ܫܒܺܝܼܠܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ

ܫܒܺܝܼܠܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ

ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ ܫܒܝܼܠܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܼܒܳܐ ܘܡܘܼܟܳܟܳܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܡܶܬܶܢܩܶܠ ܫܒܝܼܠܐ ܗܳܢܳܐ ܐܠܐ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܫܰܝܳܐ «ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܙܓܝܼܪ ܗ̱ܘܐ ܫܒܺܝܼܠܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܒܦܶܚ̈ܬܶܐ ܘܢܘܼܩܪ̈ܐ ܘܓܘܼ̈ܡܳܨܐ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܩܶܨܰܬ ܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܥܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܶܬܬܟܺܝܼܢܺܝܼܢ ܗ̱ܘܘ ܡܼܢ ܒܠܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܫܘܼܒܚܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܡܶܟܐ ܐܶܬܐ ܡܫܝܼܚܳܐ ܕܰܢܙܰܦܶܬ ܫܒܺܝܼܠܐ ܗܢܐ ܒܙܶܦܬܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ. ܘܰܢܫܘܼܥܝܘܗܝ ܒܟܘܼܦܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܡܪܰܚܦܳܢܳܐ. ܕܢܶܬܩܒܰܥ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܰܪ̈ܢܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܡܰܬܢ̈ܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܡܰܪ̈ܕܝܼܬܳܢܳܝܐ ܘܬܰܪ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܐܳܙܠܝܼܢ ܘܚܳܫܚܺܝܼܢ ܠܕܘܼܟܳܝܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܝܰܨܪܳܐ[1] ܘܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܕܨܝܼܠܐ[2] ܘܥܘܼܫܳܦܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܪܘܼܒܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܝܘܼܬܳܐ ܒܰܣܝܼܡܬܳܐ.

ܒܪܶܕܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܟܳܫܰܪ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܨܚ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܣܳܕܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܫܰܬܝܼܩܳܐ ܘܐܰܡܝܼܢܐ ܥܡ ܒܰܪܢܳܫܗ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܒܫܘܼܘ̈ܕܳܥܐ ܟܐܢ̈ܐ ܕܕܰܘܩܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ[3]. ܒܕ ܫܳܠܡܳܐ ܘܛܳܠܩܳܐ ܚܰܝܘܼܬܳܗܿ ܕܒܺܝܥܬܳܐ ܒܰܬܒܘܼܪܝܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܘܡܶܬܗܰܒܒܳܐ ܒܰܬܒܘܼܪܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܐܝܟ ܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܝܰܨܪܳܐ ܘܫܘܼܓܢܳܝܐ ܕܨܝܼܠܐ ܘܥܘܼܕܳܕܳܐ (ܥܘܼܫܳܦܳܐ) ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܒܐܘܪܰܚ ܟܘܼܒܳܫܳܐ ܘܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܘܗܝܼ ܘܗܿܝ «ܕܰܙܟܺܝܼܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ» ܡܰܠܦܳܐ ܕܠܝܬ ܩܪܳܒܳܐ ܕܥܰܫܺܝܼܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܡܶܬܚܰܦܰܛ ܥܠ ܫܘܼܥܒܳܕܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܙܳܟܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܝܗܿ. ܘܕܘܼܪܳܫܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܗܢܐ ܚܳܒܶܫ ܠܟܠ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܝܼܢ ܒܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܕܰܪܓܳܐ. ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܦܶܬܓܳܡܐ ܗܳܢܳܐ ܠܩܺܝܼܛܳܐ ܛܘܼܦܣܳܐ ܐܢܘܢ ܩܪܝܼܚܳܐ ܠܦܳܪܘܿܫܳܐ. ܕܐܳܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܒܙܶܢ ܓܘܼܢܳܝܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܳܐ: «ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܼܩܳܐ ܥܕܰܟܝܠ ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܒܝܼ. ܘܠܐ ܙܩܺܝܼܦ ܟܠܗ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܝܼܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܬ. ܐܠܐ ܡܰܩܪܶܒ ܬܰܩܝܦܳܐܝܬ ܠܘܼܩܒܰܠ ܪܘܼܚܐ ܘܰܡܙܝܼܥ ܩܪ̈ܳܒܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܕܬܶܬܢܝܼܚ ܡܰܠܟܘܼܬ ܢܦܫܐ.»

