ܢܳܪܓܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܦܘܼܪܫܳܢܳܐ

ܢܳܪܓܳܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܦܘܼܪܫܳܢܳܐ

«ܐܢ ܬܪܰܓ ܠܡܬܥܰܠܝܘ܆ ܝܐܐ ܠܟ ܠܰܡܫܰܪܳܝܘܼ ܓܰܢܒܪܐܝܬ ܘܠܰܡܣܳܡ ܢܳܪܓܳܐ ܥܠ ܥܩܪ̈ܐ ܠܡܶܦܣܰܩ ܘܠܡܶܚܪܰܒ ܨܠܳܝܐ ܟܰܣܝܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣܐ ܕܰܓܗܝܼܢ ܠܘܬ ܢܰܦܫܳܟ!»

ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ (ܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ)

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܝܨܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܨܳܠܐ ܠܡܶܩܰܦ ܠܕܘܼܡܝܐ ܒܝܫܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܬܐ ܛܒ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܬܕܡܐ ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܪ̈ܓܝܼܓܝܢ ܘܒܰܣܝܼ̈ܡܝܢ ܚܫ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ «ܟܕܝ̈ܢܝ ܝܰܨܪܐ» ܛܒ ܡܼܢ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܕܠܒܐ.. ܥܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܒܠܥܕ ܟܘܐܪܐ ܘܟܘܼܚܕܐ ܟܝܳܢܢ ܬܰܚܘܼܒܐ  ܒܳܣܡܐ ܠܗ ܘܡܶܬܦܰܝܓ ܕܢܰܪܟܶܢ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܠܰܡܫܰܘܚܕܘܼ ܠܢܛܘܪܐ ܗܿܘ ܕܩܐܡ ܟܕ ܛܥܝܼܢ ܙܝܢܐ ܘܣܰܟܪܐ ܒܡܰܥܠܳܢܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܕܟܒܪ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܕܩܳܫܝܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܘܡܬܢܰܘܠܝܼܢܢ ܘܡܬܢܰܘܓܝܼܢܢ ܒܰܥܘܝܼܪ̈ܬܐ!

قراءة المزيد