الفئة:Yusuf Beğtaş

ܫܒܺܝܼܠܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ

ܫܒܺܝܼܠܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܫܝܼܚܳܐ ܫܒܝܼܠܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܼܒܳܐ ܘܡܘܼܟܳܟܳܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܳܐ ܕܫܘܼܓܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܒܪܡ ܠܐ ܡܶܬܶܢܩܶܠ ܫܒܝܼܠܐ ܗܳܢܳܐ ܐܠܐ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܫܰܝܳܐ «ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܙܓܝܼܪ ܗ̱ܘܐ ܫܒܺܝܼܠܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ…

قراءة المزيد

الثقافة السريانية والنظرة المستقبلية

ܝܘܣܦ

الثقافة السريانية والنظرة المستقبلية الآثار التاريخية للثقافة السريانية، والتي لديها بنية فريدة من نوعها في مجالات الفن، والحِرف، والهندسة المعمارية، والفنون الشعبية والاقتصاد؛ من الممكن رؤيتها في مناطق مثل أنطاكيا…

قراءة المزيد

الثقافة السريانية والنظرة المستقبلية

يوشف بكتاش

الثقافة السريانية والنظرة المستقبلية الآثار التاريخية للثقافة السريانية، والتي لديها بنية فريدة من نوعها في مجالات الفن، والحِرف، والهندسة المعمارية، والفنون الشعبية والاقتصاد؛ من الممكن رؤيتها في مناطق مثل أنطاكيا…

قراءة المزيد

ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ

ܪܘܼܚܐ ܕܙܰܒܢܐ ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܪܳܚܫܝܼܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܙܒܢܢ܆ ܬܳܒܥܝܢ ܥܳܒܘܿܕܘܼܬܐ ܘܒܳܥܝܢ ܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܐ. ܘܰܡܢܰܨܚܝܢ ܠܦܬܝܼܚܘܬܐ ܪܰܟܝܟܬܐ ܘܰܡܥܰܦܩܳܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܝܢ ܒܚܳܫܘܿܫܘܼܬܐ ܦܟܝܼܪܬܐ ܘܐܰܛܝܼܡܬܐ ܗܿܝ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܕܕܘܼܒܪܗܿ ܣܟܝܼܪ ܗ̱ܘ ܠܡܨ̈ܥܳܝܐ ܕܫܳܓܪܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܘܡܳܙܓܝܼܢ ܚܘܼܒܐ…

قراءة المزيد

ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܡܶܠܬܐ

ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܡܶܠܬܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܒܳܪܝܳܐ ܡܝܰܬܡܘܼܬܐ. ܘܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܐܠܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܰܝ ܡܠܬܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܝܰܬܡܳܐ ܕܡܬܢܰܘܰܠ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܚܰܫܐ ܘܟܘܼܪܗܢܐ ܩܶܨܬ ܡܰܘܒܕܳܢܘܼܬܐ ܘܐܰܒܝܼܕܘܼܬܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܝ ܡܶܠܬܐ...…

قراءة المزيد

ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ

يوشف بكتاش

ܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܳܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܶܟܡܰܬ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܕܡܬܢܣܒܝܼܢ ܡܼܢ ܡܰܘ̈ܥܶܐ «ܡܝ̈ܳܥܐ» ܕܡ̈ܬܠܐ ܘ̈ܦܠܐܬܐ... ܕܓܳܫܦܝܼܢ ܘܩܳܝܬܝܼܢ ܒܕܘ̈ܟܝܳܬܐ ܚܶܫܘ̈ܟܳܬܐ ܘܥܰܩܪ̈ܳܬܐ ܪܚܝܼܩܐܝܬ ܡܼܢ ܟܠ ܚܰܝܠܐ ܩܛܝܼܪܳܝܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܚܳܙܩܝܼܢ ܘܙܳܪܙܝܼܢ ܘܚܳܝܨܝܼܢ܆ ܐܢ ܩܰܛܝܼܢܐܝܬ…

قراءة المزيد

ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ

يوشف بكتاش

ܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܠܗܳܝܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܰܡܢܰܨܚ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܘܼܒܳܫܐ ܘܩܘܼܦܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܝܗܿ. ܙܘܼܪܳܙܐ ܪܥܝܢܳܝܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܕܡܰܒܪܳܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܗܝܼ ܗܿܝ «ܕܙܟܝܬܗ ܠܥܠܡܐ» ܪܰܒܰܬ ܙܳܡܐ ܒܪܘܚ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ…

قراءة المزيد