ܕܠܐ ܦܘܫܟ ܓܝܪ ܝܕܰܥܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܗܠܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܒܗܝܼܠܐ ܡܳܠܝܳܐ ܠܠܒܐ. ܘܚܰܝܠܐ ܙܪܝܼܙܳܐ ܡܰܥܛܦܐ ܠܗ ܠܒܰܪܢܫܐ. ܕܰܒܗܘܢ ܓܝܪ ܡܶܬܕܰܠܰܠ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܩܪܳܒܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܡܶܬܢܰܩ̈ܠܳܢ ܘܡܶܬܪ̈ܰܘܚܳܢ ܐܘܼܪ̈ܚܳܬܐ ܕܐܶܣܦܰܪܣܳܐ «ܚܙܘܼܩܝܳܐ» ܒܰܪܳܝܐ. ܡܛܠܗܳܕܐ ܒܕܳܪܰܢ ܗܳܢܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܪܰܒܰـܬ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܡܬܪܰܡܪܰܡ ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܚܺܐܪܳܐ ܘܰܒܫܘܼܒܳܠܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܡܩܰܝܡܳܢܐ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܕܡܬܢܰܨܰܚ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܚܘܼܒܳܐ ܘܝܕܰܥܬܐ. ܕܚܘܼܒܳܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̱ܘ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܘܝܕܰܥܬܐ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܘܐܦܠܐ ܣܳܓܝܳܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܠܐ ܒܰܢܗܘܿܪ ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܰܒܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܦܘܼܬ ܪܰܒܘܼܬ ܕܘܼܪܳܓܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܗܢܐ ܡܶܙܕܓܰܪ ܘܡܶܬܬܒܰܪ ܚܰܝܠܐ ܕܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܥܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܕܥܰܪܡܳܐ ܢܗܘܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܥܰܩܪܳܐ ܦܰܪܝܳܐ ܒܪܶܕܝܳܐ ܕܚܘܼܠܡܳܢܳܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܳܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܳܐ.

ܐܝܟ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܠܟܠ ܪܶܚܡܬܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܦܪ̈ܝܼܫܶܐ ܐܝܬ. ܘܰܒܗܘܢ ܢܳܚܬܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ܆ ܘܣܳܓܝܳܐ ܘܒܳܨܪܳܐ ܠܦܘܼܬ ܩܰܕܡܳܝܘܼܬܐ ܕܰܥܛܝܦܳܐ ܒܕܘܼܟܬܐ ܕܰܩܒܝܼܥܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܘܼ ܟܕ ܡܰܣܓܶܐ ܘܪܳܕܐ ܒܡܰܣ̈ܩܳܢܝܗܿ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܫܳܚܶܢ ܘܰܡܫܰܚܶܢ. ܘܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܥܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܕܳܝܒܝܼܢ ܘܦܳܫܪܝܼܢ ܒܗ ܡܪ̈ܝܼܡܳܢܝܳܬܐ ܘܡܰܚܣܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܢܳܦܩܝܼܢ ܡܢܗ ܙܰܗܪ̈ܐ ܩܛܘ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܚܣܳܡܳܐ ܘܐܠܡܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܰܒܣܘܼܪܝܳܐ ܘܡܘܼܝܳܩܐ ܓܘܼܕܳܦܳܐ ܘܰܢܩܰܡܬܐ…. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܶܣܬܰܒܰܟ ܒܪܥܝܳܢܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܳܐ[4] ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ. ܘܢܶܛܥܶܐ ܚܰܫ̈ܐ ܣܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܢܶܪܢܶܐ ܒܝܘܼܬܪܳܢܐ ܛܒܐ ܕܩܰܪܝܼܒܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܪܪܐ ܗܕܐ ܡܼܢ ܡܶܠܰܬ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܗܳܢܳܐ ܕܐܡܿܪ: «ܡܟܝܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܐܠܗܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܟܠ ܩܪ̈ܳܒܺܝܢ ܙܳܟܝܳܐ. ܟܠ ܡܰܚܫܘܼ̈ܠܝܼܢ ܡܫܰܬܩܳܐ. ܟܠ ܩܶܛܪ̈ܝܢ ܫܳܪܝܳܐ. ܠܟܠ ܪ̈ܶܚܡܳܢ ܪܝܫܳܐ. ܥܠ ܟܠ ܙܳܟ̈ܘܳܢ ܡܰܡܠܟܳܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܰܩܢܳܬܗܿ ܡܼܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܺܝܼܢ ܣܳܝܡܳܐ.»

