܕܓܰܘܳܐ ܫܘܳܬ. ܡܟܐ ܩܳܪܳܐ ܘܩܳܫܝܳܐ ܪܘܼܚܳܐ ܘܣܳܡܝܳܐ ܥܰܝܢܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܘܢܳܚܶܒ ܒܘܼܝܳܢܐ. ܘܡܶܨܛܰܥܠܝܼܢ ܫܒܝ̈ܠܐ ܡܢܝܼܚ̈ܢܐ ܘܡܶܬܬܰܚܬܐ ܕܰܪܓܳܐ ܘܐܰܩܡܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܙܰܗܰܪ ܝܥܩܘܒ ܫܠܝܼܚܐ ܟܕ ܐܡܿܪ: «ܡܰܢܘܼ ܡܢܟܘܢ ܕܚܰܟܝܼܡ ܘܰܪܕܶܐ؟ ܢܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܒܗܘܼ̈ܦܳܟܐ ܫܰܦܝܼܪ̈ܐ. ܒܚܶܟܡܬܐ ܡܰܟܝܼܟܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܪܝܼܪܳܐ ܐܝܬ ܒܟܘܢ܆ ܐܘ ܚܶܪܝܳܢܐ ܒܠܶܒ̈ܝܟܘܢ܆ ܠܐ ܬܶܬܚܰܬܪܘܢ ܥܠ ܩܘܼܫܬܐ ܘܰܬܕܰܓܠܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܚܟܡܬܐ ܡܼܢ ܠܥܶܠ ܠܐ ܢܶܚܬܰܬ܆ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܐ܆ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܚܣܳܡܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ܆ ܬܰܡܢ ܐܦ ܕܠܘܼܚܝܳܐ ܟܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܝܼܫ. ܚܟܡܬܐ ܕܝܢ ܕܡܼܢ ܠܥܶܠ܆ ܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܰܟܝܼܟܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܝܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܦܺܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܕܠܐ ܦܳܠܓܘܼܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܐܦ̈ܐ ܠܐ ܢܳܣܒܳܐ. ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܙܰܕܝܩܘܼܬܐ܆ ܒܫܰܝܢܳܐ ܡܶܙܕܰܪܥܝܼܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܳܒܕܝܼܢ ܫܠܳܡܳܐ» (ܝܥܩܘܒ 3: 13-18).

ܒܰܕܓܘܢ ܩܪܝܼܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܪܳܚܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܚܘܼ̈ܫܳܒܶܐ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܘܰܥܝ̈ܕܐ ܣܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܒܘܼ̈ܟܝܐ ܙܥܝ̈ܦܶܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܘܐܦܠܐ ܒܳܗܪܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܦܳܬܚܝܼܢܢ ܬܪܰܥ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܡܰܕ̈ܥܶܐ ܘܒܘ̈ܝܳܢܐ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܚܰܟܿܡ̈ܳܢܐ ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܒܐܘܼܪܚܳܐ ܗܕܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܟܒܘܿܫ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܣܢܰܝ̈ܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܩܘܼܕ̈ܳܫܶܐ ܘܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܗܟܢ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܘܒܳܗܪܝܢܢ ܒܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܐܶܡܗܿ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܘܥܳܒܕܝܼܢܢ ܠܶܒܰܢ ܘܚܘܼܫܳܒܰܢ ܘܡܰܕܥܰܢ ܘܒܘܼܝܳܢܢ ܐܰܦܢܳܐ «ܟܐܡܬ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܗܝܼܢܬܐ» ܠܥܰܡܠܰܐ ܘܚܰܘܩܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܕܡܰܓܥܰܠ ܠܒܛܝܼܠܘܬܢ.

ܕܚܺܐܪܘܼܬܐ ܓܝܪ ܘܟܺܐܢܘܼܬܐ ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܼܬܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܚܠܰܝ̈ܐ ܘܰܛܥܝ̈ܡܐ ܕܫܘܼܓܒܳܝܳܐ[3] ܘܪܘܼܡܪܳܡܳܐ ܕܐܝܩܳܪܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܪܘܼܚܳܦܳܐ ܘܛܳܒܬܐ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܙܠܝܼܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܰܚܝܳܢܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܼܬܐ  ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ.

[1] ܝܰܩܪܳܐ: Değer / Value

[2] ܟܳܬܒ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܫܰܪܒܳܐ ܗܢܐ: «ܒܥܳܬܐ ܘܰܒܨܳܬܐ ܚܳܬܗܿ܆ ܒܢ̈ܳܬܐ ܐܶܢܘܢ ܕܚܐܪܘܼܬܐ.»

[3]  ܫܘܼܓܒܳܝܳܐ: Tercih / Seçenek / Alternatif / Option / Choice / Preference / Alternative

ܢܘܗܪܐ: ܡܼܢ ܟܰܕܘܼ ܒܛܝܼܢܝܢ ܗ̱ܘܘ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܘܒܳܥܐ ܗ̱ܘܝܬ ܕܐܶܓܢܘܿܒ ܦܶܠܥܳܐ ܡܕܡ ܠܡܶܟܬܰܒ ܟܬܝܼܒܬܐ ܗܕܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܟܐܢ 6 ܫܒܛ 2023 ܫܰܦܪܳܐ ܒܟܝܼܪܳܝܳܐ ܫܳܥܬܐ ܠܐܦ̈ܝ ܐܪܒܥ ܟܰܢܫܶܬ ܐܶܢܐ ܠܝ ܘܝܶܬܒܶܬ ܒܩܶܠܝܬܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܐ. ܘܒܬܪ ܡܠܐ ܙܒܰܢ ܢܳܕܰܬ ܐܪܥܐ ܘܐܬܬܙܝܥ ܒܢܝܳܢܐ ܘܒܰܝܬܐ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܨܳܠܐ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܐܝܟ ܕܪܓܘܼܫܬܐ. ܘܚܶܫܒܶܬ ܒܢܰܦܫܝ ܕܰܡܛܳܬ ܚܰܪܬܐ ܘܠܝܬ ܦܘܼܨܳܝܳܐ. ܐܠܐ ܬܘܕܝ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܰܫܒܰܩܬܰܢܝ ܘܐܬܡܨܝܬ ܕܐܶܫܰܡܠܐ ܟܬܝܼܒܬܐ ܗܕܐ. ܘܗܿܐ ܥܕܟܝܠ ܡܐܰܡܢܝܼܢ ܢܰܘ̈ܕܳܢܐ ܕܡܰܡܘܼ̈ܠܰܘܗܝ ܙܥܝܼ̈ܦܐ ܕܙܘܼܠܙܳܠܐ ܗܢܐ ܩܰܫܝܐ ܕܰܫܒܰܩ ܒܬܪܗ ܪ̈ܒܘܳܬܐ ܕܩܛܝ̈ܠܐ ܘܣܘܼܓܦܳܢܐ ܘܚܘܼܣܪܳܢܐ ܪܒܐ ܥܡ ܢܟܝܳܢܐ ܘܬܢܚ̈ܬܐ ܘܛܘܼܪܳܦܐ ܘܚܰܫܐ ܡܪܝܼܪܐ ܠܐܢܫܘܼܬܐ ܕܐܬܪܐ.