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܓܶܗܪܰܬ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܝ ܘܰܚܓܰܪ ܒܘܼܝܳܢܝ ܟܕ ܩܪܺܝܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܟܰܣܝܳܐ ܘܚܰܦܝܳܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܒܚܰܕܘܐ ܠܐ ܡܬܦܰܓܕܳܢܐ ܟܳܦܶܬ ܨܰܘܪܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܘܼܬܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܝܗܘܢ. ܕܫܰܒܝܘܼܢܝ ܘܚܰܛܦܘܼܢܝ ܘܫܰܒܩܘܼܢܝ ܒܛܰܥܡܳܐ ܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܕܠܗ ܣܳܘܰܚ ܗ̱ܘܝܬ ܡܼܢ ܢܘܼܓܪܐ. ܘܠܗ ܠܳܗܶܩ ܗ̱ܘܝܬ ܪܰܗܝܳܐܝܬ. ܟܕ ܙܥܘܿܪ ܗ̱ܘ ܠܫܢܝ ܘܚܳܐܒ ܩܰܢܝܝ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܰܢܨܰܠܡ ܘܰܢܓܰܫܶܡ ܡܬܕܝ̈ܠܢܝܳܬܗ ܒܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܛܳܝܦܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܡܟܐ ܡܝܰܬܰܪ ܐ̱ܢܐ ܕܡܰܟܝܼܟܐܝܬ ܘܰܙܗܝܪܳܐܝܬ ܢܶܬܶܠ ܩܰܕܡܳܝܘܼܬܐ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܘܢܶܬܓܰܘܶܐ ܒܣܘܼܟܳܠܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܕܐܡܿܪ: «ܐܝܢܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܚ ܠܟܠ܆ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܚܕ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܚܕ ܓܝܪ ܥܡ ܟܠ ܠܳܐ ܡܶܬܠܒܶܫ. ܘܡܰܢ ܕܠܳܒܶܫ ܟܠ܆ ܦܘܼܪܣܳܝܐ ܗ̱ܘ ܠܒܘܼܫܗ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܰܠܚܰܕ ܒܰܠܚܘܿܕܘܗܝ ܠܳܒܶܫ ܓܘܼܫܡܳܢܐܝܬ܆ ܙܟܳܝܗܝ ܠܦܘܼܪܣܳܝܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܗ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܬܰܟܣܺܝܼܬܐ. ܘܠܐ ܬܰܥܬܘܼܕܐ (ܛܪܦܐ) ܫܐܝܠܳܐ ܕܡܢ ܬܺܬܳܐ܇ ܕܰܢܡܰܠܐ ܣܘܼܢܩܳܢܗ ܒܰܠܒܘܼܫܳܐ ܕܒܶܗܬܬܐ. ܕܨܝܼܪܐ ܒܗ ܚܰܣܝܼܪܘܼܬܐ ܕܠܒܘܼ̈ܫܰܘܗܝ.»

ܘܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܩܰܛܝܼܢܳܐ ܕܰܙܩܝܼܪ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܠܥܠ ܙܳܕܩ ܕܢܰܦܪܰܚ ܗܰܘܢܳܐ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܘܰܢܒܝܼܗ̈ܳܬܐ ܕܰܚܪ̈ܝܼܙܳܢ ܘܰܚܒܝ̈ܫܳܢ ܒܦܘܼܫܳܩܐ ܐܳܬܘܿܝܳܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܡܕܡ ܠܡܰܩܳܦܘ ܫܳܒܩ ܐ̱ܢܐ ܩܪܘܝܐ ܥܡ ܪܘܼܨܳܢܳܐ ܫܒܝܼܚܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܢ ܗܢܐ ܕܢܰܩܝܼܦܳܐܝܬ ܐܳܡܿܪ: «ܢܰܦܫܳܐ ܓܝܪ ܕܠܚܰܕ ܠܳܒܫܳܐ. ܡܶܨܛܠܠܳܐ ܡܼܢ ܟܠ. ܘܣܳܢܝܳܐ ܠܟܠ ܟܳܦܪܐ ܒܗܿ ܘܰܒܟܠ ܡܶܫܬܰܠܚܳܐ ܘܡܶܣܬܰܪܩܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܤܩܳܐ ܘܥܳܪܩܳܐ ܡܢ ܟܠ. ܘܰܒܗܰܘ ܚܕ ܕܠܒܫܰܬ ܡܰܦܪܓܳܐ. ܘܪܳܒܝܳܐ ܘܫܳܡܢܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܛܡܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܘܡܬܚܙܐ ܠܗ ܫܘܼܦܪܗ. ܘܚܳܝܪܐ ܒܦܰܐܝܘܼܬܐ ܕܟܝܢܗ. ܘܡܶܬܦܰܪܦܥܳܐ ܒܓܰܠ̱̈ܠܐ ܕܙܺܝܘܶܗ ܕܠܶܒܫܰܬ. ܘܥܳܡܕܳܐ ܒܗ ܘܡܬܓܰܢܝܐ ܡܢ ܟܠ. ܘܢܳܒܓܳܐ ܥܰܡܗ ܘܡܬܚܰܙܝܐ ܠܟܠ. ܘܠܐ ܡܳܚܐ ܠܗܿ ܤܰܘܩܳܐ ܢܘܼܟܪܝܐ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠ ܝܰܫܛܗܿ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܼܢ ܠܒܰܪ ܥܐܠܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܕܚܕ ܕܠܶܒܫܰܬ ܡܬܬܰܪܣܝܳܐ. ܘܐܝܬܝܐܝܬ ܥܡܗ ܒܠܳܐ ܡܬܚܰܒܠܳܢܘܬܐ ܒܳܣܡܳܐ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܒܪܘܼܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝܼܬܐ ܕܠܐ ܦܠܝܼܓܳܐ ܥܠ ܩܢܘܡܗܿ. ܘܡܟܝܠ ܠܳܐ ܗܘܘ ܬܪܝܢ ܐܠܐ ܚܕ.

ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܗܢܐ ܚܕ ܠܐ ܠܒܝܼܫܳܐ ܢܰܦܫܐ ܟܠܗܘܢ ܠܒܘ̈ܫܝܗܿ ܦܘܼܪܣܳܝܐ ܡܰܟܪܙܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܛܘ̈ܒܝܗܿ ܘܳܝ̈ܐ ܡܬܦܰܫܩܝܼܢ. ܟܠܗܘܢ ܝܘܼܬܪ̈ܢܝܗܿ ܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܢܳܒܥܝܼܢ. ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܢܝܳܚ̈ܝܗܿ ܛܘܼܪ̈ܳܦܐ ܡܬܝܰܠܕܝܢ. ܟܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܗܿ ܬܘ̈ܩܠܳܬܐ ܣܕܝܪ̈ܳܢ. ܒܡܐܟ̈ܠܬܗܿ ܛܡܝܼܪ ܟܰܦܢܐ. ܒܬܶܫܒܘܼܚܬܗܿ ܨܝܼܪܐ ܒܶܗܬܬܐ. ܥܘܼܬܪܗܿ ܡܰܟܪܶܙ ܡܶܣܟܺܢܘܼܬܐ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܝܗܿ ܢܰܩܝܼܦ ܡܰܘܬܐ. ܡܼܢ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܠܟܳܐ ܡܩܰܒܠܐ. ܘܡܼܢ ܬܺܬܳܐ ܛܰܪܦܳܐ ܫܳܐܠܐ. ܘܒܰܠܒܘܼܫܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܠܐܝܳܐ. ܘܟܠ ܝܘܡ ܒܦܘܼܪ̈ܣܳܝܐ ܩܳܝܡܳܐ. ܩܶܢܝܳܢܗܿ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܒܶܢܝܳܢܗܿ ܢܦܰܠ ܠܗ. ܥܘܼܬܪܗܿ ܐܶܫܬܒܶܩ. ܫܘܼܠܛܳܢܗܿ ܐܫܬܪܝ. ܪܶܓܬܗܿ ܐܬܗܰܦܟܰܬ ܠܰܬܘܳܬܐ. ܘܚܰܠܝܘܼܬܗܿ ܠܛܰܥܡܳܐ ܡܰܪܝܼܪܳܐ. ܥܡ ܚܶܠܡܳܐ ܠܳܐܝܳܐ ܗ̱ܘܬ. ܘܚܰܝܬܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ ܡܥܰܬܕܐ ܗ̱ܘܬ. ܒܚܶܙܘ̈ܢܐ ܕܠܠܝܐ ܫܓܝܼܫܳܐ ܗܘܬ. ܠܛܶܠܳܠܐ ܒܪܶܚܡܬܐ ܠܒܝܼܟܳܐ ܗ̱ܘܬ. ܥܰܦܩܰܬ ܠܗܰܒܳܒܳܐ ܘܰܚܡܳܐ ܠܗ. ܐܰܥܬܪܗܿ ܙܰܒܢܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܠܗ. ܕܝܠܗܿ ܐܰܘܒܕܰܬ. ܘܰܕܠܐ ܕܝܠܗܿ ܠܐ ܩܰܕܝܰܬ. ܕܠܥܠܡ ܫܶܒܩܰܬ. ܘܨܝܕ ܕܙܰܒܢܐ ܠܳܐ ܐܰܪܦܝܘܗܿ.

ܘܫܰܦܝܪ ܠܗܿ ܠܢܰܦܫܟ ܡܳܕܝܢ ܦܪܘܿܫܬܐ. ܘܰܥܙܝܼܠܰܬ ܒܐܠܗܐ ܐܘ ܐܚܘܢ. ܕܝܶܕܥܰܬ ܗܝܼ ܠܗܿ ܘܰܚܙܬ ܩܢܘܡܗܿ ܘܐܶܫܬܰܘܕܥܰܬ ܠܟܝܳܢܗܿ. ܘܐܫܬܰܐܠܰܬ ܡܢ ܕܠܳܐ ܕܝܠܗܿ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܒܪܶܚܡܬܐ ܒܳܬܰܪ ܕܝܠܗܿ. ܘܣܳܡܰܬ ܐܰܦ̈ܝܗܿ ܠܳܐܬܪܗܿ. ܘܚܰܘܝܰܬ ܚܰܨܗܿ ܠܥܳܠܡܐ ܘܐܰܦ̈ܝܗܿ ܠܐܠܗܐ ܘܣܳܡܰܬ ܠܥܳܠܡܐ ܠܒܶܤܬܪܗܿ ܘܠܰܐܠܗܐ ܩܕܳܡܝܗܿ. ܘܗܳܐ ܚܳܝܪܐ ܒܡܰܢ ܕܪܶܚܡܰܬ. ܘܓܰܢܝܳܐ ܘܪܰܚܝܼܩܐ ܡܼܢ ܡܶܕܶܡ ܕܐܰܣܠܝܰܬ.

ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨܝܼܪܐ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܚܳܕܐ ܐ̱ܢܐ ܒܛܳܒ̈ܬܗ ܕܗܰܕܳܡܝ. ܡܼܢ ܚܰܝܠܗ ܕܢܰܦܫܝ ܩܳܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܗܰܠ ܡܶܢܳܟ ܬܘܒ ܥܪܘܿܩ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܡܢܟ ܘܰܠܓܰܘ ܬܘܒ ܐܶܬܓܰܘܳܐ. ܘܠܐ ܬܶܫܠܐ ܡܢ ܥܪܘܼܩܝܐ. ܘܠܐ ܬܢܘܿܚ ܡܢ ܪܶܗܛܐ. ܥܕܡܐ ܕܬܰܕܪܟ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܶܛܠܬܗ ܐܰܕܪܟܳܟ ܡܫܝܼܚܳܐ.

ܘܗܳܟܰܢ ܣܰܝܶܟܳܝܗܝ ܠܪܶܗܛܳܟ ܟܕ ܥܳܪܶܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܳܠܡܰܢ. ܥܕܡܐ ܕܶܢܫܬܰܒܩܘܢ ܒܳܬܪܟ ܟܠܗܘܢ ܛܰܘܪ̈ܐ ܘܡܶܬܚ̈ܐ. ܘܕܘܟܝ̈ܳܬܐ ܘܥܘܼܡ̈ܩܶܐ. ܪ̈ܰܘܡܐ ܘܐܰܘܳܢ̈ܐ ܘܟܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ. ܘܐܤܬܝܟ ܠܗܰܠ ܡܢ ܟܠ ܒܐܬܪܐ ܕܟܿܠ. ܠܓܰܘ ܡܢ ܟܠ ܒܡܪܐ ܕܟܠ. ܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܐ. ܒܫܘܼܦܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܰܒܰܠ. ܒܩܶܢܝܳܢܐ ܕܡܶܬܩܪܐ. ܒܟܳܗܢܘܼܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ. ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܠܰܘ ܒܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܐܰܘܒܕ ܐܢܝܢ ܥܒܳܪ ܦܘܼܩܕܳܢܐ. ܘܐܶܫܟܰܚ ܐܢܝܢ ܙܩܝܼܦܳܐ. ܒܗܿܘ ܛܶܟܣܳܐ ܫܰܦܝܼܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܕܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܘܼܬܐ ܐܬܚܰܒܰܠ. ܘܰܒܡܰܥܡܘܼܕܺܝܬܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬ.

ܝܐܐ ܠܟ ܕܰܥܪܰܩܬ ܡܼܢ ܒܝܼܫܐ. ܘܫܰܦܝܪ ܠܢ ܥܪܘܼܩܝܳܟ ܘܫܘܼܒܗܳܪܐ ܗ̱ܘ ܠܢ ܡܰܦܩܳܟ. ܘܰܟܠܝܼܠܳܐ ܕܪܝܼܫܰܢ ܫܘܼܢܝܟ ܕܡܼܢ ܠܘܳܬܢ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝܟ ܗܳܟܰܢ ܚܬܝܼܪܝܼܢ ܒܳܟ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܝܼܢ ܒܰܫܡܟ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܟܠܗܘܢ ܫܢܝܘ ܥܡܟ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܡܟ ܒܰܣܪܘܼܗܿ ܠܪܶܚܡܰܬ ܫܘܼܠܛܢܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܨܰܠܝܢ. ܕܬܶܫܬܰܡܠܐ ܒܟ ܬܶܫܒܘܼܚܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܬܶܬܓܡܰܪ ܒܪܘܼܚܐ ܕܩܘܼܕܫܐ. ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܗܿܘ ܓܘܼܫܡܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ. ܗܰܕܳܡܐ ܕܠܐ ܒܨܝܪ. ܟܕ ܡܶܬܒܢܶܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܩܛܰܪ ܘܡܶܫܬܰܪܰܪ ܒܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܝܼܫܐ. ܐܝܬܰܘܗܝ ܪܝܫܗ ܡܫܝܼܚܳܐ. ܕܠܗ ܫܘܼܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ ܡܼܢ ܟܠ ܐܰܡܝܼܢ.[5]»

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ

 

[1] ܬܘܼܠܡܳܕܳܐ ܕܝܰܨܪܳܐ:  Karakter Eğitimi / Character Education

[2]  ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܕܨܺܝܼܠܐ: Zihinsel Dönüşüm / Mental Transformation

[3]  ܕܰܘܩܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ: İçgörü / İnsight

[4]  ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܳܐ: ܣܘܼܟܠܐ ܗ̱ܘ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܶܢܳܢܳܝܳܐ: Diğerkam Düşünce / Özgecil Düşünce / Altruistic Thought

[5]  ܠܘܼ̈ܩܳܛܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܳܝܶܐ ܘܪ̈ܘܼܨܳܢܳܝܶܐ ܢܣܺܝܼܒܺܝܼܢ ܘܰܩܛܺܝܼܦܺܝܼܢ ܡܼܢ ܟܬܳܒܐ ܕܛܳܥܢ ܫܡ «ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ» ܗܢܐ ܕܚܰܕܬܐܝܬ (ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ 2021) ܐܬܚܬܡ ܒܐܣܛܰܢܒܘܠ ܒܝܰܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܐܒܘܢ ܩܫܝܼܫܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܐܠܝܐ ܐܰܝܕܺܝܢ ܠܕܘܟܪܢ ܐܠܦܐ ܘܚܫܡܐܐ ܫܢ̈ܝܼܢ ܕܡܰܚܟܘܼܡܬܰܢ ܪܒܐ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܕܩܐ܆ ܩܶܨܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܝܗܿ ܣܘ̈ܟܳܠܳܝܐ ܩܶܛܦܶܬ ܘܣܳܡܶܬ ܟܠܗܿ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫ ܟܐܡܬ ܡܼܢ ܦܐܬܐ 272 ܥܕܡܐ 275 ܒܓܘܼܫܡܳܐ ܕܰܟܬܝܼܒܬܳܐ ܗܳܕܐ.